Cov Nkauj
Vajtswv Koj Mloog Peb cov Lus Thov
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

73

Vajtswv Koj Mloog Peb cov Lus Thov

Teev tiam Vajtswv

1. Vajtswv koj mloog peb cov lus thov;

Thov koj foom koob foom hmoov rau peb.

Peb yuav nco txog peb tus Cawm Seej;

Vajtswv peb yuav thov txog koj ib leeg.

2. Peb thov koj zam txim pub rau peb

Kom peb ntsib kev nyob kaj siab lug.

Nim no peb noj cov mov mog no,

Peb thov koj pab peb dim peb lub txim.

3. Nim no peb yuav haus cov dej ntshiab,

Thov koj tus Ntsuj Plig nyob ze peb.

Thov zam peb txim, tus Tswv, peb thov;

Thov koj pab peb los txhawb peb lub zog.

Cov lus: Annie Pinnock Malin, 1863–1935

Suab nkauj: Louis M. Gottschalk, 1829–1869; Edwin P. Parker tau muab hloov, 1836–1925

Doctrine and Covenants 59:9–12

2 Nephi 10:24–25