Seminariet
Studieavsnitt 8: Dag 4; 2 Nephi 31


Studieavsnitt 8: Dag 4

2 Nephi 31

Inledning

Nephi undervisade om Kristi lära: vi måste utöva tro på Jesus Kristus, omvända oss från våra synder, bli döpta, ta emot den Helige Anden och hålla ut intill änden. Han vittnade också om att när vi handlar efter den här läran så välsignar Gud oss med den Helige Andens sällskap och leder oss till evigt liv.

2 Nephi 31:1–21

Nephi undervisar om att Frälsaren var ett fullkomligt föredöme för oss

Bild
Johannes Döparen döper Jesus

Jesus gick till Johannes Döparen för att bli döpt. Jesus begick ju inga synder, så varför tror du att han blev döpt? Varför blev du döpt? Begrunda de här frågorna. Det förbereder dig för lektionen.

Läs 2 Nephi 31:2 21 och markera uttrycket ”Kristi lära”. Lägg märke till att Nephi säger i vers 2 att han ”måste tala rörande Kristi lära”. Senare säger han i vers 21 att han har talat om ”Kristi lära”. I 2 Nephi 31:3–20 läser vi om de sanningar som Nephi kallade ”Kristi lära”. Två sanningar som vi lär oss är: Jesus Kristus uppfyllde all rättfärdighet genom att lyda alla Faderns befallningar och vi måste följa Jesu Kristi exempel på lydnad genom att bli döpta och ta emot den Helige Anden.

 1. Skriv följande överskrifter i parallella kolumner i din studiedagbok: Skäl till att Jesus blev döpt och Skäl till att vi blir döpta. Läs sedan 2 Nephi 31:4–12 och skriv det du får veta där under de här överskrifterna i listform.

Vad måste dopet föregås av enligt 2 Nephi 31:11?

Läs följande ord av profeten Joseph Smith som förklarar varför dopet i vatten är nödvändigt: ”Dopet är ett tecken för Gud, för änglar och för himlen att vi gör Guds vilja, och det finns inget annat sätt under himlen varigenom Gud har påbjudit att människan ska komma till honom och bli frälst och gå in i Guds rike, än genom tro på Jesus Kristus, omvändelse och dop till syndernas förlåtelse, och något annat sätt är förgäves. Därefter har ni löftet om den Helige Andens gåva” (se Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith [2007], s. 91).

 1. Föreställ dig att en kamrat som inte är medlem i kyrkan frågar varför det är nödvändigt att bli döpt. Besvara frågan i din studiedagbok.

 2. Skriv i din studiedagbok hur ditt liv har påverkats och vilka välsignelser du har fått därför att du följde Jesu Kristi exempel och lät döpa dig.

Det finns mer som behöver göras när vi har blivit döpta. Läs 2 Nephi 31:13 och markera uttrycken som beskriver den inställning man bör ha när man följer Frälsarens exempel.

Vad lovar vår himmelske Fader oss i gengäld enligt 2 Nephi 31:13 när vi fullgör vår del av förbundet helhjärtat och med ärligt uppsåt? (Markera gärna det i dina skrifter.) Läs slutet av 2 Nephi 31:17 och ta reda på varför vi behöver den Helige Anden. Skriv en lärosats eller princip nedan som bygger på skrifterna och som förklarar vad den Helige Anden gör för oss.

Eld används för att rena material eller ämnen som till exempel metaller. Den bränner bort orenheter och materialet blir renare. Något liknande händer oss andligen när vi får den Helige Andens gåva. Det kallas ju ”dopet med eld” (se 2 Nephi 31:13). Den Helige Anden vittnar om Fadern och Sonen och bringar syndernas förlåtelse. President Marion G. Romney i första presidentskapet sade: ”Dopet i eld genom den Helige Anden … rensar, botar och renar själen” (Learning for the Eternities, sammanst. av George J. Romney [1977], s. 133).

Läs 2 Nephi 31:15–16 och markera något annat som ingår i ”Kristi lära”. Tillämpa uttrycken du hittade i 2 Nephi 31:13 på anvisningen i 2 Nephi 31:15–16 och tänk igenom hur du kan hålla ut intill änden med ”ärligt uppsåt” och ”helhjärtat”.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur gäller uttrycken ”helhjärtat”, ”utan hyckleri” och ”med ärligt uppsåt” för sådant som att studera skrifterna dagligen eller gå i kyrkan?

  2. Vad är skillnaden mellan att rabbla en bön och att be ”helhjärtat”?

  3. Vad är skillnaden mellan någon som ”tar sakramentet” och någon som tar sakramentet ”med ärligt uppsåt”?

Läs 2 Nephi 31:18 och var uppmärksam på var vi är efter att ha gått in genom omvändelsens och dopets port. När vi utövar tro, omvänder oss, blir döpta och får den Helige Andens gåva är vi inne på den ”trånga och smala stigen”. Ordet trång innebär att det inte finns något utrymme för avvikelser. Hur vet vi enligt 2 Nephi 31:18 om vi är inne på den trånga och smala stigen?

