Seminariet
Studieavsnitt 3: Dag 3; 1 Nephi 10–11


Studieavsnitt 3: Dag 3

1 Nephi 10–11

Inledning

När Nephi hörde Lehi berätta om livets träd och profetera om judarna fick han en stark önskan att själv få se, höra och veta det som hans far hade sett. När han satt och begrundade sin fars ord ”fördes [han] … bort av Herrens Ande” (1 Nephi 11:1) och fick se synen av livets träd. I synen såg han också Frälsarens liv, tjänande verksamhet och död. Han bevittnade Frälsarens kärlek till oss. När du studerar den här lektionen begrunda då vad du kan lära dig av Nephis exempel och sträva efter att få egna uppenbarelser. Begrunda också Frälsarens liv och mission och hans stora kärlek till oss alla.

1 Nephi 10:1–16

Lehi profeterar

Efter att ha skildrat synen av livets träd profeterade Lehi om framtida händelser. Hans profetior står i 1 Nephi 10:1–16. Läs 1 Nephi 10:4–6 och markera svaren på följande frågor i dina skrifter:

 • När sade Lehi i sin profetia att Messias – Frälsaren – skulle komma?

 • Vad sade Lehi skulle hända dem som inte ”förlitade sig på denne Återlösare”?

1 Nephi 10:17–11:6

Nephi önskar få se, höra och veta samma sanningar som sin far

Fundera över följande exempel och hur det är möjligt att personer kan uppleva samma situation på så olika sätt: Tre unga män närvarade vid samma möte i kyrkan. En av dem tyckte att det var ett tråkigt möte och bortkastad tid. En annan att det var ett trevligt möte men lärde sig ingenting. Den tredje kände att han hade blivit uppbyggd av den Helige Anden och fått inspiration och vägledning till och med utöver det som sades på mötet.

När du studerar Nephis upplevelser i 1 Nephi 10:17–11:6 lägg då märke till vad Nephi gjorde som gav honom möjlighet att få uppenbarelser till och med utöver det som hans far hade sagt.

Läs 1 Nephi 10:17 och stryk under vad Nephi önskade efter att han hade hört Lehi berätta om sin syn.

Läs 1 Nephi 10:19 och hitta ett uttryck som beskriver hur Guds hemligheter avslöjas för oss.

Enligt 1 Nephi 10:19 avslöjas Guds hemligheter för dem som söker flitigt. Vad tror du det innebär att söka flitigt?

Nephi är ett utmärkt exempel på hur man flitigt söker och får uppenbarelser. Läs 1 Nephi 10:17–19 och 11:1–6. Välj två av de tre ämnena i uppställningen nedan – önskningar, tro och begrundan. Skriv dina svar på de dithörande frågorna i uppställningen.

Önskningar

Vad önskade Nephi att få veta?

Hur tror du att vår förmåga att ta emot uppenbarelse påverkas av vår önskan?

Vad önskar du få veta av Herren?

Tro

Vad var det Nephi trodde som ledde till att han fick uppenbarelser?

Hur tror du att en sådan tro skulle kunna påverka vår förmåga att få uppenbarelse i vår tid?

Tror du på det som Herren har uppenbarat för dig?

Begrundan (tänka djupt på någonting, öppna sinne och hjärta för den Helige Anden)

Vad hände när Nephi satt och begrundade? (Se 1 Nephi 11:1.)

Hur tror du begrundan kan leda till uppenbarelse?

Vad kan du göra för att begrunda evangeliet mer i ditt liv?

Sammanfatta en evangelieprincip som du lärt dig av Nephis upplevelser och avsluta följande mening: Gud uppenbarar sanning för alla som .

 1. Besvara en av frågorna nedan eller båda i din studiedagbok:

  1. När har du känt att Gud besvarade dina böner eller känt Andens maningar då du flitigt sökte hjälp eller ledning hos Herren?

  2. Vad vore ett sätt som du flitigare skulle kunna söka inspiration hos Herren på?

1 Nephi 11:7–36

Nephi vittnar om Jesu Kristi nedlåtelse

Nephi fortsatte att begrunda och söka gudomlig ledning under sin syn. Läs följande uttalande av president Boyd K. Packer, president för de tolv apostlarnas kvorum, och ta reda på vad han sade var det centrala budskapet i Nephis syn:

”Profetior angående Messias finns i Gamla testamentet. Men i Mormons bok finns upptecknat en syn om denna händelse som inte har någon motsvarighet i Gamla testamentet.

Efter det att Lehis folk hade [lämnat Jerusalem] fick Lehi se livets träd i en syn. Hans son Nephi bad om att förstå vad synen betydde. Till svar fick han se Kristus i en enastående syn.

I den här synen såg han:

 • en jungfru med ett barn i sina armar,

 • en som skulle bereda vägen – Johannes Döparen,

 • Guds Sons verksamhet,

 • tolv andra som följde Messias,

 • himlarna öppna och änglar som betjänade dem,

 • skaror som välsignas och botas,

 • Kristi korsfästelse,

 • världens visdom och högmod som kämpar mot hans verk. (Se 1 Ne 11:14–36.)

Denna syn är det centrala budskapet i Mormons bok” (se ”I min själs innersta”, Nordstjärnan, juli 1986, s. 61).

En ängel hjälpte Nephi att förstå uttydningen av livets träd och frågade sedan: ”Förstår du vad trädet betyder som din far såg?” (1 Nephi 11:21.) Gå igenom uttydningen av trädet genom att stryka under de uttryck Nephi och ängeln använde för att beskriva trädet i 1 Nephi 11:21–24.

Läs 1 Nephi 11:16 och stryk under en fråga som ängeln hade ställt till Nephi tidigare. Skriva gärna i dina skrifter att ordet nedlåtelse betyder att frivilligt stiga ner från en hög ställning för att hjälpa andra eller vara till välsignelse för dem.

Läs 1 Nephi 11:17 och ta reda på hur Nephi besvarade ängelns fråga. Vad visste Nephi? Vad visste han inte? Efter Nephis svar visade ängeln honom att Jesu Kristi nedlåtelse visar Guds kärlek till oss.

Efter att du lärt dig vad ordet nedlåtelse betyder, läser du 1 Nephi 11:13–21 och sedan följande citat från äldste Gerald N. Lund, dåvarande medlem i de sjuttios kvorum. Begrunda hur Frälsarens födelse visar hans nedlåtelse och hans kärlek till oss: ”Här är Jesus – medlem av Gudomen, Faderns Förstfödde, Skaparen, Gamla testamentets Jehova – som nu lämnar sin gudomliga och heliga ställning, som avstår från all denna härlighet och majestät och går in i ett litet spädbarns kropp, hjälplös, helt och hållet beroende av sin mor och jordiske far. Det är förvånansvärt att han inte skulle komma till det ståtligaste av jordiska palats och bli … överöst med ädelstenar utan skulle komma till ett oansenligt stall. Inte att undra på att ängeln sade till Nephi: ’Betrakta Guds nedlåtelse!’” (Jesus Christ, Key to the Plan of Salvation [1991], s. 16.)

 1. Skriv i din studiedagbok vad det betyder för dig att Jesus Kristus ”nedsteg från himlens sfär” (”Oändlig är kärleken”, Psalmer, nr 125) och från sin upphöjda ställning i föruttillvaron, för att komma till jorden som ett spädbarn.

Läs 1 Nephi 11:27 och fundera över hur Frälsarens dop också visar hans nedlåtelse. Han lät döpa sig trots att han var utan synd för att visa att han lydde Guds lagar. Därigenom visade han också att han älskar oss, för han föregick med gott exempel.

Bild

Läs 1 Nephi 11:28–31 och fundera över hur Jesu Kristi nedlåtelse visade sig i att han ägnade sitt liv åt att tjäna andra. Lägg märke till vilka Frälsaren betjänade och botade.

 1. Skriv i din studiedagbok hur det du läser i 1 Nephi 11:28–31 visar Frälsarens kärlek till sitt folk. Vad tycker du att det här har att göra med hans kärlek till dig?

Läs 1 Nephi 11:32–33 och fundera över hur Jesu Kristi korsfästelse visar hans nedlåtelse. Läs följande uttalande av äldste Earl C. Tingey, dåvarande medlem i presidentskapet för de sjuttios kvorum, och leta efter vad han sade om hur Frälsarens försoningsoffer visar hans kärlek och är till välsignelse för dig:

”Jesus Kristus, han som valdes att uppfylla försoningens krav, steg ner … [och] gick med på att frestas, ställas inför rätta, hånas, dömas och korsfästas, fastän han hade makten och myndigheten att förhindra sådana gärningar.

President John Taylor beskrev Kristi nåd med följande vackra ord: ’Vidare var det nödvändigt att han skulle nedstiga under allt, för att han skulle kunna höja andra över allt …’ [The Mediation and Atonement (1882), s. 144].

Kristi lidande i Getsemane örtagård symboliserar den största av alla Kristi egenskaper, hans fullkomliga kärlek. Här ser vi att han i sanning älskade oss alla …

Försoningen är en händelse som gör det möjligt för oss att förlikas med Gud När det gäller familjen betyder det att vi bli återförenade med varandra och med Gud och hans Son, Jesus Kristus. Det betyder att sorgen vid separationen blir till glädje vid återföreningen” (”Den stora lycksalighetsplanen”, Liahona, maj 2006, s. 73–74).

Jesu Kristi försoning var en väsentlig del av hans nedlåtelse och det främsta beviset för hans kärlek till oss.

 1. Skriv i din studiedagbok om hur din kunskap om Jesu Kristi nedlåtelse påverkar dina känslor för honom.

Avsluta dagens studier med att sjunga, lyssna på eller läsa orden till psalmen ”Oändlig är kärleken” (Psalmer, nr 125). Lägg märke till uttryck som vittnar om det du studerat i dag. Begrunda varför Jesu Kristi försonings välsignelser är de ”mest begärliga” och de ”mest glädjande” för dig (se 1 Nephi 11:22–23). När du flitigt försöker få insikt genom uppenbarelse så kommer du Herren närmare liksom Nephi och får uppleva kraften i hans offer i ditt liv och den glädje det skänker.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 1 Nephi 10–11 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: