Seminariet
Studieavsnitt 7: Dag 3; 2 Nephi 21–24


Studieavsnitt 7: Dag 3

2 Nephi 21–24

Inledning

Många av Jesajas profetior i Mormons bok handlar om de sista dagarna. Han profeterade om evangeliets återställelse, profeten Joseph Smith, Kristi andra ankomst och de ogudaktigas undergång. Han förutsåg att Herren skulle ”resa upp ett baner för nationerna” i de sista dagarna för att samla sitt folk (se 2 Nephi 21:11–12). Jesaja vittnade också om att Herren skulle triumfera över Satan och inleda tusenårsriket, en tid av frid och glädje.

2 Nephi 21:1–4, 10–12

Jesaja förutser återställelsen av Jesu Kristi evangelium i de sista dagarna

Föreställ dig att du börjar se ett ljussken framför dig. Ljuset tilltar och blir allt intensivare. Plötsligt står en budbärare sänd från Guds närhet framför dig. Han talar om för dig att forntida profetior snart ska gå i uppfyllelse och att du bidrar till den uppfyllelsen. Vad skulle vara din första reaktion, tanke och fråga?

Bild
Moroni visar sig för Joseph Smith i hans rum

Den kväll då Moroni visade sig första gången för Joseph Smith – 21 september 1823 – citerade han Jesaja 11, som också finns i 2 Nephi 21. Moroni sade att profetiorna i det kapitlet snart skulle gå i uppfyllelse (se Joseph Smith – Historien 1:40). När du studerar de här profetiorna från Jesaja, fundera då på varför Nephi upptecknade dem på de mindre plåtarna och också varför Moroni citerade dem för Joseph Smith.

Profeten Joseph Smith fick en uppenbarelse som klargör innebörden av Jesajas profetior i 2 Nephi 21. Forskare och lärda har länge försökt förstå innebörden av symbolerna i det här kapitlet. Mormons bok och sentida profeter hjälper oss att förstå dem bättre. Jesaja talar till exempel om ett träd eller en växt. Läs 2 Nephi 21:1, 10 och ta reda på vilka delar av trädet eller växten som han talar om. Läs sedan Läran och förbunden 113:1–6 där du får hjälp att förstå innebörden av de här symbolerna. Skriv gärna uttydningen av dem i dina skrifter.

Isais stam – Jesus Kristus

Skott ur Isais stam – en Kristi tjänare

Isais rot – en person som innehar prästadömets nycklar

Läs följande ord av äldste Bruce R. McConkie, som förklarade att både ”Isais rot” och ”skott[et] [som] skall skjuta fram ur Isais stam” syftar på profeten Joseph Smith: ”Tar vi miste när vi säger att den profet som här nämns [i L&F 113:5–6] är Joseph Smith, som förlänades prästadömet, som fick rikets nycklar och som reste baneret för insamlingen av Herrens folk i vår tidsutdelning? Och är han inte också den ’tjänare i Kristi hand, som delvis är en ättling av Isai, liksom av Efraim, eller av Josefs hus, och på vilken stor makt är lagd’? [L&F 113:3–4.]” (Millennial Messiah [1982], s. 339–340.)

Läs 2 Nephi 21:10, 12 och ta reda på vad Jesaja profeterade att Herren skulle göra genom ”Isais rot” (Joseph Smith). Ordet baner syftar på en fana som människor samlas kring.

De här verserna undervisar om följande sanning: Herren har återställt sitt evangelium och sin kyrka genom profeten Joseph Smith och samlar nu in sitt folk i de sista dagarna.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: På vad sätt är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ett baner för världen?

2 Nephi 21:6–9; 22:1–6

Jesaja beskriver tusenårsriket

Ett ivrigt diskuterat ämne bland kristna är att Frälsaren ska regera under tusenårsriket. Har du tänkt mycket på det? Föreställ dig att en kamrat frågar dig vad du tror om tusenårsriket. Vad skulle du säga?

Bild
Utan fiendskap

Jesaja profeterade att det skulle ske förändringar på jorden efter Kristi andra ankomst och att de skulle bestå i tusen år. Vi kallar den här perioden av fred för tusenårsriket. Läs 2 Nephi 21:6–9 och ta reda på hur det kommer att vara på jorden under tusenårsriket.

En profetia om tusenårsriket enligt 2 Nephi 21:9 är att ”jorden skall vara full av kunskapen om Herren”. Begrunda hur människor runtom i världen kommer att påverkas av den här profetian. Läs 2 Nephi 22:1–6 och lägg märke till hur innerligt människorna tillber under tusenårsriket. Hur får vi samma inställning i dag?

Verserna som du har studerat lär oss följande sanning: Jorden kommer vara en fredlig plats under tusenårsriket därför att den ska vara full av kunskapen om Herren. Vad i tusenårsriket skulle du vilja ha i ditt liv redan nu? Begrunda vad du kan göra för att få några av de välsignelserna.

Avsluta gärna ditt studium av 2 Nephi 22 med att sjunga, lyssna på eller läsa ”Min Gud är mitt ljus” (Psalmer, nr 51).

2 Nephi 23–24

Jesaja beskriver Babylons fall, Lucifers fall och de ogudaktigas undergång

I 2 Nephi 23–24 fördömer Jesaja ogudaktigheten i Israels hus och jämför de ogudaktigas undergång i de sista dagarna med det forntida Babylons undergång. Babylon var huvudstad i Babylonien, en mycket ogudaktig nation på Jesajas tid, och har kommit att symbolisera ogudaktigheten i världen (se L&F 133:14).

Läs i 2 Nephi 23:1, 4–9, 11, 15, 19 och 22 vad Jesaja profeterade skulle hända med de ogudaktiga i de sista dagarna.

Jesaja jämförde det forntida Babylons undergång med Lucifers (Satans) fall från himlen. Han talade om Lucifer som den symboliska kungen av Babylonien och menade därmed hela den ogudaktiga världen. Jesaja använde Lucifers fall i föruttillvaron som en illustration av de ogudaktigas undergång och fall. Studera 2 Nephi 24:12–14 och markera uttryck som visar Satans högmod och stolthet.

Lade du märke till hur ofta ordet jag förekommer i de här verserna? Ringa gärna in dem i dina skrifter. President N. Eldon Tanner i första presidentskapet sade att Satan ”tänkte mer på berömmelsen än på resultatet. Äran och härligheten var självändamål” (”Ty de skattade högre att bliva ärade av människor än att bliva ärade av Gud”, Nordstjärnan, apr. 1976, s. 62).

Utforska 2 Nephi 24:15–16 och ta reda på vad som ska hända med Satan till slut och vad människor ska tänka när de ser hur han i själva verket är.

Läs följande ord av president Ezra Taft Benson: ”I det stora rådet i föruttillvaron var det högmodet som fällde Lucifer, ’morgonrodnadens son’. (2 Nephi 24:12–15; se också L&F 76:25–27; Mose 4:3.) … Lucifer [satte] sitt förslag emot Faderns plan som förespråkades av Jesus Kristus. (Se Mose 4:1–3.) Han ville äras över alla andra. (Se 2 Nephi 24:13.) Kort sagt, det var hans högmodiga önskan att störta Gud från tronen. (Se L&F 29:36; 76:28.)” (Se ”Tagen eder tillvara för högmod”, Nordstjärnan, juli 1989, s. 3.)

I 2 Nephi 23:22 lär vi oss att vi kan fatta mod om vi är rättfärdiga. Gud kommer att vara barmhärtig mot dig, men de ogudaktiga ska förgås.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad kan jag ändra på i mitt liv så att jag är lydigare?

  2. Hur beslutar jag mig för att förbli lydig?

Be till Gud att du ska få tillfällen att bära vittnesbörd för andra om sanningarna du lärde dig i 2 Nephi 23.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 21–24 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: