Cov Nkauj
Txoj Dej Num Zoo
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

62

Txoj Dej Num Zoo

Mob siab

1. Txoj dej num zoo, kuv tus Vajtswv;

Qhuas koj lub npe, thiab tsa suab hu,

Qhia koj kev hlub thaum nruab hnub nrig,

Thiab qhia qhov tseeb thaum tsaus ntuj nti.

2. Zoo kawg nkaus yog hnub dawb huv no.

Tsis muaj kev nyuaj siab txhawj xeeb hlo.

Thov kuv lub siab yuav ua suab nkauj

Li Daviv nkauj nog ncas zoo nkauj.

3. Kuv lub siab yuav qhuas kuv tus Tswv

Qhuas nws dej num, qhuas nws txoj lus.

Koj tej hauj lwm tshav ntuj yeej ci!

Koj tej lus zoo yeej nyob ib txhis!

4. Kuv yeej yuav qhuas koj npe zoo kawg

Mus tas ib txhis txhua lub sij hawm,

Thaum kuv nyob hauv lub ntuj kaj siab

Pom koj ntsej muag, kuv thiaj zoo siab!

5. Yav tas kev txhaum yeej tsim txom kuv,

Nim no nws yuav tsis tab kaum kuv.

Cov yeeb ncuab no, kuv yuav kov yeej;

Dab rhuav tsis tau kuv kev thaj yeeb.

6. Ces kuv yuav pom thiab hnov thiab paub

Tag nrho tej yam uas kuv xav tau,

Txhua lub hwj chim, kuv yuav siv tas

Nyob ib txhis hauv lub ntuj xyiv fab.

Cov lus: Isaac Watts, 1674–1748

Suab nkauj: John J. McClellan, 1874–1925

Psalm 92:1–5

Enos 1:27