Seminariet
Studieavsnitt 6: Dag 2; 2 Nephi 6–8


Studieavsnitt 6: Dag 2

2 Nephi 6–8

Inledning

I 2 Nephi 6–8 står den första delen av Nephis uppteckning av en predikan som hans yngre bror Jakob höll. (Den andra delen står i 2 Nephi 9–10.) Jakob profeterade att judarna på grund av sin ogudaktighet hade förts bort i fångenskap och skingrats en tid efter det att Lehi lämnade Jerusalem. Men han sade att Herren i sin barmhärtighet skulle samla judarna tillbaka till Jerusalem. Jakob profeterade också att judarna, efter att de hade förkastat Frälsaren under hans jordiska verksamhet, skulle skingras ännu en gång, men också att Herren återigen skulle visa barmhärtighet mot dem och samla in dem i de sista dagarna när de kommer till kunskap om Frälsaren. Han citerade också Jesajas profetior som visar Herrens lojalitet och barmhärtighet mot sitt förbundsfolk och hans stora löften till de trofasta.

2 Nephi 6

Jakob profeterar om Israels förskingring och insamling

Hur skulle du reagera om människor du tycker om eller älskar är ovänliga mot dig? Vad skulle du göra om de med sin inställning eller sina handlingar visar att du inte längre betyder något för dem? Begrunda om du någonsin har gjort så mot Herren. I 2 Nephi 6–8 undervisar Jakob om hur Herren bemöter dem som med sin inställning och sina handlingar visar att de har vänt sig bort ifrån honom.

Läs 2 Nephi 6:3–5; 9:1, 3 och var uppmärksam på skälen till att Jakob höll den här predikan.

När du studerar i dag var då uppmärksam på hur Jakobs undervisning kan hjälpa dig att ”lära och prisa [din] Guds namn” (2 Nephi 6:4), förstå förbunden bättre som du har slutit med Herren (se 2 Nephi 9:1) och ge dig goda skäl att ”glädjas och lyfta upp [ditt huvud] för evigt” (2 Nephi 9:3).

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Jakob börjar sin predikan med att profetera vad som hade hänt med judarna efter att Lehi lämnade Jerusalem därför att de förkastade Herren. Hur beskriver han det här i 2 Nephi 6:8?

  2. Lehi, Jeremia och andra profeter profeterade om denna ödeläggelse. Många judar blev dödade eller fördes som fångar till Babylon när babylonierna erövrade Jerusalem omkring 587 f.Kr. Judarnas hjärtan mjuknade så småningom gentemot Herren. Vad profeterade Jakob enligt den första meningen i 2 Nephi 6:9 och sade skulle hända med dem?

  3. Jakob profeterade att Frälsaren skulle tillbringa sitt jordeliv bland judarna efter att de hade återvänt från fångenskapen. Hur skulle judarna enligt 2 Nephi 6:9–10 bemöta Frälsaren?

  4. Vad skulle enligt 2 Nephi 6:10–11 hända med de judar som förkastade Frälsaren?

Läs 2 Nephi 6:11, 14 och leta efter uttryck som beskriver Herrens känslor för Israels hus trots att de förkastade honom. Ringa gärna in uttrycken ”barmhärtig mot dem” och ”vinna dem tillbaka” i dina skrifter.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad menas med att ”vinna … tillbaka” någon eller något?

  2. Detta att Herren är villig att vinna tillbaka Israel ännu en gång, hur visar det att han är barmhärtig?

I de här verserna undervisar Jakob också om vad judarna måste göra för att få de här välsignelserna av Herren. Läs 2 Nephi 6:11, 14 igen och hitta uttrycken ”när de kommer” eller ”när den dag kommer då de” i verserna. Markera orden som gör de här uttrycken till fullständiga meningar. Hur får Israels hus enligt de här verserna tillgång till Herrens barmhärtighet? De här verserna undervisar om följande princip: Herren är barmhärtig mot dem som återvänder till honom.

 1. Begrunda olika sätt varpå du har upplevt Herrens barmhärtighet och villighet att förlåta dem som återvänder till honom. Skriv följande i din studiedagbok: Jag vet att Herren är barmhärtig därför … Avsluta sedan meningen utifrån vad du själv har upplevt. Upprepa gärna den här övningsuppgiften när du kommer på olika sätt som Herren har visat att han är barmhärtig.

I 2 Nephi 6 ges ett stort löfte om hopp för Israels hus del, det vill säga för oss alla. Läs 2 Nephi 6:17–18 och avsluta följande löften som Frälsaren gav:

”Den mäktige Guden skall ” (2 Nephi 6:17).

”Allt kött skall veta att ” (2 Nephi 6:18).

2 Nephi 7–8

Jakob citerar Jesajas profetior om Frälsarens lojalitet mot förbundsfolket och hans förmåga att återlösa oss

I 2 Nephi 7–8 citerar Jakob profeten Jesajas profetior angående Herrens önskan och förmåga att återlösa Israel från deras lidanden, som orsakats av deras synder. Läs 2 Nephi 7:1–2 och urskilj frågor som Herren ställde till Israel som visar att han fortfarande älskade dem och ville återlösa dem.

Det kan vara bra att känna till att Herren för att kunna undervisa Israel på ett verkningsfullt och minnesvärt sätt använder symboler som hänför sig till skilsmässa och slaveri och seder och bruk på den tiden. Uttrycken ”övergivit er”, ”er mors skiljebrev” och ”sålt er” syftar på att ett förbund har blivit brutet eller avklippt. Man skulle kunna formulera om frågorna på följande sätt: ”Har jag vänt mig bort från er? Har jag glömt det förbund vi har slutit?” Svaret på de här frågorna är ett tydligt nej. Herren vänder sig aldrig bort från oss eller glömmer de förbund han har slutit. Med sina frågor vill han betona att han aldrig ska bryta sitt förbund med Israel.

Stryk under Herrens ord i 2 Nephi 7:1 om varför Israel hade skilts från Gud och var i fångenskap.

 1. Besvara en av följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför är att det viktigt att förstå att våra tankar, beslut och handlingar kan skilja oss från Gud?

  2. Varför är det viktigt att du vet att Herren aldrig överger eller glömmer oss även om vi kanske överger och glömmer honom?

I 2 Nephi 7:2 ställer Herren en viktig fråga till Israel som gäller var och en av oss. Urskilj och markera den frågan.

Vad tror du Herren menade när han frågade: ”Har min arm alls förkortats så att den inte kan återlösa?” Föreställ dig att du vill hjälpa någon som är i nöd. Om du sträcker ut handen så långt du kan, vad försöker du då göra för den här personen som är i nöd? Om du i stället ”förkortar” din arm eller drar tillbaka handen, hur stark är din önskan då att hjälpa den här personen? Man skulle också kunna formulera Herrens fråga till Israel på följande sätt: ”Sträcker jag inte ut hela min arm för att återlösa er?”

Uttrycket ”har jag ingen makt till att befria?” var en uppmaning till Israel att begrunda sin tilltro till Herren och hans makt att befria dem från det lidande som var följden av deras synder.

I 2 Nephi 7–8 ger Jesaja flera exempel på Frälsarens önskan och makt att återlösa sitt förbundsfolk.

Läs 2 Nephi 7:5–7 och var uppmärksam på uttryck i den här profetian som beskriver vad Frälsaren skulle göra och uppleva som del av sitt försoningsoffer för att återlösa oss. I 2 Nephi 7:6, fotnot a, finns det tvärhänvisningar som visar att den här profetian gick i uppfyllelse. Markera gärna Matteus 27:26 i fotnoten. Läs därefter Matteus 27:26–31 och var uppmärksam på hur Jesajas profetia gick i uppfyllelse.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Vad visar oss 2 Nephi 7:2, 5–7 i fråga om Frälsarens önskan och villighet att återlösa oss?

För att du ska hitta fler exempel på Herrens barmhärtighet i återstoden av Jesajas profetia föreställer du dig att du har blivit ombedd att hålla tal i kyrkan över principen: Frälsaren vill återlösa sitt förbundsfolk och har all makt att göra det. Förbered talet genom att läsa 2 Nephi 8:3, 11–13, 16, 22 och välja uttryck som du tycker ger oss visshet om Herrens önskan och makt att återlösa oss.

 1. Gör ett utkast till talet i din studiedagbok genom att göra följande:

  1. Skriv två eller tre uttryck som du fastnade för och förklara på vad sätt vart och ett av dem är ett exempel på Frälsarens önskan att återlösa oss och hans makt att göra det.

  2. Välj ett av uttrycken och berätta hur du har fått uppleva eller skulle vilja få uppleva den välsignelsen i ditt liv.

När du nu avslutar lektionen, kom då ihåg att Jakob undervisade om de sanningar som du har studerat i dag ”så att [du] kan lära och prisa [din] Guds namn” (2 Nephi 6:4), så att du ”skall kunna känna till … Herrens förbund” (2 Nephi 9:1) och så ”att [du] må glädjas och lyfta upp [ditt huvud] för evigt” (2 Nephi 9:3). Leta efter ett tillfälle i dag att berätta för någon om din kärlek till Herren och hans kärlek till dig.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 6–8 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: