Seminariet
Studieavsnitt 21: Dag 4; Alma 59–63


Studieavsnitt 21: Dag 4

Alma 59–63

Inledning

Helaman skrev ett brev till överbefälhavare Moroni och berättade om sin härs bemödanden och bad att regeringen skulle hjälpa dem. Moroni gladde sig över Helamans framgångar men var vred på de styrande för att de hade försummat att skicka förstärkningar. Moroni skrev ett brev till överdomaren, som hette Pahoran, och gav honom en skarp tillrättavisning. I sitt svar berättade Pahoran om ett uppror mor regeringen. Moroni tågade till hans undsättning och slog ner upproret. Därefter lyckades nephiternas härar gemensamt besegra lamaniterna. Efter fjorton år av krig levde nephiterna i fred igen, och Helaman och hans bröder kunde koncentrera sig på att bygga upp kyrkan.

Alma 59

Nephiterna förlorar ett fäste, och överbefälhavare Moroni sörjer på grund av folkets ogudaktighet

Överbefälhavare Moroni och hans folk gladde sig när de fick ett brev från Helaman som skildrade hans härs framgångar. Moroni skickade därpå ett brev till Pahoran, nephiternas ledare i Zarahemla, och bad honom sända förstärkningar och förnödenheter till Helaman. Men det kom inga förstärkningar. Därför tvingades invånarna i staden Nephihah fly när lamaniterna anföll staden, och staden föll i lamaniternas händer.

Läs Alma 59:9–12 för att få veta Moronis reaktion på lamaniternas seger. Du kan markera följande uttryck i Alma 59:9 i dina skrifter: ”Det var lättare att hindra staden från att falla i lamaniternas händer än att återerövra den från dem.” Av det här uttrycket lär vi oss följande princip: Det är lättare och bättre att förbli trofast än det är att återvända till tron efter att ha gått vilse.

 1. Studera uttrycket som du markerade i Alma 59:9 och principen som är tryckt med halvfet stil i föregående stycke. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför är det lättare att undvika beroendeframkallande ämnen än att övervinna ett beroende?

  2. Varför är det lättare att bevara ett vittnesbörd än att återfå det efter att ha förlorat det?

  3. Varför kan det vara lättare för någon att förbli aktiv i kyrkan än att återvända till kyrkan efter att ha varit inaktiv?

Bild

Alma 60–62

Moroni frågar Pahoran vad som är orsaken till regeringens försummelse

Efter att lamaniterna hade erövrat staden Nephihah beslutade sig överbefälhavare Moroni för att skriva till Pahoran, överdomaren i Zarahemla, och besvära sig. Läs Alma 60:17–24 och ta reda på vad Moroni riktade för anklagelser mot Pahoran och folket i Zarahemla.

Läs Alma 60:23 igen och lägg märke till överbefälhavare Moronis ord om att rena det ”inre kärlet” först. Han syftade på att det var nödvändigt att få bort korruptionen i regeringen och bland folket. Den här versen kan också tillämpas på vårt eget liv. Föreställ dig att du smetade ner ett glas inuti och utanpå med gyttja. Skulle du kunna tänka dig att dricka ur glaset efter att ha gjort ren utsidan av det?

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Om vi ser oss själva som ”kärl”, vad tror du då att det innebär att rena det inre kärlet?

  2. Om vi renade vårt inre kärl, hur kunde det hjälpa oss att vara till större nytta i Herrens rike?

I Alma 60:33–36 säger överbefälhavare Moroni åt Pahoran att snabbt sända förstärkningar och förnödenheter till hans här och till Helamans här. Om Pahoran vägrade sade Moroni att han skulle komma med en styrka och tvinga honom att göra det. Pahoran svarade snabbt på brevet. Läs Alma 61:1–5 för att få veta vad som hände i Zarahemla.

Läs Alma 61:9–14 och tänk på hur Pahoran bemötte Moronis beskyllningar. Du kan markera uttryck som visar Pahorans ädla karaktär. I stället för att ta illa vid sig bad han Moroni att förena sig med honom och gå ut mot fienden i Herrens kraft. Läs Alma 62:1 för att få veta hur Moroni kände sig när han fick Pahorans svar.

Du kan skriva följande sanningar i din studiedagbok: Vi kan välja att inte ta illa vid oss av andras ord eller handlingar. När vi förenar oss med andra i rättfärdighet blir vi starkare i vår kamp mot ondskan.

Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum har sagt:

”Genom Jesu Kristi försonings stärkande kraft kan du och jag få välsignelsen att kunna undvika och segra över förföljelser. ’Stor frid äger de som älskar din undervisning, ingenting kan få dem på fall’ (Ps. 119:165) …

Moroni … skrev till Pahoran ’till … fördömelse’ (Alma 60:2) och beskyllde honom skarpt för att vara tanklös, lat och försumlig. Pahoran kunde lätt ha känt sig sårad av Moroni och hans budskap, men han valde att inte ta illa vid sig …

Ett av de främsta tecknen på vår egen andliga mognad är hur vi reagerar på andras svagheter, oerfarenhet och möjligtvis sårande handlingar. En sak, en händelse eller några ord kan kanske vara sårande, men ni och jag kan välja att inte ta illa vid oss och säga som Pahoran: ’det gör ingenting’ [Alma 61:9]” (se ”Ingenting kan få dem på fall”, Liahona, nov. 2006, s. 90–91).

 1. Tänk på ett tillfälle när du valde att inte ta illa vid dig över andras ord eller handlingar. Skriv ett kort stycke om vikten av att välja att inte ta illa vid sig.

I Alma 62 kommer överbefälhavare Moroni med en styrka till Zarahemla för att hjälpa Pahoran att störta kungsmännen – nephitiska avfällingar som vill insätta en kung och ingå förbund med lamaniterna. Kungsmännen hade hindrat Pahoran från att skicka förstärkningar och förnödenheter till Moroni och Helaman. Moroni och Pahoran förenade sina styrkor och drev med hjälp av andra nephitiska härar ut lamaniterna ur landet. Många lamaniter omvände sig och förenade sig med Ammons folk.

Föreställ dig vad det kan ha funnits för svårigheter för enskilda och familjer efter ett sådant långt krig. Läs Alma 62:39–41 för att få veta hur nephiterna hade påverkats av krigets prövningar. Var uppmärksam på sanningar i de här verserna.

Skriv följande princip eller sanning i dina skrifter bredvid Alma 62: 39–41 eller i din studiedagbok: Vi kan komma Herren närmare i våra prövningar.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför tror du att några kommer Herren närmare när de ställs inför prövningar medan däremot andra vänder sig bort ifrån honom?

  2. Vad har kapitlen om krig lärt dig om att vara en Jesu Kristi lärjunge i svåra tider och i prövningar?

Alma 63

Många nephiter färdas till landet norrut

Efter Helamans död (se Alma 62:52) tog hans bror Shiblon hand om de heliga uppteckningarna. Läs Alma 63:1–2 för att få veta vad Shiblon var för slags person. I Alma 63 dör Moroni och Shiblon, och Moronis son Moronihah tar befälet över nephiternas härar.

Läs Alma 63:10–13. Innan han dog anförtrodde Shiblon de heliga uppteckningarna åt Helamans son Helaman. Helaman förvarade uppteckningarna som redan hade skrivits och började föra den uppteckning som skulle bli Helamans bok.

I Alma 63:5–8 seglar många nephiter i väg norrut och hörs aldrig mer av. I slutet av Alma 63 uppstår återigen stridigheter mellan lamaniterna och nephiterna och så slutar en lång och inspirerande bok.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 59–63 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: