Seminariet
Studieavsnitt 5: Dag 2; 2 Nephi 1


Studieavsnitt 5: Dag 2

2 Nephi 1

Inledning

När du studerar 2 Nephi 1, lägg då märke till att här talar en kärleksfull förälder och prästadömsledare som snart ska dö. Lehi vädjade till sin familj att hålla Guds bud (se 2 Nephi 1:16). Han profeterade att om de höll Guds bud så skulle de få framgång i det utlovade landet. Han uppmanade sina barn och dem som kom med dem från Jerusalem att följa Nephis profetiska ledarskap. När du studerar det här kapitlet, tänk då på hur bra du själv håller Herrens bud. Hur bra är du på att följa råd från kyrkans ledare?

2 Nephi 1:1–23

Lehi uppmanar sitt folk att leva rättfärdigt

Föreställ dig att du plötsligt måste lämna din familj och aldrig träffa dem igen. Du har ett sista tillfälle att prata med dem. Vad skulle du säga till dem i den här situationen?

I 2 Nephi 1–4 har Nephi upptecknat sin fars sista råd till familjen. När du studerar de här kapitlen, tänk då på hur Lehis sista upptecknade råd också gäller dig.

Läs 2 Nephi 1:1–4 och ta reda på vilka ”stora ting Herren hade gjort” för Lehis familj.

 1. Besvara följande frågor kortfattat i din studiedagbok:

  1. På vad sätt var Herren barmhärtig mot Lehis familj?

  2. Vad har Herren gjort för ”stora ting” för dig och din familj? Vad får du för känslor för Herren när du tänker på hur barmhärtig han har varit mot dig och din familj?

Lehi undervisade sin familj om att valet att hålla Guds bud avgjorde om de skulle fortsätta att få ”stora ting” och ”Guds barmhärtighet” i sitt liv.

 1. För att du ska förstå att Herren välsignar oss när vi håller hans bud och undanhåller välsignelser när vi inte håller hans bud, gör du nedanstående uppställning i din studiedagbok. Läs 2 Nephi 1:7–11 och urskilj handlingar (”om”) som Lehi sade skulle få vissa följder (”då”). Skriv det du hittar i passande kolumn i uppställningen i studiedagboken.

Om (handlingar)

Då (följder)

Bild

Lehi var särskilt bekymrad över Lamans och Lemuels andliga tillstånd och insåg att de behövde omvända sig. När han uppmanade dem att omvända sig använde han flera symboler för att hjälpa dem förstå vad synd och omvändelse är. Leta i 2 Nephi 1:13–14 efter symbolerna som Lehi använde för att uppmuntra sina söner att omvända sig. Skriv svaren på de tomma raderna:

från en djup

av de

ur

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: På vad sätt är omvändelse som vart och ett av de här uttrycken i ovanstående uppgift?

Läs 2 Nephi 1:15 och markera i dina skrifter de tre uttryck som Lehi använde för att beskriva välsignelserna han hade fått därför att han höll Guds bud. Ställ de här välsignelserna mot de negativa följderna i 2 Nephi 1:17–18, 22 som Lehi sade att människor skulle drabbas av om de inte håller Guds bud.

Markera Lehis råd i 2 Nephi 1:23 och begrunda vad du behöver göra i ditt liv för att ”vakna upp” eller ”skaka av” eller ”stå upp” så att du kan få välsignelserna som Lehi talar om i det här kapitlet.

2 Nephi 1:24–32

Lehi uppmanar sina söner att följa Nephis profetiska ledarskap

Lehi påminde sedan sin familj och andra om en annan källa till ledning och inspiration som de hade välsignats med för att kunna göra rättfärdiga val i livet. Läs 2 Nephi 1:24 och hitta den här källan.

När du läser 2 Nephi 1:24–27, var då uppmärksam på hur Lehi uppmuntrade sitt folk att följa Nephi. Tänk igenom och besvara följande frågor:

 • Vilka egenskaper betonade Lehi som hade hjälpt dig att lita på Nephi som ledare?

 • Varför litar du på en ledare som har de här egenskaperna?

 • På vad sätt har du upplevt att ledare i kyrkan i vår tid har visat samma egenskaper?

Läs 2 Nephi 1:28–32 och markera i skrifterna de löften som Lehi gav dem som följde Nephis ledning. De här löftena visar att när vi följer dem som Gud har kallat att leda oss blir vi välsignade med andlig välgång och trygghet. Tänk på vad ledare i kyrkan har sagt nyligen om hur detta att följa inspirerade råd kan leda till andlig välgång och trygghet.

Läs följande citat av president Wilford Woodruff och stryk under vad han lovade om vi följer Herrens tjänares råd: ”Jag hoppas att vi alla ska gå på den väg som Herrens tjänare har utstakat åt oss, för om vi gör det så vet jag att vi är trygga här i livet och uppnår lycka och upphöjelse i livet efter detta … Om vi är trofasta så leder de oss på livets väg, och såvida vi tror på deras instruktioner, på den Helige Andens undervisning genom dem, är vi alltid på den trygga vägen och kan vara säkra på vår belöning” (se Kyrkans presidenters lärdomar: Wilford Woodruff [2004], s. 197).

 1. Skriv i din studiedagbok varför du tror att det är viktigt att du livet igenom håller Herrens bud och följer hans tjänares råd.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 1 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: