Seminariet
Studieavsnitt 23: Dag 4; Helaman 15–16


Studieavsnitt 23: Dag 4

Helaman 15–16

Inledning

Lamaniten Samuel talade till nephiterna från Zarahemlas murar och profeterade att om de inte omvände sig skulle Gud ”fullständigt förgöra dem” (Helaman 15:17). Han sade att lamaniterna hade blivit rättfärdigare än nephiterna och att Herren skulle förlänga lamaniternas dagar. Några nephiter trodde på Samuels ord och döptes av Nephi. De som inte trodde på Samuel försökte döda honom. Men Samuel beskyddades av Guds makt och kunde återvända till sitt eget land.

Helaman 15

Samuel varnar nephiterna och förklarar hur lamaniterna har blivit ett löftets folk

Läs följande tänkbara situationer om två unga män:

En ung man växte upp i ett hem där föräldrarna inte tillhörde Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och inte betonade Jesu Kristi lära. De tillät honom att dricka alkohol, något som han fortsatte att göra när han studerade på universitet. Men så mötte han kyrkans missionärer. Efter att ha träffat dem några gånger lovade han att sluta dricka alkohol. Några dagar senare var han ute med några vänner. De bjöd honom på en drink.

En annan ung man växte upp i en sista dagars heliga-familj. Hans föräldrar höll hemaftnar och samlade familjen till skriftstudier regelbundet. Han tog för vana att studera skrifterna på egen hand varje dag och be. Han gick i Primärföreningen, tjänade i aronska prästadömets kvorum och gick ut seminariet. Han var insatt i och förstod Jesu Kristi evangelium och Guds bud. När han gick på universitet fick han nya vänner. En kväll bjöd några av dem honom på en drink.

Fundera över vilket slags andlig styrka man kunde förvänta sig av de två unga männen i deras situationer med tanke på deras bakgrund och hur det här kan överföras till nephiternas och lamaniternas situationer som du läser om i Helaman 15.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. I vilket andligt tillstånd befann sig nephiterna enligt Helaman 15:3, 17?

  2. I vilket andligt tillstånd befann sig lamaniterna enligt Helaman 15:4–8? (Ordet samvetsgrant i Helaman 15:5 betyder ”noggrant och plikttroget”.)

Även om lamaniternas historia var en lång historia av ogudaktighet ”till följd av ondskan i deras fäders tradition” så omvände de sig när de fick kunskap om sanningen och blev ”fasta och ståndaktiga i tron” (Helaman 15:4, 8). Nephiterna däremot blev högmodiga och förkastade evangeliets sanningar.

Läs Helaman 15:7–8 uppmärksamt och fyll i orden som saknas i följande mening: När människor får kunskap om sanningen och tror på skrifterna bringas de till och , vilket åstadkommer . Ja, alla som har kommit fram till detta är .

När lamaniterna studerade och trodde på skrifterna fick de kunskap om sanningen och kom till tro på Jesus Kristus och omvände sig. De upplevde en hjärtats förändring och blev fasta och ståndaktiga i tron.

Bild
young man writing in journal
 1. Besvara en av eller båda följande frågor i din studiedagbok:

  1. När har dina studier i skrifterna hjälpt dig att göra nödvändiga förändringar i ditt liv?

  2. Hur tror du att vanan att studera skrifterna trofast bidrar till att någon upplever en hjärtats förändring?

Samuels predikan hjälper oss förstå hur viktigt det är att vi håller fast vid den kunskap och tro vi har fått. Läs Helaman 15:14–17 och leta efter uttryck som visar följande princip i evangeliet: Om människor lämnar sin tro efter att ha fått evangeliets fullhet, får de större fördömelse. Skriv gärna den här principen i dina skrifter bredvid verserna. Skriv också gärna L&F 82:3 som tvärhänvisning i marginalen i dina skrifter.

Hur gäller den här principen i ditt liv? Har du funnits tillfällen när du har handlat mot det som du vet är sant? Vad behöver du göra för att stärka din tro på Frälsaren, omvända dig och vara fast och ståndaktig i evangeliets sanningar?

Helaman 16

De som tror på Samuel döps medan däremot andra förhärdar sina hjärtan

Fundera över hur du vanligtvis reagerar på de levande profeternas och apostlarnas ord. Nephiterna gavs tillfälle att ta emot den lamanitiske profeten Samuels ord. Använd det du har lärt dig i Helaman 16:1–7 och fyll i följande uppställning om vilka som trodde och hur nephiterna reagerade.

Helaman 16

Trodde den här gruppen nephiter?

Hur reagerade de på Samuels ord?

Ja

Nej

Vers 1

Vers 2

Verserna 3–5

Verserna 6–7

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför tror du att en del unga människor i vår tid kanske blir arga och förkastar profeternas råd?

  2. När har du sett någon välja att följa en profets råd även om andra förkastade det rådet?

  3. När har du valt att följa en profets råd även om omgivningen förkastade det rådet?

  4. Vad får du veta om profeternas ord i Helaman 16:13–14?

Begrunda följande ord av president Ezra Taft Benson om hur världen reagerar på nutida profeters ord: ”Profeten behöver inte nödvändigtvis vara omtyckt av världen eller de världsligt sinnade. När profeten uppenbarar sanningen delar det folket i två grupper. De uppriktiga i hjärtat lyssnar till profeten medan de orättfärdiga antingen nonchalerar honom eller bekämpar honom. När profeten pekar på världens synder, vill de världsligt sinnade antingen täppa till munnen på profeten eller också leva som om han inte fanns, hellre än att omvända sig. Kriteriet på sanning är inte popularitet. Många profeter har blivit dräpta eller bortdrivna. Du kan räkna med att ju mer orättfärdiga människor blir och ju mer vi nalkas dagen för Herrens andra ankomst, desto mindre omtyckt blir Guds profet” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], s. 133).

Läs Helaman 16:16–21 för att få veta hur de icke troende motiverade att de förkastade uppfyllelsen av profetiorna och tecknen från himlen. Du kan markera vilka av de här invändningarna mot profeterna som är vanligast i vår tid.

Läs Helaman 16:23 och skriv en mening i dina skrifter eller i din studiedagbok om följderna av att förkasta Herrens tecken. Innebörden i din mening bör uttrycka den här principen: När vi förkastar Herrens tecken tillåter vi Satan att få grepp om vårt hjärta.

Läs följande ord av president Henry B. Eyring i första presidentskapet och markera sådant som bekräftar vad du har lärt dig i Helaman 16: “När vi förkastar det råd som kommer från Gud, väljer vi inte att vara oberoende av inflytande utifrån. Vi väljer ett annat inflytande. Vi förkastar skyddet från en fullkomligt kärleksfull, allsmäktig, allvetande Fader i himlen, vars hela avsikt, liksom hans älskade Sons avsikt, är att ge oss evigt liv, att ge oss allt han har, och att åter föra oss hem familjevis, till hans kärleksfulla vård. Om vi förkastar hans råd väljer vi inflytandet från en annan makt, vars mål är att göra oss olyckliga och vars motiv är hat. Vi har moralisk handlingsfrihet som en gåva från Gud. I stället för rätten att välja att vara fri från inflytande, är det den omistliga rättigheten att underordna oss den av dessa makter som vi väljer” (”Finna trygghet i råd”, Nordstjärnan, juli 1997, s. 24).

Vad händer enligt president Eyring när vi förkastar Guds inflytande i vårt liv? Varför är det viktigt att förstå att vi kommer under Satans inflytande när vi förkastar Guds inflytande?

Fundera över om du på något sätt har förhärdat ditt hjärta mot råd som profeter och apostlar har gett oss. Läs gärna Vägledning för de unga i samband med att du funderar över vad de undervisar om och hur du tar till dig deras råd. Besluta vad du ska göra i dag för att vara fast och ståndaktig i att leva efter evangeliet och i att följa råden från Herrens profeter.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Helaman 15–16 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: