Seminariet
Studieavsnitt 16: Dag 3; Alma 13


Studieavsnitt 16: Dag 3

Alma 13

Inledning

Alma undervisade det upproriska folket i Ammonihah om högpräster i melkisedekska prästadömet som har ordinerats för att hjälpa människor omvända sig och gå in i Herrens vila. Han anförde Melkisedek som exempel på en som hjälpte sitt folk att omvända sig och leva i fred. Alma försökte undervisa folket i Ammonihah om att ha tro och hopp och uppmuntrade dem att ändra sig så att de kunde bereda sig för att gå in i Herrens vila.

Alma 13:1–12

Alma undervisar folket i Ammonihah om högprästers kallelse

 1. Läs följande citat och besvara sedan frågorna:

  ”Gud [utsåg] vissa andar till vissa uppgifter under jordelivet. Detta kallas förutordination.

  Förutordination garanterar inte att den enskilde får vissa kallelser eller ansvar. Sådana möjligheter kommer i det här livet som resultat av ett rättfärdigt utövande av handlingsfriheten, liksom förutordinationen kom som ett resultat av rättfärdighet i föruttillvaron” (Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet [2004], s. 61, 62).

  1. Vad finns det för samband mellan val som gjordes i föruttillvaron och förutordination?

  2. Hur påverkas förutordination av val som görs i jordelivet?

Även om Alma 13 handlar om prästadömsbärare påminde president Spencer W. Kimball oss om att systrar också gavs ädla kallelser i föruttillvaron: ”Kom ihåg att i den värld vi befann oss i innan vi kom hit gavs trofasta kvinnor vissa uppgifter medan trofasta män förutordinerades till vissa prästadömsuppgifter” (Kyrkans presidenters lärdomar: Spencer W. Kimball [2006], s. 218).

Bild

Äldste Neal A. Maxwell i de tolv apostlarnas kvorum sade: ”Föruttillvaron är inte någon ’rogivande’ lära. Var och en av oss måste ständigt välja, oupphörligt utföra svåra uppgifter, gäckas och möta motgångar, ta väl vara på tiden, använda våra talanger och gåvor på rätt sätt. Enbart på grund av att vi utvaldes ’där och då’ innebär inte att vi kan vara likgiltiga ’här och nu’. Även om männen ordineras och kvinnorna utväljs i föruttillvaron, måste de som kallats och förberetts visa sig vara ’utvalda och trofasta’ (se Upp. 17:14; L&F 121:34–36)” (se ”Föruttillvaron, en härlig verklighet”, Nordstjärnan, nr 2 1986, s. 14).

Alma undervisade bröderna i Ammonihah om att många män förutordinerades i föruttillvaron för att ta emot prästadömet. Läs Alma 13:1, 8–9 och ta reda på vilket prästadöme Alma talade om. Uttrycket ”heliga orden” betyder melkisedekska prästadömet – ”Det heliga prästadömet enligt Guds Sons orden” (L&F 107:3). Du kan markera uttrycket ”heliga orden” när du studerar resten av det här kapitlet (se Alma 13:2, 6–7, 10–11, 16, 18). Äldste Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum sade: ”Dessa nephiter som trofast höll Moses lag innehade melkisedekska prästadömet, vilket innebär att de hade evangeliets fullhet” (The Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], s. 421). Det här innebär att profeterna i Mormons bok innehade melkisedekska prästadömet och visste hur det fungerade.

Utforska Alma 13:2–6, 10 och leta efter svar på följande frågor. Skriv dem här i boken.

 • Vilka karaktärsegenskaper hade de som blev ordinerade till melkisedekska prästadömet? (Se Alma 13:3–5, 10.)

 • Vad ordinerades de här bärarna av melkisedekska prästadömet till att göra? (Se Alma 13:6.)

 • Hur har du sett bärare av melkisedekska prästadömet göra det här i din församling eller gren och hur har det blivit till välsignelse i ditt liv och andras liv?

I Alma 13 finns en djupgående avhandling om melkisedekska prästadömet. Där undervisas om att de som får det prästadömet blev förutordinerade till att få det (se vers 3). De som bär det prästadömet ska undervisa andra om Guds bud ”så att även de [skall] kunna komma in i hans vila” (vers 6). Prästadömet är evigt (se vers 9) och förlänas män ”på grund av deras mycket stora tro och omvändelse och deras rättfärdighet inför Gud” (vers 10). Prästadömsbärare heliggörs genom den Helige Anden när de lär sig att avsky synd och görs då ”rena och [går] in Herrens, sin Guds, vila” (vers 12).

Läs Alma 13:11–12 och urskilj Jesu Kristi försonings renande verkan på dessa prästadömsbärare på grund av deras tro, omvändelse och rättfärdighet.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Vad lär du dig av de här prästadömsbärarnas exempel för egen del och vad du själv kan göra för att få försoningens heliggörande verkan i ditt liv?

 2. Skriv följande sanning i dina skrifter bredvid Alma 13:1–12 eller i din studiedagbok: Män som är medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och utövar stor tro och väljer rättfärdighet kallas till melkisedekska prästadömet för att föra andra till Gud. Skriv därefter i din studiedagbok hur kunskapen om den här evangelieprincipen kan påverka ditt sätt att bemöta prästadömsbärare i ditt liv.

Alma 13:13–20

Alma undervisar om Melkisedek, en stor högpräst som upprättade fred bland sitt folk

Bild

Läs Alma 13:13–18 och leta efter ord som Alma använder för att beskriva Melkisedek och vad Melkisedek gjorde för sitt folk. Tänk på hur dessa ord beskriver Melkisedeks kristuslika liv. Alma sade att bärare av melkisedekska prästadömet är prästadömsbärare enligt ”Sonens, Faderns Enföddes, orden” (Alma 13:9; se också L&F 107:2–4) och att de genom sitt exempel och sin undervisning vänder oss till Jesus Kristus. Äldste Bruce R. McConkie sade: ”Det finns utan tvivel många händelser i många profeters liv som gör dessa rättfärdiga personer till symboler för och avbilder av Messias. Det är nyttigt och rätt att leta efter motsvarigheter till Kristus överallt och att använda dem ofta så att han och hans lagar alltid upptar våra tankar” (The Promised Messiah, s. 453).

Läs Alma 13:19 och var uppmärksam på vad den här versen säger om Melkisedek. Läs Alma 13:17 igen för att se hur Alma beskriver folkets tillstånd i Salem då Melkisedek blev kung över dem. Lägg märke till hur det här också kunde beskriva folket i Ammonihah (se Alma 8:9; 9:28). Vad gjorde Salems folk till följd av Melkisedeks bemödanden? (Se Alma 13:18.)

Lägg märke till vad Melkisedek utövar, tar emot och predikar i Alma 13:18. Tänk på vad du lär dig om hur en prästadömsledare bör följa Melkisedeks exempel.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: När har du eller någon du känner fått frid efter att ha följt en rättfärdig prästadömsledares råd?

Alma 13:21–31

Alma uppmanar folket att höra Herrens röst och gå in i hans vila

Leta efter och markera uttrycket ”Herrens vila” (eller liknande uttryck) i Alma 13:12, 13, 16 och 29. Alma lärde folket i Ammonihah att Herren kallar män till prästadömet för att hjälpa människor att komma in i Herrens vila. Han anförde Melkisedek som exempel för att visa dem att ett ogudaktigt folk kunde omvända sig och gå in i Herrens vila (se Alma 13:17–18; se också L&F 84:24).

President Joseph F. Smith sade följande om att gå in i Guds vila: ”För mig innebär det att inträda i Guds kunskap och kärlek, med tro på hans syften och hans plan i sådan utsträckning att vi vet att vi har rätt och att vi inte jagar efter någonting annat. Vi störs inte av varje vindkast i läran eller av människors lister och ränker vilka ligger i försåt för att bedra. Vi vet om läran att den är av Gud” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph F. Smith [1998], s. 56).

Hur väntar du dig att någon ska uppträda som har kommit in i Herrens vila här i livet som president Joseph F. Smith beskrev den?

Äldste Bruce R. McConkie sade: ”Sanna heliga går in i Herrens vila medan de är i det här livet, och genom att förbli i sanningen fortsätter de i detta lyckotillstånd till dess de vilar hos Herren i himlen … Herrens vila, i evigheten, är att ärva evigt liv, att få Herrens härlighets fullhet” (Mormon Doctrine, 2:a uppl. [1966], s. 633).

Efter att ha varnat folket i Ammonihah att de måste omvända sig och bereda sig för Kristi ankomst (se Alma 13:21–26), gick han närmare in på hur man kommer in i Herrens vila. Läs Alma 13:27–29 och ta reda på vad han sade att vi behöver göra.

Almas undervisning kan sammanfattas med följande princip: När vi ödmjukt följer uppmaningen att omvända oss, leder Anden oss till slut in i Herrens vila.

 1. Urskilj en välsignelse som nämns i Alma 13:27–29 som du skulle vilja ha. Leta sedan efter råd som Alma gav som hjälper dig att bereda dig för att få den välsignelsen. Skriv därefter ett mål i din studiedagbok om hur du ska omsätta Almas råd i handling så att du kan gå in i Herrens vila här i livet och i nästa.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 13 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: