Seminariet
Studieavsnitt 26: Dag 3; 3 Nephi 19


Studieavsnitt 26: Dag 3

3 Nephi 19

Inledning

Händelserna som skildras i 3 Nephi 11–18 ägde rum inom loppet av en enda dag. I slutet av den dagen spreds nyheten bland folket om Frälsarens besök och att han skulle återvända nästa dag, och de ”ansträngde sig storligen hela den natten för att de nästa dag skulle kunna vara på den plats där Jesus skulle visa sig för mängden” (3 Nephi 19:3). På morgonen undervisade de tolv lärjungarna folket och bad tillsammans med dem. Nephi döpte de tolv lärjungarna, som fick den Helige Anden och omgavs av änglar. Under den här uppenbarelsen visade sig Jesus Kristus och befallde lärjungarna att be, och han bad till Fadern för folket. På grund av sin tro fylldes lärjungarna av den Helige Anden. De renades och blev ett med Fadern och Sonen.

3 Nephi 19:1–14

De tolv lärjungarna betjänar folket som Frälsaren befallde

Föreställ dig hur du skulle känna dig och vad du skulle göra om du visste att Jesus Kristus skulle komma till ett tempel som inte stod helt nära platsen där du bor. Hur stora ansträngningar skulle du göra för att komma dit? Skulle du vilja ta med dig andra dit? Hur skulle du förbereda dig för den här upplevelsen?

Läs 3 Nephi 19:1–3 och ta reda på vad nephiterna gjorde med tanke på Frälsarens löfte att han skulle återvända nästa dag. När folket hade samlats, delade de tolv lärjungarna upp dem i tolv grupper och började undervisa dem. De uppmanade dem att falla på knä och be och undervisade dem om samma sanningar som Frälsaren hade undervisat om dagen före. (Se 3 Nephi 19:4–7.)

 1. Läs 3 Nephi 19:8–9 och besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad önskade sig lärjungarna mest av allt? Varför är den Helige Andens gåva så önskvärd enligt din erfarenhet?

  2. De tolv lärjungarna skulle handha kyrkans angelägenheter på den amerikanska kontinenten efter att Frälsaren hade lämnat dem. Varför var det väsentligt att de hade den Helige Anden som vägledare?

När du har gjort uppgiften begrundar du följande frågor: Vad önskar du mest när du ber? Hur ofta ber du om den Helige Anden?

Läs 3 Nephi 19:10–12 och ta reda på vad lärjungarna gjorde när de hade bett. Dopet som beskrivs i verserna 10–12 var det andra dopet för de tolv lärjungarnas del. Kyrkan hade funnits i många år bland nephiterna och de här prästadömsbärarna hade blivit döpta tidigare, även om det inte finns någon uppteckning i skrifterna om deras första dop. Det andra dopet var ett särskilt fall, något som president Joseph Fielding Smith förklarade: ”Frälsaren befallde Nephi och folket att döpas på nytt därför att han återigen hade organiserat kyrkan enligt evangeliet. Förut hade kyrkan varit organiserad enligt lagen [Moses lag]” (Frälsningens lära, sammanst. av Bruce R. McConkie, 3 delar, 2:285).

Kom ihåg att lärjungarna och de andra nephiterna var värdiga att vistas i Frälsarens närhet. Läs 3 Nephi 19:13 och ta reda på vad de tolv lärjungarna fick eftersom de hade en rättfärdig önskan.

 1. Gör en lista i din studiedagbok över välsignelser som de som har den Helige Andens gåva får i sitt liv om de lever på ett sådant sätt att de är värdiga den. Jämför din lista med följande citat från äldste Robert D. Hales i de tolv apostlarnas kvorum och lägg till tankar du hittar där till din lista:

  ”Den Helige Anden ger oss styrka och mod till att leva i enlighet med Guds rikes normer och är källan till vårt vittnesbörd om Fadern och Sonen …

  Vi behöver den Helige Anden som vår ständige ledsagare för att hjälpa oss fatta bättre beslut i de situationer vi dagligen ställs inför. Våra unga män och unga kvinnor bombarderas med allt det fula i världen. Att ha Anden som ledsagare ger dem styrka till att motstå det onda och, när så behövs, att omvända sig och återvända till den trånga och smala stigen Ingen av oss är immun mot motståndarens frestelser. Vi behöver alla den styrka vi kan få genom den Helige Anden … Att ha den Helige Andens gåva hjälper familjemedlemmarna fatta kloka beslut – beslut som hjälper dem återvända med sina familjer till sin Fader i himlen och hans Son Jesus Kristus, för att leva tillsammans med dem i all evighet” (”Dopförbundet: Att vara i riket och tillhöra rike”, Liahona, jan. 2001, s. 8).

Begrunda med tanke på vad du har läst i 3 Nephi 19:1–14 vilken välsignelse du önskar dig mest i ditt liv och varför du vill ha den.

Avsluta följande princip som baseras på 3 Nephi 19:9, 13: Våra uppriktiga önskningar och böner gör det möjligt för oss att .

3 Nephi 19:14–36

Frälsaren uppenbarar sig och ber för folket att de ska bli renade genom sin tro

Bild
Jesus ber tillsammans med nephiterna

Läs 3 Nephi 19:14–16 för att få veta vad som hände efter att de tolv lärjungarna hade blivit döpta och fyllda av den Helige Anden.

När lärjungarna och folket hade fallit på knä, befallde Frälsaren sina tolv lärjungar att be. Läs skildringen av deras bön i 3 Nephi 19:17–18, 24–26, 30. Det här är det enda tillfället i skrifterna då människor ber till Jesus Kristus. När vi själva ber, då ber vi till Gud Fadern i hans Son Jesu Kristi namn. Det finns inget ställe i skrifterna där vi blir lärda att be till Jesus.

Äldste Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum nämnde en möjlig anledning till att lärjungarna bad till Jesus i det här unika fallet: ”Jesus hade redan lärt dem att be i hans namn till Fadern, vilket de först gjorde [se 3 Nephi 19:8–9] … Men den här gången ’bad [de] till Jesus och kallade honom sin Herre och sin Gud’ [3 Nephi 19:18]. Jesus stod framför dem som symbol för Fadern. När de såg på honom var det som att se Fadern, och när de bad till honom var det som om de bad till Fadern. Det var en särskild och unik situation” (The Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], s. 560–561). Frälsaren sade själv: ”De ber till mig, eftersom jag är hos dem” (3 Nephi 19:22).

 1. Medan folket stod på knä bevittnade de hur Jesus Kristus bad tre olika böner för sina lärjungar och för dem. Gör följande uppställning i din studiedagbok. Slå upp och läs skriftställehänvisningarna och fyll i uppställningen.

Skriftställe

Vad bad Frälsaren för?

Hur kan du tillämpa vad du har lärt dig av Frälsarens böner på ditt liv?

3 Nephi 19:19–23

3 Nephi 19:27–29

3 Nephi 19:31–34

Läs 3 Nephi 19:24. Vad tror du menas med ”upprepade inte många ord”? Äldste Bruce R. McConkie sade om böner där orden ges till oss så att vi vet vad vi ska be för: ”Fullkomliga böner är inspirerade böner där Anden uppenbarar orden som ska användas” (Mormon Doctrine, 2:a upplagan [1966], s. 586).

För att du ska få djupare insikt om några av principerna som Frälsaren lärde oss i sina böner, läser du 3 Nephi 19:28 och markerar ord eller uttryck som lär ut den här principen: Vi kan bli renade om vi utövar tro på Jesus Kristus. Fundera över på vilket sätt lärjungarna utövade tro under de händelser som skildras i 3 Nephi 19. Till följd av sin tro fylldes de av den Helige Anden (se 3 Nephi 19:13), något som var nödvändigt för att de skulle bli renade.

Läs följande ord av president Marion G. Romney i första presidentskapet och var uppmärksam på vad det innebär att bli renad: ”’Sedan kommer dopet med eld och med den Helige Anden’ [2 Nephi 31:13]. Dopet med eld och med den Helige Anden som Nephi talar om här åstadkommer den stora förändring i människornas hjärtan som Alma nämner [se Alma 5:14]. Det förvandlar dem från köttslighet till andlighet. Det rensar, botar och renar själen … Tro på Herren Jesus Kristus, omvändelse och dop i vatten är förberedelsen och förutsättningen för det dopet, men [dopet i eld] är fullbordandet. Att ta emot [dopet i eld] är att få sina kläder tvättade i Jesu Kristi försonande blod” (Learning for the Eternities, sammanst. av George J. Romney [1977], s. 133).

 1. Begrunda vad det innebär att bli renad. Besvara sedan följande fråga i din studiedagbok: Om vi utövar tro på Jesus Kristus, hur hjälper det oss att bli rena?

Kvällen före sitt försoningsoffer uppsände Jesus en bön som i mångt och mycket påminner om bönerna som han uppsände bland nephiterna på andra dagen av sitt besök hos dem. Läs 3 Nephi 19:23, 29 och Johannes 17:9, 11, 21–22. Markera uttrycket ”så att vi kan bli ett” eller liknande uttryck. Begrunda på vilket sätt Jesus Kristus och Fadern är ett. Vad lär vi oss i de här verserna om hur vi kan bli ett med Jesus Kristus?

En av principerna som lärs ut i de här verserna är: Genom tro kan vi bli renade och bli ett med Jesus Kristus, så som han är ett med Fadern. Läs följande ord av äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum om hur vi kan vara ett med Fadern och Sonen: ”Vi kommer säkerligen inte att vara ett med Gud och Kristus förrän vi gör deras vilja och intresse till vår största önskan. Sådan undergivenhet uppnås inte på en dag, men om vi är villiga kommer Herren att vara vår handledare genom den Helige Anden, tills det med tiden helt riktigt kan sägas att han är i oss som Fadern är i honom. Ibland bävar jag vid tanken på vad som kanske kommer att krävas, men jag vet att det är endast i denna fullkomliga förening som glädjens fullhet går att finna” (se ”Att de skall vara ett med oss”, Liahona, nov. 2002, s. 73).

Avsluta dagens lektion med att läsa och begrunda 3 Nephi 19:35–36.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 3 Nephi 19 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: