Seminariet
Studieavsnitt 24: Dag 4; 3 Nephi 11:1–17


Studieavsnitt 24: Dag 4

3 Nephi 11:1–17

Inledning

Efter den stora förödelsen och mörkret som varade i tre dagar samlade sig omkring 2 500 män, kvinnor och barn vid templet i landet Ymnighet (se 3 Nephi 17:25). De hörde en röst som de i början inte förstod. När de fortsatte att lyssna förstod de att det var vår himmelske Faders röst. Han presenterade sin Son Jesus Kristus. Världens Frälsare visade sig. Jesus inbjöd folket att en efter en komma och känna på såret i hans sida och märkena efter spikarna i hans händer och fötter så att de kunde veta att han hade blivit dödad för världens synder.

3 Nephi 11:1–7

Folket hör Faderns röst tillkännage hans Sons ankomst

Gå ut med en penna och den här boken och bara lyssna i en minut. Skriv ner så många ljud du kan i utrymmet nedan:

Sätt en stjärna bredvid varje ljud som det hade varit svårt att bestämma eller som du förmodligen inte ens hade hört om du inte hade lyssnat. Gå sedan in igen.

En kort tid efter den stora förödelsen och mörkret som var tecknen på Jesu Kristi död, samlades folket vid templet i landet Ymnighet. Medan de samtalade med varandra om vad som hade hänt, skedde något märkligt som de i början inte kunde förstå. Läs 3 Nephi 11:1–3 och ta reda på vad folket hade svårt att förstå. Markera gärna hur Guds röst beskrivs och den inverkan som rösten hade på dem som hörde den.

Fundera ett ögonblick på hur det som kännetecknade rösten som folket hörde påminner om maningarna vi får av den Helige Anden. Vilken sanning lär du dig 3 Nephi 11:1–3 om hur Herren och den Helige Anden ofta talar till oss? En lära som illustreras av de här verserna är: Den Helige Anden talar ofta till oss med en mild, stilla röst som vi känner i vårt hjärta.

President Boyd K. Packer, president i de tolv apostlarnas kvorum, har förklarat hur Herrens röst verkar på vårt sinne och hjärta genom den Helige Anden:

”Kanske är den viktigaste, enskilda saken jag lärde mig när jag läste Mormons bok att Andens röst känns snarare än hörs. Du kommer, liksom jag gjorde, att lära dig att ’lyssna’ efter den röst som känns snarare än hörs …

Den Helige Andens gåva [leder och skyddar] dig och rättar också dina handlingar. Det är en andlig röst som kommer till sinnet som en tanke eller till hjärtat som en känsla” (se ”Råd till de unga”, Liahona, nov. 2011, s. 17–18).

 1. Tänk på ett tillfälle när du har känt Herrens röst eller Andens ingivelser komma till ditt sinne eller hjärta. Skriv om den här upplevelsen i din studiedagbok och hur det kändes.

Nephiterna hörde rösten två gånger men förstod den inte. Läs 3 Nephi 11:4–7 och ta reda på vad nephiterna gjorde annorlunda den tredje gången för att förstå rösten. Vad tror du menas med att de ”öppnade sina öron” för att höra rösten? (3 Nephi 11:5.)

President Boyd K. Packer gav följande råd om vad vi behöver göra för att lyssna till och förstå Herrens röst genom den Helige Anden. Stryk under ord eller uttryck som hjälper dig veta vad du ska göra eller undvika att göra för att höra Herrens röst genom den Helige Anden.

”Anden drar inte till sig vår uppmärksamhet genom att ropa, den skakar oss aldrig hårdhänt. Anden viskar. Den smeker så försiktigt att om vi är upptagna känner vi inte att den gör det.

Ibland trycker Anden lite hårdare, men bara så pass hårt eller så pass ofta att vi ska lyssna. Jag vet av egen erfarenhet att om vi inte ger akt på den där stilla känslan, om vi inte lyssnar med de där känslorna, så drar sig Anden för det mesta undan och väntar tills vi kommer och söker och lyssnar (”How Does the Spirit Speak to Us?” New Era, feb. 2010, s. 3).

Skriv gärna den här principen i dina skrifter bredvid 3 Nephi 11:5–6 eller i din studiedagbok: När vi lär oss hur vi ska lyssna till Herrens röst till oss genom den Helige Anden, då förstår vi vad den säger.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad hjälper dig att bereda ditt sinne och hjärta att höra och förstå Herrens röst?

  2. När har du förstått ett meddelande från Herren som du kanske hade missat om du inte hade ansträngt dig för att höra det?

