Seminariet
Studieavsnitt 28: Dag 3; Mormon 3–6


Studieavsnitt 28: Dag 3

Mormon 3–6

Inledning

Efter att ha återerövrat sina länder från lamaniterna gjorde nephiterna sig redo att dra ut i strid igen. Mormon vädjade till nephiterna att omvända sig. Men i stället skröt de över sin egen styrka och svor att de skulle hämnas sina stupade bröder. Eftersom Herren hade förbjudit sitt folk att hämnas vägrade Mormon att leda nephiternas härar, och de blev besegrade. Då nephiterna framhärdade i sin ogudaktighet utgöt Herren sina domar över dem och lamaniterna började utplåna dem från jordens yta. Mormon återvände till slut för att leda nephiterna i strid, men eftersom de vägrade att omvända sig förintades de av lamaniterna. Mormon sörjde över deras fall och deras ovillighet att återvända till Jesus Kristus. Han profeterade om att folkets uppteckningar skulle komma fram i de sista dagarna och han uppmuntrade dem som skulle läsa dem att omvända sig och bereda sig för domen inför Gud.

Mormon 3–4

Eftersom nephiterna blev allt ogudaktigare vägrar Mormon att anföra deras härar och lamaniterna börjar utplåna dem från jordens yta

Har du någonsin känt att Herren ville att du skulle ändra på något i ditt liv? Tror du att han kan ha uppmuntrat dig eller hjälpt dig att förändra något i ditt liv utan att du var medveten om det?

På Mormons tid ville nephiterna ofta inte se eller uppskatta det Herren gjorde för att hjälpa dem när de stred mot lamaniterna. Sedan nephiterna slutit fördrag med lamaniterna och Gadiantons rövare lät Herren dem uppleva tio år utan stridigheter. Under de åren förberedde de sig fysiskt för kommande angrepp (se Mormon 2:28; 3:1).

Läs Mormon 3:2–3 och hitta ett viktigare sätt som Herren ville att nephiterna skulle förbereda sig inför kommande angrepp från lamaniterna. Vad gjorde nephiterna? Varför hade Herren enligt Mormon 3:3 skonat nephiterna i deras strider trots att de var ogudaktiga?

Som det står i Mormon 3:4–8 skyddade Herren nephiterna under ytterligare två angrepp. Herrens sätt att ta handla mot nephiternas ogudaktiga nation belyser en sanning i evangeliet: I sin nåd ger Herren oss tillräckligt många tillfällen att omvända oss från våra synder. Dessa tillfällen visar Guds tålamod och omtanke och att han vill att alla hans barn ska leva på ett sådant sätt att de kan dra nytta av försoningens alla välsignelser.

 1. Svara på följande frågor i din studiedagbok (du kan svara på dem i din privata dagbok om svaren är av helig karaktär eller konfidentiella).

  1. Hur har Herren uppmuntrat dig att omvända dig och gett dig tillfälle att göra det? Vad lär detta dig om hans egenskaper?

  2. Vad kan du göra för att inte ignorera honom eller förhärda ditt hjärta mot hans uppmaningar på samma sätt som nephiterna gjorde i Mormon 3:3?

Herren kanske ger dig tillfällen och uppmaningar att förändra ditt liv oftare än du inser. Ett tillfälle är till exempel när du tar del av sakramentet eller känner hur den Helige Anden manar dig att bättra dig eller tjäna andra. När du söker efter sådana tillfällen och tar vara på dem genom att genomföra förändringar utan dröjsmål ger du rum för Herrens återlösande kraft i ditt liv. Läs Mormon 3:9–10 för att bättre förstå nephiternas motstånd mot Herrens försök att nå fram till dem och se vad de gjorde på grund av segrarna över lamaniterna.

Vad gjorde nephiterna på grund av segrarna över lamaniterna? Läs Mormon 3:11–13 och se vad Mormon gjorde när hären svor att hämnas.

Mormon hade anfört nephiternas härar i över 30 år trots deras ogudaktighet. Vad lär oss Mormons vägran att leda nephiterna i det skedet om det allvarliga i att hämnas?

Läs Mormon 3:14–16 och markera uttryck som beskriver det som Herren lärde Mormon om att hämnas. En sanning som vi kan hämta ur de verserna är att Herren förbjuder oss att hämnas.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Har du velat hämnas eller ge igen för något som en person gjorde mot dig? Varför tror du att det är en farlig eller dålig reaktion? Vem skulle skadas mest av att du hämnades?

  2. Varför bör vi låta Herren döma och utkräva hämnd i stället för att göra det själva?

Även om vi både vet att vi bör och vi vill släppa vår hämndlystnad så kan det ofta vara svårt att göra det när dessa känslor kommer. Läs följande råd av president James E. Faust i första presidentskapet och stryk under uttryck som kan hjälpa dig veta vad du kan göra för att övervinna hämndlystnad när den uppstår:

”Vi behöver medge och erkänna ilskna känslor. Det krävs ödmjukhet för att göra det, men om vi faller på knä och ber vår himmelske Fader om att vi ska bli förlåtande så hjälper han oss. Herren kräver att vi ska ’förlåta alla människor’ [L&F 64:10] för vår egen skull eftersom ’hat hämmar vår andliga utveckling’ [Orson F. Whitney, Gospel Themes (1914), s. 144]. Det är bara när vi befriar oss från hat och bitterhet som Herren kan skänka tröst i vårt hjärta …

När vi drabbas av tragedier bör vår reaktion inte vara att vilja hämnas utan snarare att låta rättvisan gå sin gilla gång och sedan släppa taget. Det är inte lätt att släppa taget och tömma vårt hjärta på frätande agg. Frälsaren erbjuder oss alla en dyrbar frid genom sin försoning, men den får vi bara om vi är villiga att driva ut negativa känslor – vrede, agg eller hämndlystnad. Åt oss alla som förlåter ’dem som syndar mot oss’ [JSÖ, Matteus 6:13], även dem som har begått allvarliga brott, ger försoningen frid och tröst” (se ”Förlåtelsens helande kraft”, Liahona, maj 2007, s. 69).

Begrunda hur du kan tillämpa det här rådet genom att släppa taget om du hyser agg mot eller är arg på någon.

När Mormon hade vägrat att leda nephiternas härar vände han sig till dem som skulle läsa hans ord i de sista dagarna. Han ville att vi var och en skulle omvända oss och förbereda oss för att ”stå inför Kristi domarsäte” (se Mormon 3:18–22).

Läs Mormon 4:1–2 och ta reda på vad som hände med nephiternas härar då de försökte hämnas på lamaniterna. Läs Mormon 4:4 och se varför nephiternas härar led nederlag (inte vann). Läs Mormon 4:5 och leta efter sanna lärdomar om vad som händer när man fortsätter vara orättfärdig. Vad hittade du?

En av sanningarna du hittade är kanske den att Guds domar drabbar de ogudaktiga. Ofta är det ”genom de ogudaktiga som de ogudaktiga straffas” (Mormon 4:5). De ogudaktiga förkastar Guds hjälp och vägrar att söka hans gudomliga beskydd. Läs Mormon 4:11–14, 18 och var uppmärksam på hur Guds domar utgöts över nephiterna…

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad tycker du är den sorgligaste delen av nephiternas situation i Mormon 3–4?

  2. Finns det några samband mellan läran eller sanningarna du har studerat i dag? (Till exempel samband mellan omvändelse, hämnd och Guds domar.)

Begrunda vad Herren vill att du gör för att tillämpa dessa sanningar.

Mormon 5–6

Mormon beslutar sig för att åter leda de nephitiska härarna, men lamaniterna är överlägsna; Mormon sörjer sitt folks undergång

Är det någon skillnad mellan sorgen man känner när en person som har levt ett rättfärdigt liv dör och sorgen man känner när en person som har levt orättfärdigt dör? Vad tror du är skillnaden?

Det hade gått över 13 år sedan Mormon vägrade leda nephiternas härar innan han blev befälhavare över dem igen. Men han ledde dem utan hopp eftersom folket vägrade omvända sig och be Herren om hjälp. Nephiterna stod emot några av lamaniternas angrepp men flydde sedan. Alla som inte flydde snabbt nog omkom. Mormon skrev ett brev till lamaniternas kung och bad om tid att samla nephiterna för en sista strid (se Mormon 5:1–7; 6:1–6).

Läs Mormon 6:7–11 och försök sätta dig in i Mormons sorg över att se sitt folk gå under. Varför tror du att de som lever ogudaktigt kan vara rädda för döden?

 1. Läs Mormon 6:16–22 och besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför uppmuntrar profeter, ledare och föräldrar oss ständigt att omvända oss?

  2. Hur hjälper hoppet om Herrens öppna armar dig att omvända dig (se Mormon 6:17)?

Begrunda om det finns något i ditt liv just nu som Herren vill att du omvänder dig ifrån. Du kan skriva det i din privata dagbok och sätta mål för att göra det.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mormon 3–6 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: