Seminariet
Omni


Inledning till Omni

Varför studera den här boken?

Genom att studera Omnis bok lär du dig att Herren beskyddade de nephiter som var rättfärdiga och förde dem till Zarahemlas land (se Omni 1:7, 12–13). Omnis bok nämner också andra grupper – mulekiterna (eller Zarahemlas folk) och jarediterna, som Herren förde till det utlovade landet.

Vem skrev den här boken?

Omnis bok skrevs av fem olika män: Omni, Amaron, Chemish, Abinadom och Amaleki. Omni var son till Jarom och sonsons sonson till Lehi och Sariah. Omni beskrev sig själv som ”en ogudaktig man” som ”inte hållit … Herrens … befallningar” (Omni 1:2). Amaron (Omnis son), Chemish (Amarons bror) och Abinadom (Chemishs son) lade var och en till några korta anteckningar. Abinadoms son Amaleki skrev större delen av Omnis bok och var den siste som skrev på Nephis mindre plåtar. Han anförtrodde plåtarna åt kung Benjamin.

När och var skrevs den?

De olika författarna till Omnis bok skrev någon gång mellan 361 och 130 f.Kr. De fyra första författarna skrev i Nephis land. Amaleki gjorde sin uppteckning i Zarahemlas land.