Seminariet
Studieavsnitt 23: Dag 1; Helaman 10


Studieavsnitt 23: Dag 1

Helaman 10

Inledning

Efter rättegången om mordet på överdomaren (se Helaman 7–9) började Nephi gå hemåt. Han begrundade det som Herren hade visat honom och bekymrade sig över folkets ogudaktighet. Han var nedstämd. Då kom Herrens röst till honom och Herren välsignade honom för evigt med beseglingsmakten. Herren befallde Nephi att fortsätta att predika omvändelse för folket. Nephi lydde genast.

Helaman 10:1–11

Nephi får beseglingsmakten

Tänk på ett tillfälle när du gjorde ditt allra bästa för att göra det rätta men reaktionen från andra eller resultaten du uppnådde inte blev som du förväntade dig. I Helaman 10 läser du om hur Herren välsignade Nephi då han fortsatte att vara trofast under svåra omständigheter.

När Nephi hade rentvått sig från misstanken om mord på överdomaren, konstaterade han att folket trots de dramatiska händelser som de hade bevittnat (se Helaman 9) inte reagerade på dem med tro eller omvände sig. Nephi började modfälld gå hemåt. Läs Helaman 10:1–3 och ta reda på vad Nephi begrundade på vägen hem. Markera gärna ordet begrundade varje gång det förekommer i de här verserna. Att begrunda är att meditera och tänka djupt, ofta på skrifterna eller annat som rör Gud. I förening med bön kan begrundan av det som hör Gud till ge uppenbarelse och fördjupad insikt.

Fundera över följande frågor:

 • Vad begrundade Nephi?

 • Varför var Nephi ”nedstämd”?

 • Vad hände när han begrundade?

En princip som illustreras av Helaman 10:1–3 är: Begrundan av det som hör Herren till förbereder oss för att få uppenbarelse. Andra exempel i skrifterna illustrerar också den här principen: Nephi begrundade det som hans far hade lärt honom och fick veta att det var sanning (se 1 Nephi 10:17; 11:1), den unge Joseph Smith ”begrundade … om och om igen” Jakobs brev 1:5 och sanningen uppenbarades för honom (se Joseph Smith – Historien 1:11–19) och president Joseph F. Smith begrundade skriftställen som handlade om de dödas återlösning och sanningen uppenbarades för honom (se L&F 138:1–6, 11).

De flesta uppenbarelser som fås i samband med begrundan av det som hör Herren till kommer inte genom att människor hör en röst, ser en syn eller på andra ”dramatiska” sätt. Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum har sagt:

”Uppenbarelser kan komma på olika sätt, till exempel genom drömmar, syner, samtal med himmelska budbärare och inspiration. Vissa uppenbarelser ges på ett omedelbart och intensivt sätt, andra märks på ett gradvis och mera subtilt sätt …

Oftast kommer uppenbarelsen i små steg allt eftersom och ges oss i förhållande till vår önskan, värdighet och förberedelse. Sådan kommunikation med vår himmelske Fader faller gradvis och milt ’över [vår] själ som himlens dagg’ (L&F 121:45). Det här mönstret för uppenbarelse är mer vanligt än sällsynt. Det visade sig i Nephis upplevelser när han prövade olika sätt innan han lyckades få tag i mässingsplåtarna från Laban (se 1 Nephi 3–4) …

Evangeliets grundläggande sanningar överlämnades till exempel inte på en gång till profeten Joseph Smith i den heliga lunden. De här dyrbara skatterna uppenbarades allteftersom omständigheterna krävde det och när tiden var inne.

President Joseph F. Smith förklarade hur det här mönstret för uppenbarelse fungerade i hans liv. ’Som gosse … gick jag ofta ut och bad Herren visa mig underbara ting, så att jag skulle få ett vittnesbörd. Men Herren undanhöll mig dessa underverk. Han visade mig sanningen rad på rad, bud på bud … tills han fått mig att känna sanningen från hjässan till fotabjället och till dess att jag var helt renad från tvivel och fruktan …’ (Conference Report, apr. 1900, s. 40–41.)

Vi som är medlemmar i kyrkan har en tendens att framhålla förunderliga och dramatiska andliga manifestationer så mycket att vi kanske inte uppskattar eller till och med förbiser det vanliga mönstret varigenom den Helige Anden utför sitt verk” (”Uppenbarelsens ande”, Liahona, maj 2011, s. 88).

 1. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när du kände att du fick en uppenbarelse. Vad var det för omständigheter som ledde till den uppenbarelsen? På vilket sätt bidrog begrundan till att du fick en uppenbarelse? (Kom ihåg att uppenbarelser kan komma på många olika sätt. Ofta är de ögonblick av plötslig eller gradvis klarsyn och insikt eller en känsla av frid och visshet.)

Bild

Ta dig tid till att begrunda regelbundet, som till exempel under kyrkans möten, före och efter personlig bön och skriftstudier, efter att ha tittat eller lyssnat på generalkonferensen, medan du fastar eller håller sabbaten.

