Skrifterna
2 Nephi 3


Kapitel 3

Josef i Egypten såg nephiterna i en syn – Han profeterade om Joseph Smith, siaren i de sista dagarna, om Mose som skulle befria Israel och om Mormons boks framkomst. Omkring 588–570 f.Kr.

1 Och nu talar jag till dig, Josef, min asistfödde. Du föddes i mina lidandens vildmark, ja, i de dagar då jag upplevde min största sorg födde din mor dig.

2 Och må Herren även åt dig helga detta aland som är ett högst dyrbart land, till arvedel åt dig och till arvedel åt dina avkomlingar tillsammans med dina bröder, till ditt beskydd för evigt, om så är att ni lyder Israels Heliges befallningar.

3 Och nu, Josef, min sistfödde som jag har fört ut ur mina bedrövelsers vildmark, må Herren välsigna dig för evigt, för dina avkomlingar ska inte fullständigt aförgöras.

4 För se, du är min livsfrukt, och jag är en ättling till aJosef som fördes som bfånge till Egypten. Och stora var de förbund som Herren slöt med Josef.

5 Ja, Josef asåg i sanning vår tid. Och han fick ett löfte av Herren att Herren Gud av hans livsfrukt skulle uppresa en brättfärdig cgren åt Israels hus, inte Messias, utan en gren som skulle brytas av men ändå ihågkommas i Herrens förbund, genom att dMessias skulle uppenbaras för dem i de sista dagarna i kraftens ande för att föra dem ut ur emörker till ljus, ja, ur fördolt mörker, och ut ur fångenskap till frihet.

6 För Josef vittnade i sanning och sa: ’En asiare ska Herren Gud uppresa som ska vara en utvald siare för min blivsfrukt.’

7 Ja, Josef sa i sanning: ’Så säger Herren till mig: ”En utvald asiare ska jag uppresa ur din livsfrukt, och han ska vara högt aktad bland dina länders frukt. Och honom ska jag ge befallningen att utföra ett verk för din livsfrukt, hans bröder, vilket ska vara av stort värde för dem, ja, det ska bringa dem till kunskapen om de förbund som jag har slutit med dina fäder.

8 Och jag ska ge honom en befallning att han inte ska utföra anågot annat än det verk som jag befaller honom att utföra. Och jag ska göra honom stor i mina ögon, för han ska utföra mitt verk.

9 Och han ska vara stor liksom aMose, som jag har sagt att jag ska uppresa åt er för att bbefria mitt folk, o Israels hus.

10 Och Mose ska jag uppresa för att befria ditt folk ur Egyptens land.

11 Men en siare ska jag uppresa av din livsfrukt, och honom ska jag ge amakt att föra fram mitt ord till din livsfrukts avkomma – och inte endast till att föra fram mitt ord, säger Herren, utan till att övertyga dem om mitt ord som redan har gått ut bland dem.

12 Därför ska din livsfrukt askriva, och bJudas livsfrukt ska cskriva, och det din livsfrukt ska skriva och även det som ska skrivas av Judas livsfrukt ska växa samman för att dvederlägga falska läror, bilägga stridigheter och upprätta fred bland din livsfrukt och i de sista dagarna ebringa dem till fkunskapen om deras fäder och även till kunskapen om mina förbund, säger Herren.

13 Och från svaghet ska han göras stark den dag då mitt verk ska påbörjas bland hela mitt folk så att du kan återställas, o Israels hus, säger Herren.”’

14 Och så profeterade Josef och sa: ’Se, den siaren ska Herren välsigna. Och de som söker förgöra honom ska tillintetgöras, för detta löfte som jag har fått av Herren om min livsfrukt ska uppfyllas. Se, jag är säker på detta löftes uppfyllelse.

15 Och han ska få sitt anamn efter mig, och det ska vara efter hans bfars namn. Och han ska vara mig lik för det Herren ska åstadkomma genom hans hand ska genom Herrens makt föra mitt folk till frälsning.’

16 Ja, så profeterade Josef: ’Jag är säker på detta, alldeles som jag är säker på löftet om Mose, för Herren har sagt till mig: ”Jag ska abevara dina avkomlingar för evigt.”

17 Och Herren har sagt: ”Jag ska uppresa en Mose, och jag ska ge honom kraft i en stav, och jag ska ge honom förmåga att skriva. Ändå vill jag inte lossa hans tunga så att han ska kunna tala mycket, för jag ska inte göra honom mäktig i ord. Men jag ska askriva min lag åt honom med min egen hands finger, och jag ska ge honom en btalesman.”

18 Och Herren sa också till mig: ”Jag ska uppresa en siare åt din livsfrukt, och jag ska ge honom en talesman. Och se, jag ska utse honom till att skriva din livsfrukts skrifter åt din livsfrukt. Och din livsfrukts talesman ska förkunna det.

19 Och de ord han ska skriva ska vara de ord som enligt min visdom är lämpliga att ges till din alivsfrukt. Och det ska vara som om din livsfrukt hade ropat till dem bur stoftet, för jag känner deras tro.

20 Och de ska aropa ur stoftet, ja, omvändelse till sina bröder, ännu sedan många släktled gått bort. Och det ska ske att deras rop ska ljuda, ja, med enkla ord.

21 Tack vare deras tro ska deras aord gå ut från min mun till deras bröder som är din livsfrukt. Och deras ords svaghet ska jag göra till styrka genom deras tro så att de kommer ihåg mitt förbund som jag slöt med dina fäder.”’

22 Och se, min son Josef, på det sättet aprofeterade min förfader.

23 Genom detta förbund är du således välsignad. För dina avkomlingar ska inte förgöras eftersom de ska hörsamma bokens ord.

24 Och en som är mäktig ska uppresas bland dem som ska göra mycket gott i såväl ord som handling, och han ska vara ett redskap i Guds händer med mycket stor tro till att utföra mäktiga under och uträtta det som är stort i Guds ögon, så att mycket blir återställt åt Israels hus och åt dina bröders avkomlingar.

25 Och välsignad är du Josef. Se, du är liten. Lyssna därför till din bror Nephis ord så ska det ske dig enligt de ord som jag har talat. Kom ihåg din döende fars ord. Amen.”