Seminariet
Studieavsnitt 5: Dag 3; 2 Nephi 2


Studieavsnitt 5: Dag 3

2 Nephi 2

Inledning

I 2 Nephi 2 undervisar Lehi sin son Jakob om varför vår himmelske Fader har satt sina barn i en värld där det finns lidande, sorg, synd och död. För att Jakob ska förstå syftet med jordelivet förklarar Lehi några grundsatser i återlösningsplanen – däribland handlingsfrihet, Adams fall och Jesu Kristi försoning. När du studerar sanningarna i 2 Nephi 2 förstår du bättre hur Jesu Kristi försoning övervinner fallets följder och gör det möjligt för var och en av oss att göra val som leder till evigt liv.

Bild

2 Nephi 2:1–25

Lehi undervisar om Adams fall och om Jesu Kristi försoning

Tänk på några svårigheter som du stått inför nyligen. Har du någonsin undrat över varför det finns sådana svårigheter i livet? När du läser 2 Nephi 2:1, markera då gärna ord eller uttryck som Lehi använde för att beskriva Jakobs barndom. Läs sedan 2 Nephi 2:2 och markera vad Lehi lovade att Jakobs lidanden skulle leda till. En annat ord för helga är att inviga eller göra helig. Lehi tycks lova Jakob att Herren ska ”helga” hans prövningar så att de slutligen blir till nytta för honom.

Lehi lärde Jakob att både Adams fall och Jesu Kristi försoning var nödvändiga för oss i vår himmelske Faders plan. Han ville att Jakob skulle förstå att fallet och försoningen gör att vi kan använda vår handlingsfrihet till att utvecklas och gå framåt mot evigt liv. Läs 2 Nephi 2:15–18 och skriv korta svar på följande frågor:

 • Vad fick Adam och Eva av Gud i Edens lustgård som gjorde det möjligt för dem att använda sin handlingsfrihet? (Se 2 Nephi 2:15–16.)

 • Vad var Satan ute efter i Edens lustgård? (Se 2 Nephi 2:17–18.) Hur märker du att Satan har samma mål i dag?

 1. Gör nedanstående uppställning i din studiedagbok. Utforska 2 Nephi 2:19–25 och ta reda på dels vad som hade blivit följden om Adam och Eva inte hade ätit den förbjudna frukten och fallit och dels vad som blev följden av fallet.

Om Adam och Eva inte hade fallit (2 Nephi 2:22–23)

Därför att Adam och Eva föll (2 Nephi 2:19–20, 25)

När du har fyllt i uppställningen, tänk då på varför Adams och Evas fall är en väsentlig del av vår himmelske Faders lycksalighetsplan.

 1. Anta att en kamrat säger att det var fel av Adam och Eva att äta av den förbjudna frukten. Använd det du har lärt dig i 2 Nephi 2:19–25 och skriv ett kort stycke i din studiedagbok och förklara varför fallet var väsentligt i vår himmelske Faders plan för vår frälsning.

Även om Adams och Evas fall gjorde det möjligt för oss att utvecklas, fick det också andra följder. Före fallet var Adam och Eva i Guds närhet i Edens lustgård, men efter att ha ätit av den förbjudna frukten måste de lämna hans närhet.

Läs 2 Nephi 2:5 och hitta det uttryck som visar att Adam och Eva skildes från Gud efter fallet. ”Timliga lagen” syftar på de fysiska lagar som trädde i kraft till följd av fallet. Så uttrycket ”avskurna” genom den ”timliga lagen” syftar på det tillstånd på jorden som innebär att vi är dödliga och som vi ärver som Adams och Evas efterkommande. På grund av de här lagarna är vi fysiskt skilda från Gud och dödliga och är utsatta för sorger, smärtor och bedrövelser. Att bli ”avskurna” genom den ”andliga lagen” syftar på att bli skilda från Guds närhet på grund av våra synder.