Föreställ dig att du hade något som var mycket värdefullt för dig och måste be någon ta hand om det. Vem kunde du lita på skulle göra det? Varför skulle du välja just den personen? Vad har den personen gjort för att förtjäna ditt förtroende?

Läs Helaman 10:4–5 och ta reda på varför Herren litade på Nephi. Tänk på personer som du känner som tycks tjäna Herren outtröttligt oavsett sina omständigheter.

Herrens ord till Nephi i Helaman 10:4 lär oss den här principen: Herren anförtror välsignelser och ansvar åt oss när vi låter hans vilja gå före vår egen.

 1. Besvara en eller flera av följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur får du veta vad som är Herrens vilja när det gäller ditt liv?

  2. Vad har du gjort nyligen för att visa Herren att hans vilja är viktigare än din egen och att du alltid vill följa den?

  3. I vilket område av ditt liv kunde du sträva mer efter att göra Herrens vilja i stället för att tänka på din egen?

Läs Helaman 10:5–7 och ta reda på vilka välsignelser och löften som Herren gav Nephi därför att han var pålitlig. Skriv välsignelserna och löftena bredvid motsvarande vers:

Vers 5:

Vers 6:

Vers 7:

Välsignelsen som det talas om i Helaman 10:7 är en mycket viktig lära i Jesu Kristi evangelium: Beseglingsmakten binder och löser på jorden och i himlen. Vet du om några andra personer i skrifterna fick den här beseglingsmakten? Tvärhänvisa gärna Helaman 10:7 med följande skriftställen: 1 Kungaboken 17:1 (Elia); Matteus 16:15–19 (Petrus); Läran och förbunden 132:46 (Joseph Smith).

Bild

Läs Läran och förbunden 128:9 och hitta vad profeten Joseph Smith sade om den beseglande makten.

I vår tid innehas dessa nycklar till beseglingsmakten av presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Liksom Herren kunde lita på Nephi, vet han också att presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga aldrig kommer att använda den här makten i strid mot hans vilja. Beseglingsmakten delegeras till andra värdiga prästadömsbärare runtom i världen och gör att prästadömets förrättningar blir bindande på jorden och i himlen.

Begrunda följande ord av äldste Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum om vikten av den här beseglande makten:

”Allt som inte är beseglat med denna makt upphör när människor dör. Om inte ett dop har detta bestående sigill, ger det inte personen tillträde till celestiala riket. Om inte ett evigt äktenskapsförbund beseglas med denna myndighet, leder det inte de ingående parterna till upphöjelse i den högsta himlen i den celestiala världen.

Allt får bestående giltighet genom den beseglande makten” (Mormon Doctrine, 2:a upplagan [1966], s. 683).

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad händer enligt äldste McConkie om en förrättning inte beseglas med rätt myndighet?

  2. Hur har beseglingsmakten påverkat ditt liv, och hur skulle du vilja att den blir till välsignelse i ditt liv i framtiden?

Läs följande ord av äldste Russell M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum där han vittnar om att Guds beseglande makt har återställts: ”Tempel, förrättningar, förbund, begåvningar och beseglingar har återställts, precis som profetiorna förutsagt. Templets förrättningar ombesörjer vår förlikning med Herren och beseglar familjer för evigt. Lydnad mot de heliga förbunden som ingås i templet gör oss värdiga för evigt liv – Guds största gåva till människan” (”Förbered dig för templets välsignelser”, Liahona, okt. 2010, s. 42).

Vad gör oss värdiga enligt äldste Nelson att få beseglingsmaktens utlovade välsignelser?

Helaman 10:12–19

Nephi lyder Herrens befallning att predika omvändelse för folket

Har du någonsin blivit ombedd av dina föräldrar eller av en arbetsgivare eller ledare att göra något och dröjde med eller lät bli att göra det? Fundera över vad det ger för intryck när du dröjer med att göra det man ber dig om.

Läs Helaman 10:11–12 och var uppmärksam på Nephis reaktion när Herren befallde honom att predika omvändelse för folket. Vad visar vi Herren när vi reagerar ögonblickligen eller snabbt på hans råd och befallningar?

 1. Läs Helaman 10:13–18. Skriv sedan några meningar i din studiedagbok om vad du lär dig för egen del av Nephis reaktion på Herrens befallning. Skriv ett sätt att tillämpa det här i ditt liv.

Nephis trofasthet visade att Herren kunde lita på honom, och han välsignades med stor kraft och med beskydd.

Bild
Repetition av nyckelskriftställen

Läs 1 Nephi 3:7; 2 Nephi 2:27; 2 Nephi 31:19–20; Mosiah 2:17. Fundera över hur de här nyckelskriftställena passar in på Nephi och hans andliga verksamhet i Helaman 10.

Sök efter sätt att låta Herrens vilja gå före din egen och lyda snabbt. När du tjänar Herren trofast som Nephi gjorde, litar han på och välsignar dig.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Helaman 10 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: