Seminariet
Studieavsnitt 26: Dag 4; 3 Nephi 20–22


Studieavsnitt 26: Dag 4

3 Nephi 20–22

Inledning

På andra dagen av sitt besök hos nephiterna välsignade Jesus återigen och delade ut sakramentet. Han vittnade om att Fadern skulle fullborda sitt förbund att samla in Israels hus i de sista dagarna och välsigna alla jordens nationer. Han talade om att Mormons boks framkomst i de sista dagarna skulle vara ett tecken på att Fadern hade börjat fullborda det förbundet.

3 Nephi 20:1–9

Frälsaren välsignar och ger folket sakramentet återigen

Om du är en ung man och har aronska prästadömet, begrunda då följande frågor: Vad innebär det för dig att hjälpa till med sakramentet? Hur visar du Herren att du förstår att det här är en helig förrättning?

Om du är en ung kvinna eller en ung man som ännu inte har fått aronska prästadömet, begrundar du följande frågor: Hur känns det när du ser värdiga unga män välsigna eller dela ut sakramentet? Vad gör du under sakramentet som visar att du förstår att det här är en helig förrättning?

I 3 Nephi 20:3–5, i början av andra dagen av sitt besök hos nephiterna, får Frälsaren fram bröd och vin genom ett underverk och välsignar det och ger nephiterna återigen sakramentet. Läs 3 Nephi 20:1 och ta reda på vad Frälsaren bad folket att göra alldeles innan han välsignade sakramentet och delade ut det. Om du ber i ditt hjärta, hur tror du att det inverkar på din upplevelse varje vecka när du tar sakramentet?

Läs 3 Nephi 20:8. Lägg märke till att nephiterna använde vin på den tiden. I vår tid använder kyrkan vatten (se L&F 27:2). Lägg också märke till vad brödet och vattnet symboliserar. När vi tar sakramentet regelbundet visar vi vår villighet att göra Frälsarens försoning till del av vårt liv.

Vad lovar Jesus Kristus enligt 3 Nephi 20:8 dem som tar sakramentet? Tänk på portionerna bröd och vatten i sakramentet. Om du var hungrig och törstig, tror du att sakramentets bröd och vatten skulle göra dig mätt eller otörstig? För att du ska förstå bättre hur vi kan bli mättade när vi tar sakramentet läser du 3 Nephi 20:9 och avslutar meningen: Om vi värdigt tar sakramentet, kan vi fyllas av .

Läs följande ord av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum och stryk under vad han sade om hur du kan bli välsignad när du är fylld av Anden:

”Låt oss göra oss värdiga Frälsarens löfte att vi, genom att ta del av sakramentet, ska ’bli mättad[e]’ (3 Nephi 20:8; se också 3 Nephi 18:9), vilket innebär att vi ska bli ’fylld[a] … av Anden’ (3 Nephi 20:9). Den Anden – den Helige Anden – är vår tröstare, vår vägvisare, vår uppenbarare, vår uttydare, vårt vittne och vår renare – vår osvikliga ledning och heliggörare under vår färd i jordelivet mot evigt liv …

 Av den till synes ringa handlingen att medvetet och vördnadsfullt förnya våra dopförbund kommer en förnyelse av välsignelserna av dopet i vatten och Ande, så att vi alltid kan ha hans Ande hos oss. På det sättet får vi alla ledning, och på det sättet kan vi alla bli renade” (se ”Alltid hava hans Ande”, Nordstjärnan, jan. 1997, s. 59).

 1. Tänk på ett tillfälle då du kände den Helige Andens påverkan när du tog sakramentet. Läs sakramentsbönerna i Moroni 4:3 och 5:2. Om du tar sakramentet varje vecka, hur hjälper det dig att vara fylld av Anden? Skriv några av de här sätten i din studiedagbok.

3 Nephi 20:10–46

Frälsaren undervisar nephiterna om förbund som ska fullbordas i de sista dagarna

Tänk på några av dina bästa egenskaper. Vilka slags egenskaper koncentrerade du dig på? Var det kroppsliga egenskaper, personlighetsdrag eller andliga egenskaper?

Läs följande ord av äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum om markera hans definition av vilka vi är: ”Kanske tycker ni om musik, sport eller är tekniskt lagda, kanske kommer ni en dag att arbeta som affärsmän, akademiker eller ägna er åt ett konstnärligt yrke. Hur viktiga sådana aktiviteter eller yrken än må vara så definierar de inte vilka vi är. Vi är först och främst andliga varelser. Vi är Guds [barn] och Abrahams avkomlingar” (se ”Att bli en missionär”, Liahona, nov. 2005, s. 47).

Att vara Abrahams avkomlingar betyder att vi är det antingen i bokstavlig mening eller att vi har blivit hans söner och döttrar genom att lyda lagarna och ta emot förrättningarna i Jesu Kristi evangelium. Alla får samma löften och förbund som Gud slöt med Abraham.

