Seminariet
Studieavsnitt 13: Dag 1; Mosiah 18


Studieavsnitt 13: Dag 1

Mosiah 18

Inledning

Alma, en av kung Noas ogudaktiga präster, trodde på profeten Abinadis ord och omvände sig från sina synder. Efter Abinadis död undervisade Alma andra i hemlighet om Jesus Kristus. De som trodde önskade att komma in i Guds fålla. De ingick dopets förbund på en plats som kallades Mormons vatten. När du studerar Mosiah 18, var då uppmärksam på vad Alma undervisade om angående löftena som du ger när du blir döpt och vad Herren gör för dig om du håller de löftena.

Mosiah 18:1–16

Alma undervisar och döper folket

Bild
Alma döper i Mormons vatten

Tänk på ditt dop. Vilka detaljer kommer du ihåg från den upplevelsen? Hur förbereddes du för dopet? Vilka känslor kommer du ihåg från ditt dop? Begrunda om det finns något som du i dag värdesätter mer i fråga om ditt dop än när du blev döpt.

Mosiah 18 hjälper oss att förstå förbundet som vi sluter med Gud vid dopet. Ett förbund är ”en överenskommelse mellan Gud och människa, men de handlar inte som jämlika i överenskommelsen. Gud anger villkoren för förbundet och människan samtycker till att göra det Gud ber henne göra. Gud lovar sedan människorna vissa välsignelser för deras lydnad” (Handledning för skriftstudier, ”Förbund”, scriptures.lds.org).

För att du ska se hur Mosiah 18 hjälper oss att förstå dopförbundet, kan följande översikt av det här kapitlet vara till hjälp: Mosiah 18:1–7, Förbereda sig för förbundet, Mosiah 18:8–16, Ingå förbundet, Mosiah 18:17–30, Leva efter förbundet. Skriv gärna varje ämne (till exempel, Förbereda sig för förbundet) bredvid motsvarande verser i dina skrifter.

Läs Mosiah 18:1–2, 6–7 och var uppmärksam på läror och principer som Alma undervisade folket om för att hjälpa dem att förbereda sig för dopet. Skriv i utrymmet nedan hur insikt i vad Alma undervisade sitt folk om kan hjälpa någon i dag som förbereder sig för dopet.

Mosiah 18:8–11 skildrar hur Alma hjälper sitt folk att förstå löftena de skulle ge och få genom dopets förbund.

 1. Gör nedanstående uppställning i din studiedagbok. Utforska Mosiah 18:8–11 och ta reda på vad Alma undervisade om angående de löften vi ger Gud (vad vi ”är villiga” att göra) och de löften som Gud ger oss när vi döps. Skriv det du får veta i rätt kolumn.

Jag lovar

Gud lovar

En av evangelieprinciperna i Mosiah 18:8–11 är: Vi får Herrens ande och löfte om evigt liv genom att ingå och hålla dopets förbund.

 1. Gör en sammanfattning under uppställningen i din studiedagbok av vad du har lärt dig om vikten av att ingå och hålla dopets förbund.

Läs följande ord av äldste Joseph B. Wirthlin i de tolv apostlarnas kvorum och stryk under välsignelser vi kan få om vi förstår de löften vi ger och får vid dopet: ”Jag har under mitt liv lagt märke till att när människor kommer till full insikt om välsignelserna och kraften i sitt dopförbund, antingen som nyomvända eller som livslånga medlemmar i kyrkan, infinner sig stor glädje i deras liv och de tar itu med sina plikter i riket med smittande entusiasm” (”Alma the Elder: A Role Model for Today”, i Heroes from the Book of Mormon [1995], s. 84).

 1. Skriv i din studiedagbok om hur ditt dopförbund kan påverka ditt sätt att leva varje dag. (Tänk till exempel på ditt löfte att ”stå som vittne om Gud alltid” och hur det löftet gäller för hur du behandlar din familj och andra, vad du pratar om med dina vänner och kamrater, det språk du använder, de filmer eller TV-program du tittar på, den musik du lyssnar på, sociala medier, dejtande, för hur du bemöter dem som kritiserar din tro.)

Utforska Mosiah 18:12–16 och hitta exempel på hur Herren fullgjorde sin del av förbundet med Alma och hans folk efter deras dop. Markera gärna exemplen.

 1. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när du kände hur Herren välsignade dig med sin Ande därför att du höll det löfte som du gav vid dopet att tjäna honom.

Mosiah 18:17–30

Alma grundar Jesu Kristi Kyrka bland folket

Hur ofta tänker du på förbunden som du slöt vid dopet och förnyar när du tar sakramentet? Hur ofta borde du tänka på dem? När tar du dig vanligtvis tid att tänka på de förbunden?

President Henry B. Eyring i första presidentskapet har undervisat om vikten av att vi håller våra förbund med Herren: ”De sista dagars heliga är ett förbundsfolk. Från dopdagen och vid vårt livs andliga milstolpar ger vi löften till Gud, och han ger löften till oss. Han håller alltid sina löften som getts genom hans bemyndigade tjänare, men vårt livs avgörande prov är huruvida vi kommer att ingå och hålla våra förbund med honom” (”Stå som vittnen om Gud”, Nordstjärnan, jan. 1997, s. 29).

Läs Mosiah 18:17–18, 20–23, 27–29 och ta reda på hur kyrkans medlemmar på Almas tid höll sina dopförbund. Markera gärna ord och uttryck i Mosiah 18:22, 26, 30 som visar att de som håller dopets förbund får stora välsignelser.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok: Vad är något konkret du kan göra för att i högre grad hålla de förbund som du slöt vid dopet? Hur tänker du stå fast vid det beslutet?

Mosiah 18:31–35

De som tillhör kyrkan flyr från kung Noas förföljelse

Studera Mosiah 18:31–33 och ta reda på vad kung Noa gjorde i staden Lehi-Nephi samtidigt som Alma och hans folk åtnjöt fred och lycka nära Mormons vatten. Läs Mosiah 18:34 och sedan Mosiah 23:1–2 och ta reda på hur Alma ”underrättades” om den fara som hans folk hotades av.

Skriv gärna följande sanning bredvid Mosiah 18:34: Herren kan varna de rättfärdiga när de är i fara.

Läs följande upplevelse som äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum berättade om och som illustrerar den här sanningen:

”Min vän arbetar som agent för FBI och han undersökte organiserade brottsgrupper som transporterade illegala droger till Förenta staterna.

Vid ett tillfälle var han och en annan agent på väg till en lägenhet där de trodde att en narkotikalangare som var känd av polisen distribuerade kokain. Min vän beskrev det som hände:

’Vi knackade på knarklangarens dörr. Langaren öppnade dörren och när han såg oss försökte han hindra oss från att se in. Men det var för sent, vi såg kokainet som låg på bordet.

En man och en kvinna som satt vid bordet började genast plocka bort kokainet. Vi måste hindra dem från att förstöra bevisen, så jag knuffade snabbt undan knarklangaren som blockerade dörröppningen. När jag knuffade undan honom såg jag in i hans ögon. Konstigt nog verkade han inte arg eller rädd. Han log mot mig.

Hans ögon och avväpnande leende gav mig intrycket att han var ofarlig och därför gick jag snabbt förbi honom och bort mot bordet. Knarklangaren var nu bakom mig. Just i det ögonblicket fick jag en tydlig och stark maning: ’Akta dig för ondskan bakom de leende ögonen.’

Jag vände mig genast om mot knarklangaren. Han hade stoppat handen i en stor ficka framtill. Instinktivt grep jag tag i hans hand och drog fram den ur fickan. Först då såg jag att han höll en halvautomatisk pistol i handen färdig att fyras av. Under det snabba händelseförloppet som följde avväpnade jag mannen’ …

 Den Helige Anden varnade min vän för fysisk fara, den Helige Anden kan också varna er för andlig fara” (”Akta er för ondskan bakom leende ögon”, Liahona, maj 2005, s. 46–47).

 1. Skriv i din studiedagbok om ingivelser som du har fått från den Helige Anden eller om upplevelser som du kommer ihåg när du varnades för eller skyddades från kroppslig eller andlig fara. Eller också kan du skriva om vad någon som du känner har upplevt eller om upplevelser som du har läst eller hört talas om.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mosiah 18 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: