Seminariet
Studieavsnitt 4: Dag 3; 1 Nephi 17


Studieavsnitt 4: Dag 3

1 Nephi 17

Inledning

Efter att ha färdats i åtta år i vildmarken kom Lehis familj till en plats vid havet. De kallade den Ymnighet. Nephi lydde Herrens befallning att bygga ett fartyg. Han tillrättavisade sina bröder för deras ogudaktighet som hindrade dem från att få inspiration av Herren. När du studerar 1 Nephi 17 och Nephis exempel kommer du inse att du genom lydnad kan åstadkomma allt som Gud har befallt. Du lär dig också att känna igen när Herren talar till dig genom den milda och stilla rösten.

1 Nephi 17:1–51

Lehis familj färdas till Ymnighet, där Nephi får befallning att bygga ett fartyg

Skulle du beskriva ditt liv som lätt eller svårt? Varför då? Läs 1 Nephi 17:1, 4, 6 och ringa in ord som visar om tiden i vildmarken var lätt eller svår för Nephi och hans familj.

Läs 1 Nephi 17:3 och ta reda på vad Nephi sade var orsaken till att hans familj hade blivit välsignad under den här svåra tiden – det börjar med ordet om. Markera den här principen i dina skrifter.

Evangelieprinciper anges ofta i skrifterna i ”om-då”-form. Den här ”om-då”-formen ser man såväl i enskildas liv som i familjer och nationer. Ordet om beskriver vår handling och förklarar följden av den eller den välsignelse vi får. Även om 1 Nephi 17:3 inte innehåller ordet så beskriver det en handling och välsignelsen som den åtföljs av. Hur skulle du uttrycka principen som Nephi vittnar om? Om , då .

Lägg märke till hur den här principen åskådliggörs i 1 Nephi 17:2, 12–13. När du läser de här verserna, markera då några sätt som Herren stärkte och välsignade Nephi och hans familj på när de höll buden. Var uppmärksam på ytterligare bevis för den här sanningen när du fortsätter att studera Nephis upplevelser.

 1. Besvara följande frågor omsorgsfullt i din studiedagbok. Den här uppgiften hjälper dig inse att Nephi fortsatte att leva efter principen som han uttryckte i 1 Nephi 17:3 även om andra i familjen inte gjorde det. Glöm inte att fundera över hur den här principen kan tillämpas på ditt eget liv.

  1. Vad befallde Herren Nephi att göra? (Se 1 Nephi 17:7–8.) Vad kan det ha funnits för svårigheter att lyda den här befallningen?

  2. Vad tycker du är imponerande i Nephis reaktion på den här befallningen? (Se 1 Nephi 17:9–11, 15–16.) Hur reagerade hans bröder? (Se 1 Nephi 17:17–21.) Vad lär du dig av de här reaktionerna?

  3. Nephi bemötte brödernas angrepp med att berätta vad Mose upplevde. Hur hjälpte Herren Mose att fullgöra den uppgift som han befallt honom att utföra? (Se 1 Nephi 17:23–29.) På vilka sätt påminner Nephis bröder om Israels barn? (Se 1 Nephi 17:30, 42.)

  4. Finns det bud eller befallningar som du tycker är svåra? Hur skulle du kunna reagera som Nephi och Mose när du får svåra uppgifter eller befallningar av Gud?

När du är klar med ovanstående uppgift läser du Nephis trosvissa ord i 1 Nephi 17:50.

Läs 1 Nephi 17:51 och tillämpa den här versen på dig själv genom att lägga till ditt namn efter ordet ”mig” och ersätta uttrycket ”bygga ett fartyg” med ett bud eller en befallning som du skrev i fråga d ovan.

 1. Skriv i din studiedagbok om en upplevelse (en egen eller någons du känner) som hjälpte dig veta att om du är trofast mot Gud så hjälper han dig att utföra vad det än är han ber dig om.

Den princip som Nephi var ett exempel på i 1 Nephi 17 och i hela sitt liv är att om vi lyder Herrens befallningar, då stärker han oss och förser oss med medel så att vi kan utföra det som han har befallt.

1 Nephi 17:45–55

Nephi tillrättavisar sina bröder för deras ogudaktighet

Läs 1 Nephi 17:48, 53–54 och ta reda på varför Nephi ”räckte ut handen mot [sina] bröder”.

Vad gjorde Herren enligt 1 Nephi 17:53 mot Nephis bröder? Varför då?

Bild

Detta att Herren skakade om Nephis bröder var ett av många sätt som han hade försökt kommunicera med dem. Läs 1 Nephi 17:45 och ta reda på några andra sätt som han hade försökt kommunicera med dem på.

Begrunda följande uttalande av president Boyd K. Packer i de tolv apostlarnas kvorum: ”Den Helige Anden talar med en röst som du känner snarare än hör. Den beskrivs som den ’milda, stilla rösten’ [L&F 85:6]. Vi talar om att ’lyssna till’ Andens viskningar, men oftast beskriver man en andlig maning genom att säga ’jag fick en känsla …’” (se ”Personlig uppenbarelse: gåvan, provet och löftet”, Nordstjärnan, jan. 1995, s. 59).

Markera gärna 1 Nephi 17:45 och skriv följande princip bredvid skriftstället: Den Helige Anden talar med en mild, stilla röst som vi känner snarare än hör.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. När har du känt att Herren talade till dig med en mild, stilla röst?

  2. Vad kan du göra så att du känner och känner igen den milda, stilla rösten?

Markera följande uttryck i 1 Nephi 17:45: ”han har talat till er med mild och stilla röst, men ni var så känslolösa att ni inte kunde förnimma hans ord”. Titta igen på den första meningen 1 Nephi 17:45 och hitta en orsak till att Nephis bröder hade blivit ”känslolösa”.

Hur kan synd hindra oss från att känna den Helige Andens påverkan? Vad annat kan hindra oss från att känna den Helige Andens påverkan?

President James E. Faust i första presidentskapet använde en liknelse för att visa hur synden kan hindra oss från att känna den Helige Andens påverkan:

”Vi [använder] ofta mobiltelefoner för att tala med varandra. Men här och där finns döda punkter dit signalen till mobiltelefonen inte når fram. Det kan ske när mobilanvändaren befinner sig i en tunnel eller i en dalgång, eller där det finns andra hinder.

Så är det med gudomlig kommunikation … Ofta försätter vi oss på andligt döda platser – platser och situationer som blockerar gudomliga budskap. Några av dessa döda punkter är vrede, pornografi, överträdelse, själviskhet och andra situationer som sårar Anden” (”Fick du rätt budskap?” Liahona, maj 2004, s. 67).

 1. Begrunda hur väl du har lyssnat på budskap som Herren försökt meddela dig den sista tiden. Gör en lista i din studiedagbok över ”andligt döda platser” – platser och situationer som kan hindra dig från att få höra den milda, stilla rösten – och hur du tänker undvika dem.

Du kan få meddelanden från Herren genom den milda, stilla rösten om du strävar efter att vara värdig dessa vänliga maningar och lyssnar till dem.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 1 Nephi 17 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: