Seminariet
Studieavsnitt 31: Dag 1; Ether 13–15


Studieavsnitt 31: Dag 1

Ether 13–15

Inledning

Profeten Ether profeterade om nya Jerusalem. Han varnade också Coriantumr, en jareditisk kung, för att hans folk skulle förgöras genom ogudaktighet och han uppmanade Coriantumr och hans hushåll att omvända sig. Då Coriantumr och folket vägrade att omvända sig, blev krigen allt häftigare och folket allt ogudaktigare ända till den jareditiska nationen förintades. Endast Ether och Coriantumr överlevde och bevittnade uppfyllelsen av Ethers profetia.

Bild

Ether 13:1–12

Moroni upptecknar Ethers profetior om Nya Jerusalem och det gamla Jerusalem

Det finns städer i dag som har fått andra namn på grund av ett visst kännetecken. Paris kallas till exempel Ljusets stad. Se om du kan para ihop nedanstående städer med deras andra namn (svaren finns i slutet av lektionen).

Kairo, Egypten

Nordens Venedig

Manila, Filippinerna

Staden med tusen minareter

Stockholm

Den eviga staden

Mexico City, Mexiko

Orientens pärla

Rom, Italien

Palatsens stad

Dagens lektion lyfter fram två viktiga städer i de sista dagarna: 1) Jerusalem och 2) Nya Jerusalem. I de sista dagarna kommer dessa två städer att vara kända för sin rättfärdighet. Ether lärde jarediterna att i landet där de var skulle en framtida stad byggas som skulle kallas Nya Jerusalem.

Läs Ether 13:2–8. Herren uppenbarade för profeten Joseph Smith att det Nya Jerusalem som omtalas i Ether 13:6 skulle byggas i Jackson County i Missouri, USA (se L&F 57:1–4; 84:1–4). Vad sade Ether om dessa städer i Ether 13:3, 5? Begrunda hur det skulle vara att bo i en sådan stad. Studera Ether 13:10–11 för att lära dig vad man måste erfara för att få bo i de heliga städerna Nya Jerusalem och gamla Jerusalem (som kommer att bli heligt när det återuppbyggs åt Herren; se Ether 13:5).

Ett annat namn på Nya Jerusalem är Sion (se Mose 7:62; Trosartiklarna 1:10). Vi kanske inte bor i Jerusalem eller i Nya Jerusalem, men alla medlemmar i kyrkan kan sträva efter att upprätta Sion. Vi förbereder oss för att bo på heliga platser, även i Guds celestiala rike, när vi renar oss genom Jesu Kristi försoning.

Ether 13:13–15:34

Jarediterna förkastar Ether och framhärdar i sin ogudaktighet och krigiskhet tills de förintas

Läs Ether 13:13–19 och se tillståndet i det jareditiska samhället på Ethers tid. Studera Ether 13:20–22 för att upptäcka Ethers budskap till Coriantumr och hur Coriantumr och hans folk svarade på det.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur har du sett i dag hur människor förhärdar sina hjärtan och förkastar Herrens tjänare?

  2. Vad ska du göra för att du ska hålla dig stark i tron och följa profeternas ord?

Det står i Ether 13:23–14:20 hur Coriantumr stred mot flera män som försökte ta riket ifrån honom, bland annat Shared, Gilead och Lib. Till slut drogs hela den jareditiska nationen in i kriget. Coriantumrs siste fiende var en man som hette Shiz. Förödelsen som dessa krig orsakade bland jarediterna beskrivs i Ether 14:21–25 och Ether 15:1–2.

Läs Ether 15:3–6 och var uppmärksam på vad Coriantumr försökte göra för att skona folket från undergång. Fundera på varför Shiz förkastade Coriantumrs förslag och varför båda arméerna vägrade kapitulera (se också Ether 14:24).

Läs Ether 15:12–17 och uppmärksamma detaljinformationen om jarediternas situation. Vad tycker du är särskilt tragiskt med deras tillstånd? Kom ihåg att Ether i många år hade varnat folket och sagt att de måste omvända sig (se Ether 12:2–3; 13:20). Läs Ether 15:18–19 och ta fram vilka konsekvenserna är av att förkasta Herrens varningar om omvändelse. Avsluta följande uttalande utifrån det du läste: Om vi förkastar Herrens varningar till oss att omvända oss, då .

Du kan ha skrivit en princip i ovanstående utrymme som till exempel: Om vi förkastar Herrens varningar till oss att omvända oss, då drar sig hans Ande bort och Satan får makt över vårt hjärta.

 1. Använd Ether 15:19 och principerna däri till att förklara varför en eller flera av följande sätt som personer i dag kan använda för att rättfärdiga sin vägran att omvända sig är fel:

  1. Jag vet att filmerna som jag tittar på inte följer kyrkans normer, men de tycks inte påverka mig.

  2. Att dricka alkohol med mina kompisar är väl inte så farligt. Vi har ju bara roligt.

  3. Det är ju bara lite pornografi. Det är ju inte så att jag går ut och gör något omoraliskt. Dessutom kan jag sluta när som helst.

  4. Jag behöver inte omvända mig än. Jag kan vänta tills jag ska gå ut som missionär eller gifta mig i templet.

Ether 15:20–32 återger hur de två jareditiska arméerna stred mot varandra tills bara deras två ledare, Coriantumr och Shiz, fanns kvar. Coriantumr dödade sedan Shiz.

Jarediternas historia är ett tydligt exempel på vad som händer när människor gemensamt förkastar Guds många försök att övertyga dem om att de behöver omvända sig. Vi kanske inte står inför omedelbar fysisk undergång om vi vägrar att omvända oss, men vi kommer att känna skuld om vi förkastar Herrens varningar om omvändelse.

Bild

Begrunda följande ord av äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum: ”Jag vittnar om att Frälsaren kan och är angelägen att förlåta våra synder. Förutom de få som väljer förtappelse efter att ha känt till fullheten, finns det ingen synd som inte kan bli förlåten. Vilken otrolig förmån det är för oss alla att kunna vända om från våra synder och komma till Kristus. Gudomlig förlåtelse är en av evangeliets ljuvligaste frukter. Den tar bort skuld och kval från vårt hjärta och ger oss i stället glädje och samvetsfrid” (”Bli omvända … så att jag kan hela er”, Liahona, nov. 2009, s. 40–41).

Utvärdera om du gör något som kan störa den Helige Andens inflytande i ditt liv. Fundera över hur du kan använda dig av kraften i Jesu Kristi försoning för att göra nödvändiga ändringar så att du kan ta emot Anden och stå emot Satans makt.

Ether 13–15 lär oss att vrede och hämnd får oss att göra val som skadar oss själva och andra. Läs följande skriftställen eller läs dem igen och markera ord och uttryck som undervisar om den här sanningen: Ether 13:27; 14:24; 15:6, 22, 28.

Begrunda vilka konsekvenser obehärskad vrede kan ha för en familj eller en relation. Tänk på situationer i ditt liv där du behöver släppa känslor av vrede eller hämnd.

När du läser följande ord av äldste David E. Sorensen, emeritusmedlem i de sjuttios kvorum, sök efter sätt som du kan bemästra vreden eller en önskan att söka hämnd: ”När någon sårat oss eller någon vi bryr oss om, kan den smärtan vara nästan överväldigande. Det kan kännas som om smärtan eller orättvisan är det viktigaste i världen och att vi inte har något annat val än att försöka hämnas. Men Kristus, Fridsfursten, lär oss ett bättre sätt. Det kan vara mycket svårt att förlåta någon det onda han gjort oss, men när vi gör det, öppnar vi oss för en bättre framtid. Vi låter inte längre någon annans felsteg styra vår kurs. När vi förlåter andra gör detta oss fria att välja hur vi ska leva vårt eget liv. Förlåtelse innebär att problem i det förgångna inte längre styr vårt öde, och vi kan koncentrera oss på framtiden med Guds kärlek i hjärtat” (se ”Förlåtelse förvandlar bitterhet till kärlek”, Liahona, maj 2003, s. 12).

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: När har du eller någon du känner upplevt läkedom och frihetskänslor efter att du eller din vän valt att förlåta?

Du kan bemästra känslor av vrede och hämnd om du vänder dig till Jesus Kristus och tar emot förlåtelsens kraft och tröst som hans försoning erbjuder. Kom ihåg att vända dig till Herren i bön för att få den hjälp du behöver i sådana situationer.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Ether 13–15 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare:

 • Rätt svar till matchningsuppgiften i början av lektionen: Kairo, Egypten (Staden med tusen minareter); Manila, Filippinerna (Orientens pärla); Stockholm (Nordens Venedig); Mexico City, Mexiko (Palatsens stad); Rom, Italien (Den eviga staden).