Seminariet
Studieavsnitt 24: Dag 2; 3 Nephi 2–5


Studieavsnitt 24: Dag 2

3 Nephi 2–5

Inledning

Det dröjde inte länge efter att folket hade sett tecknen på Jesu Kristi födelse förrän de började glömma tecknen och förhärda sina hjärtan. Många av nephiterna och lamaniterna förkastade ytterligare tecken och under och blev allt mer ogudaktiga. Till följd av det blev Gadiantons rövare talrika och mäktiga och hotade att förgöra nephiterna. Lachoneus, nephiternas överdomare, samlade alla rättfärdiga nephiter och lamaniter och uppmanade folket att omvända sig och förbereda sig för krig. Tack vare sin enighet och tro på Herren lyckades de besegra sina fiender. Efter sin befrielse uttryckte rättfärdiga nephiter och lamaniter sin tacksamhet över att Guds makt hade bevarat dem.

3 Nephi 2

Rättfärdiga nephiter och lamaniter förenas för att strida mot Gadiantons rövare

Tänk på några andliga upplevelser som du har haft i ditt liv. (Kom ihåg att andliga upplevelser inte måste vara ovanliga eller dramatiska för att vara meningsfulla.) Varför tror du att det kan vara viktigt att komma ihåg de här andliga upplevelserna?

Läs 3 Nephi 2:1–3 och var uppmärksam på vad som hände bland folket när de började glömma tecknen i samband med Frälsarens födelse. Vad lär dig den här skildringen om faran med att glömma andliga upplevelser?

En av principerna i dessa verser är att om vi glömmer andliga upplevelser vi har haft, blir vi mer sårbara för Satans frestelser och lister. Skriv gärna den här principen i dina skrifter bredvid 3 Nephi 2:1–3. Fundera samtidigt på varför vi blir mer sårbara för Satans inflytande när vi glömmer andliga upplevelser.

Begrunda vad du kan göra som hjälper dig att känna igen och komma ihåg andliga upplevelser. Skriv ner det som du tror hjälper dig mest.

President Henry B. Eyring i första presidentskapet berättade att det var till stor hjälp för honom att skriva ner andliga upplevelser. När du läser, stryk då under några av välsignelserna med att skriva ner andliga upplevelser:

”Jag skrev några rader varje dag under flera år. Jag hoppade aldrig över en dag hur trött jag än var eller hur tidigt jag skulle stiga upp dagen efter. Innan jag skrev brukade jag begrunda frågan: ’Har jag sett Guds hand röra vid oss, våra barn eller vår familj i dag?’ När jag fortsatte så hände något. När jag tittade tillbaka på dagen som gått såg jag saker som Gud hade gjort för någon av oss som jag inte hade insett under dagens jäkt. När det hände, och det hände ofta, insåg jag att jag genom att försöka minnas gjorde det möjligt för Gud att visa mig vad han hade gjort.

Något som var mer än tacksamhet började växa i mitt hjärta. Mitt vittnesbörd växte. Jag blev ännu mer säker på att vår himmelske Fader hör och svarar på våra böner. Jag kände större tacksamhet för den uppmjukning och förädling som är en följd av Frälsarens försoning. Och jag visste med större säkerhet att den Helige Anden kan påminna oss om allt – till och med saker som vi inte lade märke till eller trodde var viktiga när de hände” (se ”O, kommen ihåg, kommen ihåg”, Liahona, nov. 2007, s. 67).

 1. Beskriv i din studiedagbok hur detta att komma ihåg andliga upplevelser har hjälpt dig att förbli trofast trots Satans försök att fresta eller förleda dig. (Ett sätt att komma ihåg andliga upplevelser är att skriva ner dem i en dagbok.)

I 3 Nephi 2:4–19 fortsätter många av nephiterna i ogudaktighet och Gadiantons rövare blir talrikare och mäktigare. Gadiantons rövare blev ett allt större hot, något som fick omvända lamaniter att förena sig med nephiterna för att bekämpa dem. Även om de i viss mån hade lyckats fördriva Gadiantons rövare, befann sig nephiterna och lamaniterna fortfarande i en farlig situation femton år efter att tecknen på Jesu Kristi födelse hade getts.

3 Nephi 3:1–10

Ledaren för Gadiantons rövarband kräver att nephiterna och lamaniterna kapitulerar

I 3 Nephi 3:1–10 ser vi ett exempel på hur djävulen ibland verkar genom andra för att försvaga vår tro och vilseleda oss. Giddianhi, ledaren för Gadiantons rövarband, skrev ett brev till Lachoneus, som var överdomare och regent över nephiterna och lamaniterna som hade slutit sig samman, för att förmå honom att överlämna sig åt Gadiantons rövare. Läs 3 Nephi 3:2–10 och leta efter ord och uttryck som visar Giddianhis taktik för att försvaga Lachoneus tro och vilseleda honom. Markera dem gärna i dina skrifter.

De här verserna visar följande: Satan och hans anhängare använder ofta smicker, bedrägliga löften och hotelser för att vilseleda människor. Det är viktigt att förstå att Satans taktik ofta är mera subtil. Han kan använda våra vänner och dem vi tycker om snarare än uppenbara fiender för att fresta oss. Ändå finns det likheter mellan Giddianhis motiv och taktik och sättet som Satan arbetar i dag för att vilseleda människor.

 1. Välj en av Giddianhis taktiker och skriv i din studiedagbok om hur djävulen använder en liknande taktik mot ungdomar i vår tid. Skriv också hur du kan stå emot den taktiken.

3 Nephi 3:11–4:33

Lachoneus folk förbereder sig att försvara sig och besegrar Gadiantons rövare

Bild
Lachoneus svar

Lachoneus förvånade sig över Giddianhis brev och började förbereda sitt folk för det förestående angreppet. Slå upp och läs följande skriftställehänvisningar och urskilj minst fyra sätt som Lachoneus förberedde sitt folk i andligt och materiellt avseende att stå emot Gadiantons rövares angrepp. (Blanda inte ihop Giddianhi som var ledare för Gadiantons rövare och Gidgiddoni, den store profeten och nephiternas överbefälhavare.)

 1. Dela en tom sida i din studiedagbok i två hälfter med ett lodrätt streck. Skriv Lachoneus förberedelser överst i den ena kolumnen och Nutida paralleller överst i den andra. Under rubriken ”Lachoneus förberedelser” skriver du eller ritar de fyra sätten som du urskilde hur Lachoneus och nephiterna förberedde sig att stå emot angreppet. Under rubriken ”Nutida paralleller” skriver du eller ritar flera exempel på nutida paralleller till hur Lachoneus förberedde folket. De här parallellerna bör visa de andliga och materiella förberedelser vi har blivit uppmanade att göra i de sista dagarna.

 2. För att komma igång med att tänka på hur du kan tillämpa det du har lärt dig besvarar du en eller flera av följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur kan du befästa ditt hem mot motståndarens angrepp?

  2. På vilket sätt är det ett skydd för oss att samlas i familjer, församlingar och grenar?

  3. Varför är dagligt skriftstudium livsviktigt om du ska kunna stärka dig själv?

  4. När har bön hjälpt dig att få andlig styrka att klara av motgångar eller faror?

  5. På vilket sätt är omvändelse ett slags förberedelse inför framtiden?

  6. Varför tror du att det är särskilt viktigt i vår tid att vi väljer att följa dem som har uppenbarelsens och profetians ande?

Läs 3 Nephi 4:7–12 för att få veta vad som hände när Gadiantons rövare angrep Lachoneus och hans folk. Den här skildringen lär oss att när vi förbereder oss andligt och materiellt kan vi övervinna svårigheter genom Herrens kraft.

Lachoneus och hans folk lyckades besegra Gadiantons rövare och förgöra rövarnas ledare. De segrade tack vare ledarna de hade valt (se 3 Nephi 3:19; 4:17), tack vare sin lydnad (se 3 Nephi 3:21; 4:18) och förtröstan på Gud (se 3 Nephi 4:30–31). Läs 3 Nephi 4:30–33 och ta reda på vad folket gjorde efter segern över Gadiantons rövare. Vad insåg folket var orsaken till att de hade befriats från Gadiantons rövare? En princip som de här verserna illustrerar är: Att erkänna Guds godhet och barmhärtighet i att befria oss från svårigheter hjälper oss att förbli ödmjuka.

3 Nephi 5

Friden återställs bland folket, Mormon förklarar varför han gör sin förkortade uppteckning

Bild
Mormon sammanfattar plåtarna

Tänk på hur en egen andlig upplevelse har påverkat din tro, dina önskningar eller handlingar efter den upplevelsen. Läs 3 Nephi 5:3–4 och ta reda på vad nephiterna gjorde till följd av hjälpen och välsignelserna som de fick av Herren. Lägg märke till att folket bland annat började predika evangeliet för andra.

I 3 Nephi 5:14–26 berättar Mormon varför han gör sin förkortade uppteckning. Läs 3 Nephi 5:12–13 och ta reda på vad Mormon sade om sitt ansvar när han förkortade nephiternas uppteckningar.

De här verserna lär oss att som lärjungar till Jesus Kristus är det vår plikt att undervisa andra om vägen till evigt liv. Ett av de bästa sätten att visa vår tacksamhet mot Herren för vad han gör för oss är att hjälpa andra att komma till honom och få de välsignelser som han har åt dem.

 1. Skriv några sätt i din studiedagbok hur du som en Jesu Kristi lärjunge kan undervisa andra om vägen till evigt liv. Tänk också på situationer när du skulle kunna göra det.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 3 Nephi 2–5 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: