Cov Nkauj
Qhov Kaj Los Saum Ntuj Los
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

146

Qhov Kaj Los Saum Ntuj Los

Mob siab

1. Vajtswv txoj kev hlub nyob ntawm txhua

Tus dej, cov paj, cov ntoo,

Ua rau peb xav txog yav tom ntej,

Cia siab rau koob hmoov zoo.

[Chorus]

Leej Txiv thov cia koj qhov kaj

Ci rau peb txhua tus.

Kov peb qhov muag thiaj pom kev;

Qhia peb mloog koj lus.

Peb tes hauj lwm dawb huv yog

Mus tshaj tawm koj txoj lus.

Kev ntseeg kaj lug hauv peb lub siab;

Qhov tseeb coj peb mus.

2. Qhov kaj ntawm txoj kev ntseeg ci hauv

Txhua tus me nyuam lub siab,

Zoo li txoj kev tawg paj txi txiv,

Ua rau lawv ci ntsa iab.

[Chorus]

Leej Txiv thov cia koj qhov kaj

Ci rau peb txhua tus.

Kov peb qhov muag thiaj pom kev;

Qhia peb mloog koj lus.

Peb tes hauj lwm dawb huv yog

Mus tshaj tawm koj txoj lus.

Kev ntseeg kaj lug hauv peb lub siab;

Qhov tseeb coj peb mus.

3. Kev ntseeg qhia peb txog koj hom phiaj

Peb ib txwm tsis paub tag.

Leej Txiv ua rau peb muaj siab dawb;

Qhia peb koj lub siab xav.

[Chorus]

Leej Txiv thov cia koj qhov kaj

Ci rau peb txhua tus.

Kov peb qhov muag thiaj pom kev;

Qhia peb mloog koj lus.

Peb tes hauj lwm dawb huv yog

Mus tshaj tawm koj txoj lus.

Kev ntseeg kaj lug hauv peb lub siab;

Qhov tseeb coj peb mus.

Cov lus: Matilda Watts Cahoon, 1881–1973. © 1944 IRI

Suab nkauj: Mildred T. Pettit, 1895–1977, arr. © 1944 IRI

Psalm 43:3

2 Corinthians 4:6

2 Corinthians 5:7