Cov Nkauj
Mus Qhia Nrog Kev Ntseeg
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

120

Mus Qhia Nrog Kev Ntseeg

Cuab zog

1. Mus qhia neeg txhua tus nrog kev ntseeg

Ntsig txog tus Tswv Yexus.

Ua tim khawv nws yog Vajtswv Tub;

Mus tshaj tawm nws txoj lus.

Mus qhia nrog kev vam thiab cia siab;

Hauv txhua teb chaws tsa suab

Tias txhua haiv neeg nyob thoob qab ntuj

Yog Vajtswv cov me nyuam.

2. Mus qhia neeg txhua tus nrog kev hlub

Txog tsev neeg kev xyiv fab—

Hais tias peb yuav nrog cov peb hlub

Nyob mus li tsis paub tag.

Mus ua hauj lwm txhawb nqa lwm tus,

Txhob xav txog nqi zog xwb;

Ces nej yuav paub txoj kev xyiv fab

Thaum ua tus Tswv tes num.

3. Mus qhia neeg qab ntuj nrog hwj chim

Tias txoj moo zoo rov los,

Kom txhua tus tau txoj sia ib txhis

Dhau ntawm Yexus Khetos.

Mus qhia qhov tseeb txog kev thaj yeeb,

Kev xyiv fab thiab kev hlub

Kom cov uas mloog nws txoj lus zoo

Yuav qhuas tus Tswv Yexus.

Cov lus: Ruth M. Gardner, 1927–1999. © 1985 IRI

Suab nkauj: Lyall J. Gardner, 1926–2012. © 1985 IRI

Doctrine and Covenants 42:6

Matthew 24:14