  3. När har du fått en maning från den Helige Anden mer än gång innan du förstod och följde den?

3 Nephi 11:8–17

Jesus Kristus uppenbarar sig och inbjuder folket att komma en efter en och röra vid hans sår

Bild
Jesus Kristus visar sig för nephiterna

Försök visualisera händelserna i 3 Nephi 11:8–10 när du läser.

 1. När du funderar över hur det kan ha varit att bevittna hur den uppståndne Jesus Kristus visar sig för Mormons boks folk, skriv då i din studiedagbok vilka tankar och känslor som du hade haft om du var där.

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum har undervisat om betydelsen av det tillfälle när Frälsaren visade sig för nephiterna:

”Den ankomsten och det tillkännagivandet utgjorde brännpunkten, det största ögonblicket i Mormons boks hela historia. Det var den uppenbarelsen och kungörelsen som hade upplyst och inspirerat varje nephitisk profet under de föregående sexhundra åren, för att inte tala om deras israelitiska och jareditiska förfäder i tusentals år före den här tidpunkten.

Alla hade talat om honom, sjungit om honom, drömt om honom och bett om att han skulle visa sig – och nu var han där. Dagarnas dag! Den Gud som vänder varje mörk natt i gryningsljus hade kommit” (Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], s. 250–251).

Kom ihåg att de kvarvarande nephiterna och lamaniterna nyligen hade varit med om en fruktansvärd förödelse och tre dagar i totalt mörker. Läs 3 Nephi 11:10–12 och ta reda på vad Jesus Kristus ville att folket skulle veta om honom och om vad han hade gjort under sin jordiska verksamhet. Vilket av Frälsarens ord tror du skulle ha varit mest trösterika för dig att få höra om du hade varit där? Begrunda varför de orden hade betytt så mycket för dig. Markera gärna i dina skrifter det uttryck som känns allra viktigast för dig.

Läs 3 Nephi 11:13–15 och markera vad Jesus Kristus inbjöd folket att göra för att få den personliga kunskap som han ville att de skulle ha om honom. Fundera över svar på följande frågor: Vad ville Frälsaren enligt 3 Nephi 11:14 att folket skulle veta av den här upplevelsen? Med tanke på att omkring 2 500 personer var närvarande vid det tillfället (se 3 Nephi 17:25), hur lång tid kan det här ha tagit? Vad lär det här dig om Frälsaren?

Bild
Den ene efter den andre
 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför tror du att Herren ville att folket skulle se och röra vid honom ”den ene efter den andre”? (3 Nephi 11:15.)

  2. Hur tror du att du skulle påverkas om du kunde röra vid såren som Frälsaren fick när han sonade dina synder?

Du kan skriva följande sanning i dina skrifter i närheten av 3 Nephi 11:11–15 eller i din studiedagbok: Jesus Kristus inbjuder mig att få ett eget vittnesbörd om att han är min Frälsare.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur starkt tycker du att ditt vittnesbörd om Frälsaren är? Har det blivit starkare den senaste tiden?

  2. Vilka upplevelser har lett till att du har fått ett eget vittnesbörd om Frälsaren, eller vad kunde du göra för att få ett starkare vittnesbörd?

  3. Hur vet du om Frälsaren är medveten om dig som person?

Läs 3 Nephi 11:16–17 och ta reda på vad folket gjorde efter att ha upplevt Frälsaren personligen. ”Hosianna” är ett hyllningsrop till Herren.

Läs 3 Nephi 11:15 och ta reda på vad folket gjorde efter att de var och en hade känt på Frälsarens sår. Eftersom du inte var där och kunde känna på Frälsarens sår som folket gjorde, hur kan du själv veta att Jesus är Kristus? (Svar ges bland annat i Joh. 20:30–31; Moroni 10:3–7; L&F 46:13–14.)

Tillämpa 3 Nephi 11:15 på dig själv genom att avsluta följande mening: När jag får ett eget vittnesbörd om Jesus Kristus är det min plikt att .

Fundera över olika sätt som någon som har ett vittnesbörd om Jesus Kristus kan ”vittna om” honom.

President Boyd K. Packer sade följande om vittnesbörd: ”Andliga ting kan inte tvingas fram. Ett vittnesbörd trugas inte på oss, ett vittnesbörd växer fram. Och ett vittnesbörd är ett vittnesbörd och bör respekteras, vare sig det är litet eller stort. Vårt vittnesbörd växer och blir stort liksom vår kropp växer i längd. Vi märker det knappt för det sker successivt genom tillväxt” (”How Does the Spirit Speak to Us?” s. 3).

 1. Avsluta lektionen med att skriva ditt vittnesbörd om Jesus Kristus i studiedagboken. Ta gärna med vad du har gjort för att få ett vittnesbörd och vad du tänker göra för att stärka det. Läs det för någon annan eller be någon annan att läsa det om Anden manar dig att göra det.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 3 Nephi 11:1–17 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: