Cov Nkauj
Yexus Sawv Rov Los Hnub No
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

87

Yexus Sawv Rov Los Hnub No

Zoo siab kawg

1. Yexus sawv rov los hnub no, Aleluyas!

Tib neeg thiab tim tswv qhuas nrov, Aleluyas!

Zoo siab tsa suab ua koob tsheej, Aleluyas!

Hu nkauj, ceeb tsheej thiab ntiaj teb, Aleluyas!

2. Txoj kev hlub hauj lwm tiav log Aleluyas!

Twb ntaus thiab kov yeej npluas rog, Aleluyas!

Yexus tsis raug txom nyem ntxiv, Aleluyas!

Ntiaj teb yuav tsis tsaus ntuj nti, Aleluyas!

3. Peb tus Vaj Ntxwv rov muaj sia, Aleluyas!

Kev tuag tej taug tsuag tas tiag, Aleluyas!

Yexus tuag cawm peb txoj sia, Aleluyas!

Txoj kev tuag twb swb lawm tiag, Aleluyas!

Cov lus: Charles Wesley, 1707–1788

Suab nkauj: Tsis paub, Lyra Davidica, 1708

Matthew 28:5–6

1 Corinthians 15:20, 53–57