Begrunda hur du har fått erfara de här följderna av fallet personligen. Tänk igenom följande frågor:

 • Vilka bedrövelser, smärtor och sorger har du fått erfara här i livet?

 • Vem känner du som har dött? Hur har du påverkats av den här personens död?

 • När har du känt dig andligen skild från Gud?

När du läser 2 Nephi 2:6–10, markera då gärna nyckelord eller uttryck som visar att genom försoningen återlöser Jesus Kristus oss från fallets följder och erbjuder återlösning från våra synder. I 2 Nephi 2:9 betyder ordet medla att handla till förmån för någon.

Bild
Nyckelskriftställe – 2 Nephi 2:25

När Lehi undervisade Jakob om Adams fall och de motsatser vi upplever i jordelivet, betonade han fallets positiva följder för hela människosläktet.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Med tanke på vad du har lärt dig om fallet, på vad sätt ger fallet människosläktet glädje?

  2. När har du upplevt glädje på grund av fallets positiva följder?

2 Nephi 2:11–18, 26–30

Lehi undervisar om handlingsfrihet och följderna av våra val

Tänk på ett viktigt val du gjort nyligen och vilka följder det valet kan få på lång sikt. Lehi undervisade sitt folk om den grundläggande betydelse som handlingsfriheten har i vår himmelske Faders frälsningsplan. För att ännu bättre förstå att vi är fria att välja frihet och evigt liv eller fångenskap och död (se 2 Nephi 2:27), gör du nedanstående aktivitet.

 1. Skriv var och en av följande meningar ur Vägledning för de unga ([häfte, 2011], s. 2) i din studiedagbok. När du sedan läser 2 Nephi 2:11–18, 26–29, stannar du upp efter varje vers och skriver versnumret efter den eller de meningar som du tycker bekräftas av versen. När du har läst alla verserna bör du ha använt varje versnummer åtminstone en gång. En mening kan bekräftas av mer än en vers, en vers kan gälla för mer än en mening. Efter den första meningen står redan en vershänvisning som ett exempel – en sanning som Lehi undervisar om i 2 Nephi 2:16 är att vi har fått förmågan att handla av oss själva.

  1. ”Din himmelske Fader har gett dig handlingsfrihet, förmågan att välja mellan rätt och fel och att handla av dig själv.” 2 Nephi 2:16

  2. ”Medan du är här på jorden sätts du på prov för att visa om du använder din handlingsfrihet till att visa din kärlek till Gud genom att följa hans bud.”

  3. ”Du är fri att välja dina handlingar, men du är inte fri att välja följderna av dem.”

  4. ”Syndiga … val bromsar din utveckling och leder till sorg och bedrövelse.”

  5. ”Rättfärdiga val leder till varaktig glädje och evigt liv.”

Läs 2 Nephi 2:26–27. Vad är du fri att välja? Läs 2 Nephi 2:28 och markera vad Gud har gett dig mer för att hjälpa dig att ”välja evigt liv”. Begrunda de val du har gjort i ditt liv som visar att du har valt evigt liv.

Bild
Nyckelskriftställe – 2 Nephi 2:27

Arbeta på att lära dig nyckelskriftstället 2 Nephi 2:27. Läs det flera gånger. Slå sedan igen skrifterna och försök att läsa upp skriftstället för dig själv eller för någon i familjen med hjälp av bokstäverna nedan. De är den första bokstaven i varje ord i de här verserna. Upprepa det här tills du tycker att du kan det bra.

D, ä, m, f, i, k, o, a, s, ä, l, f, m, ä, g, å, d. O, d, ä, f, a, v, f, o, e, l, g, a, m, s, M, e, a, v, f, o, d, e, d, f, o, m. T, h, s, e, a, g, a, m, l, o, s, h, s, ä.

 1. Skriv också det här nyckelskriftstället, 2 Nephi 2:27, i din studiedagbok med hjälp av bokstäverna ovan. Inte tjuvtitta!

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 2 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: