Skrifterna
2 Nephi 23


Kapitel 23

Babylons förgörelse symboliserar förgörelsen vid Kristi andra ankomst – Det ska vara en vredens och hämndens dag – Babylon (världen) ska falla för evigt – Jämför Jesaja 13. Omkring 559–545 f.Kr.

1 aBabylons bbörda, som Jesaja, Amos son, såg.

2 ”Res upp ett abaner på det höga berget, ropa högt till dem, bvinka med handen att de må dra in genom de ädlas portar.

3 Jag har befallt mina aheliggjorda, jag har även kallat mina mäktiga, för min vrede är inte över dem som fröjdar sig åt mitt majestät.”

4 Mängdens larm på bergen är som från ett stort folk, ett våldsamt oljud från anationernas bsamlade riken. Härskarornas Herre mönstrar härskarorna för striden.

5 De kommer från ett fjärran land, från himlens ände, ja, Herren och hans förbittrings vapen, för att fördärva hela landet.

6 Jämra er, för Herrens dag är nära. Den ska komma som en förgörelse från den Allsmäktige.

7 Därför ska alla händer slappna, och alla människors hjärtan ska försmäkta.

8 Och de ska förskräckas, kval och sorger ska gripa dem. De ska häpna över varandra, deras ansikten ska bli som flammor.

9 Se, Herrens dag kommer, gruvlig med både förbittring och brinnande vrede för att lägga landet öde. Och han ska autrota dess syndare därur.

10 För himlens stjärnor och dess stjärnbilder ska inte ge sitt ljus, asoluppgången ska förmörkas och månen ska inte låta sitt ljus lysa.

11 ”Och jag ska astraffa världen för dess ondska och de ogudaktiga för deras ondska. Jag ska låta göra slut på de bhögmodigas övermod och slå ner de fruktansvärdas högmod.

12 Jag ska göra en amänniska mer dyrbar än fint guld, ja, en människa mer än guldtackan från Ofir.

13 Därför ska jag skaka himlarna, och jorden ska avika från sin plats genom Härskarornas Herres förbittring och på hans brinnande vredes dag.

14 Och det ska vara som det jagade rådjuret och som ett får som ingen samlar in. Och de ska alla vända sig till sitt eget folk och fly, var och en till sitt eget land.

15 Var och en som är högmodig ska genomborras, ja, och var och en som förenar sig med de ogudaktiga ska falla för svärdet.

16 Även deras barn ska krossas inför deras ögon, deras hus ska plundras och deras hustrur skändas.

17 Se, jag ska hetsa mot dem mederna, som inte ska akta silver och guld, inte heller ska de glädjas däråt.

18 Deras bågar ska även krossa de unga männen, och de ska inte ha förbarmande med frukten i moderlivet, deras ögon ska inte skona barnen.

19 Och med Babylon, rikenas krona, kaldeernas asköna majestät, ska det gå som när Gud omstörtade bSodom och Gomorra.

20 Det ska aldrig bli abefolkat, inte heller ska någon bo där från släktled till släktled. Inte heller ska araben där slå upp sitt tält, och inte heller ska herdarna där inrätta sin fålla.

21 Men öknens avilda djur ska ligga där, och deras hus ska fyllas av klagande varelser. Och ugglor ska bo där, och bsatyrer ska dansa där.

22 Och öarnas vilda djur ska tjuta i deras övergivna ahus och bdrakar i deras vackra palats. Och snart kommer hennes tid, och hennes dag ska inte förlängas. För jag ska med hast förgöra henne, ja, jag ska vara barmhärtig mot mitt folk, men de ogudaktiga ska förgås.”