Seminariet
Studieavsnitt 14: Dag 2; Mosiah 27


Studieavsnitt 14: Dag 2

Mosiah 27

Inledning

Mosiah 27 skildrar Almas (Almas son) och kung Mosiahs söners omvändelse. Det skildrar deras uppror och försök att förgöra Guds kyrka, en ängels besök, Almas mirakulösa omvändelse och de unga männens bemödanden att gottgöra skadan som de hade vållat. Skildringen av Almas omvändelse får oss att inse att alla måste bli födda på nytt och leva rättfärdigt. Det här kapitlet visar också välsignelserna med att be för dem som väljer att inte leva efter Jesu Kristi evangelium.

Bild
Alma, res dig

Mosiah 27:1–23

En ängel kallar Alma den yngre och Mosiahs söner till omvändelse

Tänk på dem som inte har ett vittnesbörd om evangeliet eller har avfallit från kyrkan. Vad kan du göra om en av dem avvisar dina försök att hjälpa honom eller henne? När du studerar i dag, var då uppmärksam på sådant som hjälper dig att besvara den här frågan.

Läs Mosiah 27:8–10 och ta reda på hur de här verserna beskriver Alma och Mosiahs söner. Vad försökte Alma och Mosiahs söner göra mot kyrkan och dess medlemmar?

Vilken del av beskrivningen av Alma och Mosiahs söner gör det starkaste intrycket på dig? Varför?

Ibland frestas vi att tro att vissa människor aldrig kommer att ändra sig och komma till Herren. Tänk på den här inställningen när du fortsätter att studera Mosiah 27.

Läs Mosiah 27:11–14 och stryk under varför en ängel kom till Alma och Mosiahs söner.

Mosiah 27:14 lär ut följande princip: Herren besvarar våra trofasta böner för andra. Skriv gärna den här principen bredvid Mosiah 27:14 i dina skrifter. Inte alla som behöver omvända sig och inte alla som vi ber för får besök av en ängel. Herren besvarar våra trofasta böner för andra enligt sin egen visdom.

 1. Besvara en av eller båda dessa frågor i din studiedagbok:

  1. När har du upplevt att dina böner har betytt mycket i någon annans liv?

  2. Hur påverkas ditt sätt att be av tron på att Herren besvarar våra trofasta böner för andra?

Begrunda hur du skulle kunna tillämpa berättelsen om Alma och Mosiahs söner på ditt eget liv. Du kan fortsätta att be för dem som du känner och älskar och som väljer att handla tvärtemot Herrens lära. Du kan minnas att Herren hör dina böner och besvarar dem på sitt eget sätt och i sin egen tid och samtidigt låter var och en ha sin handlingsfrihet. Tänk igenom följande frågor: Vem ber kanske för din välfärd? Hur vill Herren kanske att du ska ändra dig? Vad behöver du göra så att den här förändringen sker?

Läs resten av ängelns ord till Alma i Mosiah 27:15–16. Kom ihåg att ängeln talade ”så som med åskans röst, vilket fick jorden där de stod att skaka” (Mosiah 27:11). Föreställ dig hur den här upplevelsen hade påverkat dig om du var tillsammans med Alma och Mosiahs söner.

Hur skulle du sammanfatta ängelns budskap?

Bild
Hans far fröjdade sig

Efter att ängeln hade framfört sitt budskap var Alma stum. Han var så svag att han ”bars hjälplös” (Mosiah 27:19) till sin far. När Almas far fick veta vad som hade hänt, ”fröjdade [han] sig, ty han förstod att det var Guds makt” (Mosiah 27:20). Han lät samla folket ”så att de kunde vittna om vad Herren hade gjort för hans son” (Mosiah 27:21). Almas far bad prästerna att fasta och be så att hans son skulle återfå sin styrka och kunna tala (se Mosiah 27:22). Herren besvarade deras böner.

Mosiah 27:24–31

Alma den yngre och Mosiahs söner omvänder sig och föds på nytt

Läs Mosiah 27:23–24, 28–30 och ta reda på hur Alma den yngre förändrades till följd av upplevelsen med ängeln. Fyll i följande uppställning med ord eller uttryck i de här verserna som beskriver Almas andliga tillstånd före och efter hjärtats förändring hos honom.

Före

Efter

 1. Välj ett uttryck som du skrev i kolumnen Efter som du hoppas också ska beskriva dig själv under resten av ditt liv. Skriv uttrycket i din studiedagbok. Förklara varför du valde just det uttrycket.

Läs Mosiah 27:24, 28 och markera vad Alma gjorde och vad Herren gjorde som åstadkom en hjärtats förändring hos Alma.

 1. Skriv i din studiedagbok varför det är viktigt att förstå vad vi måste göra för att ändra vårt liv och också vad Herren kommer att göra för oss.

 2. Besvara en av eller båda följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur skulle Mosiah 27 kunna hjälpa personer som är modlösa och som tror att de inte kan omvända sig och komma till Herren?

  2. Hur skulle Mosiah 27 kunna hjälpa dem som tror att någon annan aldrig kommer att omvända sig och komma till Herren?

Läs Mosiah 27:25–26 och urskilj vilka som måste förändras genom försoningen – eller med andra ord, vilka som måste födas av Gud.

De här verserna undervisar om följande princip: Var och en av oss måste födas på nytt genom Jesu Kristi försoning. Med uttrycket ”födas av Gud” menas att Herrens ande åstadkommer en mäktig förändring i en persons hjärta så att han eller hon inte längre har någon önskan att göra ont utan i stället vill söka det som hör Gud till (se Mosiah 5:2). Alma och Mosiahs söner upplevde en hjärtats förändring snabbt, men de flesta av oss förändras mer gradvis genom försoningen. Att födas av Gud är mer en process än en händelse.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur har du förändrats genom försoningen när du har omvänt dig och försökt följa Frälsaren varje dag?

  2. Vad kan du göra för att i högre grad komma till Herren och låta försoningen förändra ditt liv?

Mosiah 27:32–37

Alma den yngre och Mosiahs söner färdas genom hela landet, bekänner sina synder och stärker kyrkan

Bild
Alma predikar

Verserna som du kommer att studera härnäst i Mosiah 27 illustrerar följande princip: Sann omvändelse kräver att man gör allt som står i ens makt för att gottgöra den skada man åsamkat. Gottgörelse innebär att göra det vi kan för att rätta till följderna av dåliga val och ersätta det som har skadats genom våra handlingar. Om någon till exempel stal något från grannen, inbegriper gottgörelsen i det fallet att lämna tillbaka det stulna. Läs Mosiah 27:32–37 och urskilj vad Alma och Mosiahs söner gjorde för att gottgöra sina synder.

Skriv ner hur någon skulle kunna gottgöra följande synder:

 • Ljuga för en förälder:

 • Sprida skvaller om en annan person:

 • Fuska på en skrivning:

När du tänker på hur du kan förändras genom försoningen, tänk då på hur du kan omvända dig och gottgöra dina synder.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mosiah 27 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: