Cov Nkauj
Xib Hwb, Muaj Cua Daj Cua Dub
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

38

Xib Hwb, Muaj Cua Daj Cua Dub

Mob siab

1. Xib Hwb, muaj cua daj cua dub nplawm

Hlob hlob ntsawj dej ntas los siab!

Tsis muaj chaw pov hwm, tsis muaj kev pab.

Tag nrho lub ntuj twb dub nciab.

Peb xiam los koj tsis quav ntsej los?

Ua cas koj tseem tsaug zog

Thaum txhua lub sij hawm ntshe peb twb yuav tuag,

Ntshe ua rau lub nkoj yuav tog?

[Chorus]

Cua tshuab thiab dej ntas yeej yuav mloog koj lus:

Cia li tus.

Txawm muaj cov cua daj cua dub los nplawm

Txawm dab hem los neeg thuam los raug dab tsi lawm,

Tsis muaj dab tsi ua rau lub nkoj yuav tog

Yog nyob nrog tus Tswv ntawm ntiaj teb tag nrho.

Tag nrho tej no yeej yuav mloog koj lus:

Cia li tus; cia li tus.

Tag nrho tej no yeej yuav mloog koj lus:

Tus, cia li tus.

2. Xib Hwb, hnub no kuv khoov taub hau

Vim kuv nyuaj siab kawg nkaus li.

Kuv lub siab lub ntsws raug kev kub ntxhov.

Thov koj sawv los cawm kuv dim!

Tej kev txhaum thiab tej kev ntxhov siab

Twb nplawm hlob hlob rau kuv.

Thiab kuv twb yuav tuag! Au kuv tus Xib Hwb.

Thov koj rawm los tswj hwm kuv!

[Chorus]

Cua tshuab thiab dej ntas yeej yuav mloog koj lus:

Cia li tus.

Txawm muaj cov cua daj cua dub los nplawm

Txawm dab hem los neeg thuam los raug dab tsi lawm,

Tsis muaj dab tsi ua rau lub nkoj yuav tog

Yog nyob nrog tus Tswv ntawm ntiaj teb tag nrho.

Tag nrho tej no yeej yuav mloog koj lus:

Cia li tus; cia li tus.

Tag nrho tej no yeej yuav mloog koj lus:

Tus, cia li tus.

3. Xib Hwb, qhov txaus ntshai twb ploj tag.

Cov cua thiab cov dej tus lawm.

Lub hnub ci rov tuaj hauv dej hiav txwv,

Twb ua rau kuv xyiv fab kawg.

Nyob nrog kuv, au kuv tus Txhiv Dim!

Thov txhob tso kuv tseg ntxiv.

Thaum kuv txog ntawm ntug hiav txwv kuv yuav so

Ua rau kuv zoo siab hlo li.

[Chorus]

Cua tshuab thiab dej ntas yeej yuav mloog koj lus:

Cia li tus.

Txawm muaj cov cua daj cua dub los nplawm

Txawm dab hem los neeg thuam los raug dab tsi lawm,

Tsis muaj dab tsi ua rau lub nkoj yuav tog

Yog nyob nrog tus Tswv ntawm ntiaj teb tag nrho.

Tag nrho tej no yeej yuav mloog koj lus:

Cia li tus; cia li tus.

Tag nrho tej no yeej yuav mloog koj lus:

Tus, cia li tus.

Cov lus: Mary Ann Baker, 1831–1921

Suab nkauj: H. R. Palmer, 1834–1907

Matthew 8:23–27

Mark 4:36–41