Cov Nkauj
Txoj Kev Thov Vajtswv
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

59

Txoj Kev Thov Vajtswv

Xav zoo zoo

1. Muaj lub sij hawm nyob kaj siab lug,

Tsis txhawj txog kuv tej xwm,

Yog thaum kuv mus cuag kuv tus Tswv

Thiab txhos caug thov Vajtswv.

[Chorus]

Ua kuv siab xav thov Vajtswv,

Thov ntsiag to ib hnub dhau hnub,

Koob hmoov no, muab rau noob neej

Cia kuv koom nrog ntuj ceeb tsheej.

2. Txoj kev ti thiab nqaim mus ceeb tsheej,

Qhov chaw uas muaj tim tswv

Hu nkauj qhuas Vajtswv, nrhiav tau ntawm

Niaj hnub nco thov Vajtswv.

[Chorus]

Ua kuv siab xav thov Vajtswv,

Thov ntsiag to ib hnub dhau hnub,

Koob hmoov no, muab rau noob neej

Cia kuv koom nrog ntuj ceeb tsheej.

3. Thaum ua neej muaj txoj kev kub ntxhov,

Thaum cua nplawm dej nphau nphwv,

Nws nplij kuv siab; kuv paub nws hnov

Kuv txoj kev thov Vajtswv.

[Chorus]

Ua kuv siab xav thov Vajtswv,

Thov ntsiag to ib hnub dhau hnub,

Koob hmoov no, muab rau noob neej

Cia kuv koom nrog ntuj ceeb tsheej.

4. Thaum kuv txoj kev tuaj pos fab hnyo,

Thiab yeeb ncuab xav ntxias kuv,

Kuv tus Cawm Seej kev pab yuav los

Yog tias kuv thov Vajtswv.

[Chorus]

Ua kuv siab xav thov Vajtswv,

Thov ntsiag to ib hnub dhau hnub,

Koob hmoov no, muab rau noob neej

Cia kuv koom nrog ntuj ceeb tsheej.

Cov lus thiab suab nkauj: Hans Henry Petersen, 1835–1909

Matthew 6:6

Alma 33:3–11