Skrifterna
2 Nephi 31


Kapitel 31

Nephi berättar varför Kristus döptes – Människan måste följa Kristus, bli döpt, ta emot den Helige Anden och hålla ut intill änden för att bli frälst – Omvändelse och dop är porten till den trånga och smala stigen – Evigt liv väntar dem som lyder befallningarna efter dopet. Omkring 559–545 f.Kr.

1 Och nu slutar jag, Nephi, aprofetera för er, mina älskade bröder. Och jag kan inte skriva om mer än några få saker som jag förvisso vet kommer att ske. Inte heller kan jag skriva mer än några få av min bror Jakobs ord.

2 Därför är det jag skrivit tillräckligt för mig, förutom några få ord som jag måste tala rörande aKristi lära. Därför ska jag tala tydligt till er i enlighet med mitt tydliga sätt att profetera.

3 Ja, min själ gläds åt tydlighet, för på det sättet verkar Herren Gud bland människobarnen. För Herren Gud ger förståndet aljus eftersom han talar till människorna på deras bspråk så att de förstår.

4 Därför vill jag att ni ska komma ihåg att jag har talat till er om den aprofet som Herren visade mig, han som ska döpa bGuds Lamm som ska ta bort världens synder.

5 Och om nu Guds Lamm, han som är helig, behöver adöpas i vatten för att uppfylla all rättfärdighet, o, hur mycket mer behöver då inte vi som är oheliga döpas, ja, i vatten!

6 Och nu vill jag fråga er, mina älskade bröder: På vilket sätt uppfyllde Guds Lamm all rättfärdighet genom att döpas i vatten?

7 Vet ni inte att han var helig? Men trots att han är helig visar han människobarnen att han i köttet ödmjukar sig inför Fadern och betygar för Fadern att han vill vara honom alydig genom att hålla hans bud.

8 Sedan han döpts med vatten sänkte sig därför den Helige Anden över honom i aform av en bduva.

9 Och vidare: Detta visar människobarnen hur smal stigen och hur trång aporten är genom vilken de måste gå in, enligt den förebild han gett dem.

10 Och han sa till människobarnen: ”aFölj mig.” Kan vi då, mina älskade bröder, bfölja Jesus om vi inte är villiga att lyda Faderns befallningar?

11 Och Fadern sa: ”Omvänd er, omvänd er och låt döpa er i min älskade Sons namn.”

12 Och likaså kom Sonens röst till mig och sa: ”Till den som döps i mitt namn ska Fadern age den Helige Anden, liksom till mig. bFölj därför mig och gör det som ni har sett mig göra.”

13 Därför vet jag, mina älskade bröder, att om ni följer Sonen helhjärtat, utan hyckleri eller förställning inför Gud, men med ärligt uppsåt och omvänder er från era synder och vittnar för Fadern att ni är villiga att ta på er Kristi namn genom adopet – ja, genom att följa er Herre och er Frälsare ner i vattnet enligt hans ord, se, då ska ni ta emot den Helige Anden. Ja, sedan kommer bdopet med eld och med den Helige Anden, och då kan ni tala med cänglars tunga och högt lovprisa Israels Helige.

14 Men se, mina älskade bröder, sålunda kom Sonens röst till mig och sa: ”Sedan ni omvänt er från era synder och vittnat inför Fadern att ni är villiga att hålla mina bud genom dopet med vatten, och har tagit emot dopet med eld och med den Helige Anden och kan tala med en ny tunga, ja, med änglars tunga, och därefter aförnekar mig, skulle det ha varit bbättre för er om ni inte hade känt mig.”

15 Och jag hörde en röst från Fadern säga: ”Ja, min Älskades ord är sanna och trovärdiga. Den som håller ut intill änden han ska bli frälst.”

16 Och, mina älskade bröder, jag vet härigenom att om en människa inte ahåller ut intill änden genom att följa den levande Gudens Sons bexempel, så kan hon inte bli frälst.

17 Gör därför det som jag har berättat för er att jag har sett er Herre och Återlösare göra, för detta har visats för mig av det skälet att ni ska kunna veta genom vilken port ni måste gå in. För porten genom vilken ni måste gå in är omvändelse och adop med vatten, och sedan kommer era synders bförlåtelse genom eld och genom den Helige Anden.

18 Och då är ni inne på den atrånga och smala bstigen som leder till evigt liv. Ja, ni har gått in genom porten, ni har handlat enligt Faderns och Sonens befallningar och ni har tagit emot den Helige Anden vilken cvittnar om Fadern och Sonen, varför löftet som han har gett, att om ni går in på den vägen ska ni få den Helige Anden, har blivit uppfyllt.

19 Och nu, mina älskade bröder, sedan ni kommit in på den trånga och smala stigen vill jag fråga er om allt är agjort. Se, jag säger er: Nej, för ni hade inte kommit så långt utom genom Kristi ord, med orubblig btro på honom och med fullkomlig cförtröstan på hans förtjänster som är mäktig att frälsa.

20 Därför måste ni asträva framåt med ståndaktighet i Kristus, med fullkomligt klart bhopp och ckärlek till Gud och till alla människor. Om ni alltså strävar framåt, mättar er med Kristi ord och dhåller ut intill änden, se, så säger Fadern: ”Ni ska få evigt liv.”

21 Och se nu, mina älskade bröder, detta är avägen, och det finns bingen annan väg, och inte heller något annat cnamn givet under himlen varigenom människan kan bli frälst i Guds rike. Och se, detta är dKristi lära och den enda och sanna läran från eFadern och från Sonen och från den Helige Anden, vilka är en fenda Gud utan ände. Amen.