I 3 Nephi 20:11–13 undervisar Frälsaren nephiterna om förbunden och löftena som gavs Abraham och hans avkomlingar, som är Israels hus. Han lärde att Herren kommer att fullborda sitt förbund att samla in Israels hus i de sista dagarna. Läs 3 Nephi 20:13 och lägg märke till vilken kunskap Israels hus ska få som en mycket viktig del av den här insamlingen. Varför tror du att den kunskapen är så viktig?

Läs 3 Nephi 20:25–26 och ta reda på vad Frälsaren sade om hur Lehis avkomma var välsignad på grund av förbundet som Fadern slöt med Abraham. Frälsaren betonade att Fadern sände honom till nephiterna för att rädda dem från synd ”eftersom [de var] förbundets barn” (3 Nephi 20:26).

 1. Skriv i din studiedagbok om hur du har blivit välsignad genom förbundet som du slöt med vår himmelske Fader vid dopet. Eftersom du har döpts in i kyrkan är du Abrahams avkomma och har plikten att hjälpa till att fullborda det förbund som Gud slöt med Abraham.

Läs 3 Nephi 20:27 och markera uttryck som lär ut följande princip: Som Abrahams avkomlingar har vi en förbundsplikt att vara till välsignelse för alla folk på jorden.

När du läser följande ord av äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum, var då uppmärksam på hur vi som Abrahams avkomma ska vara till välsignelse för alla jordens folk: ”Ni och jag ska i dag och alltid välsigna alla folk i jordens alla nationer. Ni och jag ska i dag och alltid vittna om Jesus Kristus och förkunna återställelsens budskap. Ni och jag ska i dag och alltid inbjuda alla att ta emot frälsningens förrättningar. Att förkunna evangeliet är ingen deltidsplikt för prästadömet. Det är inte någon aktivitet som vi bara ägnar oss åt under en begränsad tid eller en uppgift vi måste utföra som medlemmar av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Missionsarbetet är ett uttryck för vår andliga identitet, vårt andliga arv. Vi förutordinerades i den förjordiska tillvaron och föddes in i jordelivet för att fullborda det förbund och löfte som Gud ingick med och gav till Abraham. Vi är här på jorden i denna tid för att ära prästadömet och predika evangeliet. Det är vår identitet och det är därför vi är här – i dag och alltid” (”Att bli en missionär”, s. 47).

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad kan du göra nu som ung man eller ung kvinna för att vara till välsignelse för andra i världen?

  2. Varför tror du att det är viktigt att du vet att du är Abrahams avkomma?

3 Nephi 21–22

Jesus Kristus förutsäger tecknen på insamlingen av Israels hus i de sista dagarna

I 3 Nephi 21–22 undervisar Frälsaren nephiterna närmare om de sista dagarna, den tid då evangeliet skulle återställas till jorden och de heliga förbereda för hans andra ankomst.

 1. För att du ska upptäcka vad Frälsaren undervisade om angående insamlingen av Israel i de sista dagarna, som behandlas i 3 Nephi 21–22, läser du alla skriftställena i vänstra kolumnen i följande uppställning. Välj därefter två av frågorna i högra kolumnen som du vill besvara i din studiedagbok.

Verser

Frågor

Läs 3 Nephi 21:1–2, 7. När Mormons bok kommer fram i de sista dagarna är det ett tecken på att Fadern har börjat samla in Israel hus.

 1. När har du sett att Mormons bok ledde (eller samlade in) någon, däribland dig själv, till Jesus Kristus och evangeliets förbund?

Läs 3 Nephi 21:9. Uttrycket ”ett stort och förunderligt verk” syftar på återställelsen av Jesu Kristi evangelium.

 1. Vad tycker du är stort och förunderligt i återställelsen av Jesu Kristi evangelium?

Läs 3 Nephi 21:10–11 och fundera över hur den här beskrivningen passar in på profeten Joseph Smith.

 1. Varför är det så viktigt att tro på Herrens ord som fördes fram genom profeten Joseph Smith?

Läs 3 Nephi 21:22. Om människor omvänder sig och inte förhärdar sina hjärtan, ska de räknas bland Israels hus.

 1. Varför tror du att omvändelse är nödvändig för att någon ska kunna samlas in till Guds förbundsfolk?

Läs 3 Nephi 22:7–10 och leta efter löftena som Frälsaren gav sitt förbundsfolk som återvänder till honom efter att ha glömt förbunden som de ingick med honom.

 1. Varför tror du att det är viktigt att förstå att Herren visar evig godhet och barmhärtighet mot dem som har kommit bort från honom?

Tänk på någon som du kan bära ditt vittnesbörd för om Jesus Kristus, Mormons bok, evangeliets återställelse och profeten Joseph Smiths mission och hjälpa honom eller henne att få det återställda evangeliets välsignelser. Fundera också på hur du kan uppmuntra andra att komma till Herren, bland annat dem som förut var trofasta i evangeliet men inte längre är det. Om du tänker på en särskild person, sätt då som mål att följa de maningar du har fått.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 3 Nephi 20–22 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: