Seminariet
Studieavsnitt 18: Dag 2; Alma 30


Studieavsnitt 18: Dag 2

Alma 30

Inledning

Efter ett stort slag mellan nephiterna och lamaniterna blev det äntligen fred i Zarahemlas land. Året därpå började en man som hette Korihor predika att det inte skulle komma någon Kristus. Hans falska läror fick dem som trodde på honom att synda. Han talade emot kyrkans ledare och hävdade att de lärde ”dåraktiga traditioner” (Alma 30:27). Man förde Korihor till Alma, som talade om för honom att allt vittnar om Kristus. Till sist erkände Korihor att han hade låtit sig styras av djävulen.

Alma 30:1–29

Korihor, en antikrist, förlöjligar Kristi lära

Föreställ dig att någon lagade till en maträtt åt dig. Den såg läcker ut och luktade underbart, men när du åt den fick du svåra förgiftningssymptom. Tänk ett ögonblick över hur falska läror kan jämföras med att bli erbjuden mat som ser läcker ut men som är giftig.

Tidigare läste du om antikristerna Sherem (se Jakob 7) och Nehor (se Alma 1). Kom ihåg att en av definitionerna av en antikrist är ”allt och alla som förfalskar evangeliets sanna frälsningsplan och som öppet eller i hemlighet motarbetar Kristus” (Handledning för skriftstudier, ”Antikrist”, scriptures.lds.org). I dag kommer du att läsa om en annan man som var fiende till Kristus och vars falska läror bedrog många och förledde dem till att synda. Många i vår tid använder liknande argument som Korihor emot dem som bekänner sin tro på Gud.

Korihor började predika bland nephiterna. Läs Alma 30:6, 12 och var uppmärksam på uttryck som visar att Korihor var en antikrist.

Läs Alma 30:12–18 och para ihop Korihors falska läror med vad som följer därav.

Några falska läror från Korihor, en antikrist

Möjliga tolkningar av de falska lärorna och vad som följer därav

 1. Alma 30:13–14

 1. Tro inte på Jesus Kristus eller hans evangelium annat än om du har konkreta bevis på religiösa sanningar. Det finns definitivt inte någon personlig uppenbarelse genom den Helige Anden.

 1. Alma 30:15

 1. Det finns ingen synd. Det finns ingen allmängiltig norm för vad som är rätt eller orätt.

 1. Alma 30:16

 1. Människor har framgång enbart på grund av egna ansträngningar. Gud behövs inte i människornas liv.

 1. Alma 30:17 (”varje människa här i livet skördade …”)

 1. Profeternas och skrifternas ord är inte sanna, så tro inte på deras profetior.

 1. Alma 30:17 (”vad människan än gjorde …”)

 1. Det finns inget sådant som syndernas förlåtelse. Det finns ingen anledning att söka hjälp genom försoningen eftersom det inte finns någon försoning.

 1. Alma 30:18

 1. Det finns inget liv efter döden, så det finns ingen anledning att oroa sig för en domedag efter det här livet.

(Lösningen står i slutet av den här lektionen.)

Alma 30:18 undervisar om följande princip: Satan använder falska läror för att locka oss att synda.

President Boyd K. Packer, president i de tolv apostlarnas kvorum, sade:

”Vårt beteende styrs inte helt av instinkter. Beteende kommer också av tro.

Trosuppfattningar föds ur filosofier, ur läror. Läror kan vara andliga eller världsliga, sunda eller destruktiva, sanna eller falska …

Sann lära, som blir förstådd, förändrar attityder och beteende” (”Små barn”, Nordstjärnan, jan. 1987, s. 12, 13).

 1. Välj två eller flera av Korihors falska läror i hopparningsuppgiften. Skriv i din studiedagbok vilka de sanna lärorna är och berätta hur din inställning och ditt handlande påverkas av att du känner till sanningen.

Efter framgången i Zarahemlas land begav sig Korihor till Jershons land för att predika för Ammons folk. Läs Alma 30:19–20 och ta reda på om de tog emot hans falska läror.

Ammons folk ”var klokare än många av nephiterna” och ”bestämde att han skulle förpassas ut ur landet” (Alma 30:20–21). Med tanke på vad du har läst om Ammons folk, varför tror du att de inte trodde på Korihors falska läror?

Alma 30:21–29 berättar att Korihor därefter begav sig till Gideons land, ”och här hade han inte stor framgång” (Alma 30:21). Några av Korihors argument mot kyrkan och dess läror står i Alma 30:24, 27. Två av dem är: 1) de som tror på Gud är i träldom och 2) religionen tar ifrån människorna deras frihet. De här argumenten används fortfarande av motståndarna till religion.

President Henry B. Eyring i första presidentskapet har sagt att tron på Gud ger oss frihet: ”Korihor förespråkade, som människor felaktigt påstått från tidernas begynnelse, att hörsamhet mot Guds tjänares råd innebär att man måste avstå från gudagivna rättigheter till självständighet. Men argumentet är falskt därför att det förvränger verkligheten. När vi förkastar det råd som kommer från Gud, väljer vi inte att vara oberoende av inflytanden utifrån. Vi väljer ett annat inflytande. Vi förkastar skyddet från en fullkomligt kärleksfull, allsmäktig, allvetande Fader i himlen, vars hela avsikt, liksom hans älskade Sons avsikt, är att ge oss evigt liv, att ge oss allt han har, och att åter föra oss hem familjevis, till hans kärleksfulla vård. Om vi förkastar hans råd väljer vi inflytandet från en annan makt, vars mål är att göra oss olyckliga och vars motiv är hat. Vi har moralisk handlingsfrihet som gåva från Gud. I stället för rätten att välja att vara fri från inflytande, är det den omistliga rättigheten att underordna oss den av dessa makter som vi väljer” (”Finna trygghet i råd”, Nordstjärnan, juli 1997, s. 24).

 1. Skriv i din studiedagbok vad du skulle rekommendera någon att göra för att skydda sig mot det slags falska läror som Korihor predikade så att han eller hon inte börjar tro på dem.

Alma 30:30–60

Korihor kräver ett tecken av Alma och slås med stumhet genom Guds makt

Till slut fördes Korihor inför Alma. Läs Alma 30:30–31 och ta reda på vad Korihor beskyllde Alma och andra ledare i kyrkan för att göra. Uttrycket ”frossa på folkets arbete” låter påskina att Alma och andra blev rika genom sin tjänst i kyrkan. Tänk över svar på följande frågor:

 • Varför vet du av egen erfarenhet av ledare i kyrkan att det här är falska beskyllningar?

 • Hur tror du att du hade bemött Korihors beskyllningar om du var Alma?

Läs Alma 30:32–35 för att få veta vad Alma svarade Korihor. Tänk på dem som leder din församling eller gren eller på andra medlemmar i kyrkan som du beundrar och hur du själv har sett att det som Alma sade stämmer.

Om möjligt ber du en god vän eller någon i familjen att läsa Alma 30:37–45 tillsammans med dig. Den ena av er läser Almas ord, den andra Korihors ord. När ni läser, var då uppmärksamma på vad Alma sade var bevis för Guds existens. (Om du inte har någon som kan läsa med dig, föreställ dig då i stället hur de två männen talar med varandra medan du läser.)

 1. Gör följande uppgifter i din studiedagbok:

  1. Skriv ner vilket av bevisen för Guds existens som Alma anförde som känns särskilt viktigt för dig och varför det är ett sådant kraftfullt bevis för hans existens.

  2. Skriv ner minst tre andra bevis som du har iakttagit i ditt liv som ”tyder på att det finns en Gud” (Alma 30:44) och förklara på vad sätt vart och ett av dem har stärkt din tro på Gud.

En av lärorna i de verser som du har studerat är: Allt vittnar om att det finns en högste Skapare. Tänk över hur din tro påverkas om du väljer att vara uppmärksam på och komma ihåg de här bevisen och vittnesbörden.

Lägg märke till vad Alma gjorde när han talade med Korihor: han rättade till felaktiga uppfattningar (se Alma 30:32–35), han vittnade om sanningen (se Alma 30:37–39), han flyttade över bevisbördan till Korihor (se Alma 30:40–42), han anförde bevis för Guds existens (se Alma 30:44). Vad lär du dig av Almas exempel om hur du ska bemöta dem som argumenterar mot sanningen?

Ibland är vårt enda försvar mot dem som angriper vår tro att bära vårt vittnesbörd om sanningen. Det behöver vi inte skämmas för – så gick Alma, en Guds profet, till väga. Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: ”Korihors argument låter högst moderna för den nutida läsaren, men Alma använde ett tidlöst och obestridligt vapen till svar – det personliga vittnesbördets kraft” (Christ and the New Covenant [1997], s. 121).

Bild

Trots de många bevis och tecken som Alma anförde, krävde Korihor ett annat tecken och blev slagen med stumhet (se Alma 30:45–50). Läs Alma 30:51–53 och ta reda på varför Korihor predikade de här lärorna.

Då Korihor inte längre kunde predika falska läror, erkände han att han hade predikat dem ”för att de behagade det köttsliga sinnet” (Alma 30:53). Att ha ett ”köttsligt sinne” innebär att vara ute efter världsliga njutningar, efter att tillfredsställa kroppsliga begär. De som trodde på Korihors läror trodde att de kunde hänge sig åt kroppsliga njutningar och åt det materiella utan att det skulle få några följder. De här uppfattningarna förledde många till ett liv i synd (se Alma 30:18).

I Alma 30:54–59 skildras hur Korihor fördrivs, går omkring från hus till hus och tigger mat och till slut blir ihjältrampad. Läs Alma 30:60 och var uppmärksam på en viktig sanning om vad som till slut händer dem som väljer att följa Satan. Markera följande uttryck i dina skrifter: ”Djävulen [hjälper inte] sina barn [efterföljare] på den yttersta dagen.” (I den här versen betyder barn efterföljare.)

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur besannades den sanning som du markerade i Alma 30:60 i Korihors liv?

  2. Jämför Alma 30:60 med Alma 36:3. Vad har du sett för bevis i ditt eller andras liv som visar att Gud fortsätter att stödja dem som strävar att hålla hans bud?

Gå igenom de sanna principer och läror som du har studerat i dag. Tänk på hur du kan undgå att bedras av falska läror som de som Korihor predikade.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 30 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare:

 • Lösning till hopparningsuppgiften: 1) D, 2) A, 3) E, 4) C, 5) B, 6) F.