Den Helige Andens gåva är inte bara en behaglig känsla som vi får då och då. Den Helige Andens sällskap är ett vittne från Gud att vi är inne på stigen som leder till evigt liv.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur har den Helige Andens sällskap hjälpt dig att hålla dig kvar på den trånga och smala stigen?

  2. På vilka andra sätt har den Helige Anden varit till välsignelse i ditt liv?

Läs 2 Nephi 31:19–21 och gör en lista i dina skrifter genom att numrera annat vi måste göra för att hålla oss kvar på stigen. (Obs att 2 Nephi 31:19–20 är ett nyckelskriftställe. Markera det gärna på ett sådant sätt att du hittar det lätt.)

 1. Skriv en mening i din studiedagbok som beskriver vad det innebär för dig att ”sträva framåt med ståndaktighet i Kristus” (2 Nephi 31:20).

Skriv en sammanfattning av 2 Nephi 31:19–20 i följande utrymme och formulera det i principform:

Om vi , då . (Skriv gärna det här i dina skrifter.)

Äldste Russell M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum har gett följande uppmuntrande råd till dem som känner att de har avvikit från den trånga och smala stigen: ”På din resa genom livet möter du många hinder och gör en del misstag. Vägledningen i skrifterna hjälper dig att känna igen felsteg och göra nödvändiga förändringar. Du slutar gå i fel riktning. Du studerar noga skrifternas vägkarta. Sedan fortsätter du med den omvändelse och det återställande som krävs för att komma in på den ’trånga och smala stigen som leder till evigt liv’ [2 Nephi 31:18]” (se ”Lev enligt skriftrnas vägledning”, Liahona, jan. 2001, s. 20).

Begrunda hur de här orden och skriftställena som du har studerat i dag ger dig ett ”klart hopp” (2 Nephi 31:20).

Bild
scripture mastery icon
Nyckelskriftställe – 2 Nephi 31:19–20

 1. Ägna fem minuter åt att lära dig 2 Nephi 31:20 utantill. Be någon i familjen eller en kamrat att testa om du kan läsa upp det ur minnet, eller täck över det med handen och läs upp det för dig själv utan att snegla på det. Försök att skriva det ur minnet i din studiedagbok.

 2. Välj med hjälp av 2 Nephi 31:20 en av de saker vi måste göra för att hålla oss kvar på den rätta vägen och som du tycker att du gör bra. Beskriv sedan i din studiedagbok hur du gör det här. Välj därefter ett område där du skulle vilja förbättra dig och skriv hur du kommer att göra det.

Kommentar och bakgrundsinformation

Hur undviker vi hyckleri?

Nephi varnade för hyckleri i 2 Nephi 31:13. Hyckleri innebär att vi låtsas eller spelar en roll inför andra som inte motsvarar vårt verkliga jag. Äldste Joseph B. Wirthlin i de tolv apostlarnas kvorum talade om att handla utan hyckleri:

”Lever vi verkligen efter evangeliet eller verkar vi bara vara rättfärdiga, så att de som är omkring oss antar att vi är trofasta, medan i verkligheten våra hjärtan och osedda handlingar inte är trogna Herrens lärdomar?

Har vi bara ’ett sken av gudaktighet’ samtidigt som vi ’förnekar dess kraft’? [Se Joseph Smith – Historien 1:19.]

Är vi verkligen rättfärdiga eller låtsas vi lyda enbart när vi tror att andra ser på?

Herren har klargjort att han inte låter sig luras av det yttre, och han har varnat oss för att vara falska mot honom och mot andra. Han har rått oss att akta oss för dem som har ett falskt yttre, som uppvisar en ljus fasad som döljer en mörkare verklighet. Vi vet att Herren ’ser till hjärtat’ och inte till det ’som är för ögonen’ [1 Sam. 16:7]” (se ”Fasta i tron”, Nordstjärnan, juli 1997, s. 14).

Hur ”håller [vi] ut intill änden”?

Uttrycket ”hålla ut intill änden” (se 2 Nephi 31:16) används ofta för att påminna om att vi livet igenom måste uthärda prövningar och lidanden tålmodigt. Äldste Joseph B. Wirthlin förklarade att detta att hålla ut intill änden också innebär att vara trofasta mot Kristus tills vi dör:

”Uthållighet intill änden är läran att fortsätta på stigen som leder till evigt liv efter att ha börjat gå på stigen genom tro, omvändelse, dop och den Helige Andens gåva. Att hålla ut intill änden kräver hela vårt hjärta …

Att hålla ut intill änden betyder att vi stadigt planterar oss i evangeliets jordmån, att vi håller oss i kyrkans huvudfåra, ödmjukt tjänar våra medmänniskor, lever ett kristuslikt liv och håller våra förbund. De som håller ut är i jämvikt, ihärdiga, ödmjuka, förbättrar sig ständigt och är utan svek. Deras vittnesbörd grundar sig inte på världsliga omständigheter – det är grundat på sanning, kunskap, upplevelser och Anden” (se ”Sträva framåt”, Liahona, nov. 2004, s. 101).

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 31 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: