Skrifterna
Mormons ord 1


Mormons ord

Kapitel 1

Mormon förkortar Nephis större plåtar – Han lägger de mindre plåtarna till de andra plåtarna – Kung Benjamin upprättar fred i landet. Omkring 385 e.Kr.

1 Och nu står jag, aMormon, i begrepp att i min son Moronis händer överlämna de uppteckningar jag har fört, se jag har bevittnat nästan hela mitt folks, nephiternas, undergång.

2 Och det är amånga hundra år efter Kristi ankomst som jag överlämnar dessa uppteckningar i min sons händer, och jag antar att han kommer att få bevittna mitt folks fullständiga undergång. Men må Gud bevilja att han överlever dem, så att han kan skriva något om dem och något om Kristus, så att det en dag kanske kan bli btill nytta för dem.

3 Och nu säger jag något om det som jag har skrivit, för sedan jag hade gjort en aförkortning av bNephis plåtar fram till den kung Benjamins regering om vilken Amaleki talade, sökte jag bland de cuppteckningar som hade överlämnats i mina händer, och jag fann dessa plåtar, som innehöll denna korta berättelse om profeterna från Jakob fram till denne kung dBenjamins regering, och även många av Nephis ord.

4 Och det som står på dessa plåtar agläder mig på grund av profetiorna om Kristi ankomst. Och mina fäder vet att många av dem har uppfyllts – ja, och även jag vet att allt som har profeterats om oss fram till denna dag har uppfyllts, och att det som gäller framtiden förvisso kommer att uppfyllas –

5 varför jag valde adessa ord till att avsluta min uppteckning om dem, och återstoden av min uppteckning ska jag hämta från bNephis plåtar. Och jag kan inte skriva ens en chundradel av det som rör mitt folk.

6 Men se, jag ska ta dessa plåtar som innehåller dessa profetior och uppenbarelser och lägga dem till resten av min uppteckning, för de är dyrbara för mig, och jag vet att de kommer att bli dyrbara för mina bröder.

7 Och jag gör detta i en avis avsikt, för så viskas det till mig, enligt Herrens Andes maningar inom mig. Och jag vet inte allt, men Herren bvet allt som ska komma varför han manar mig att handla enligt sin vilja.

8 Och min abön till Gud gäller mina bröder, att de än en gång ska komma till kunskap om Gud, ja, om Kristi återlösning, så att de än en gång må bli ett bbehagligt folk.

9 Och nu fortsätter jag, Mormon, med att avsluta min uppteckning som jag hämtar från Nephis plåtar, och jag gör det enligt den kunskap och den insikt som Gud har gett mig.

10 Därför hände det sig att sedan Amaleki hade aöverlämnat dessa plåtar i kung Benjamins händer, tog denne dem och lade dem tillsammans med de bandra plåtarna som innehöll uppteckningar som av ckungarna hade överlämnats från släktled till släktled fram till kung Benjamins dagar.

11 Och från kung Benjamin överlämnades de från släktled till släktled, ända till dess de föll i amina händer. Och jag, Mormon, ber till Gud att de hädanefter ska bli bevarade från nu och allt framgent. Och jag vet att de ska bli bevarade, för storslagna ting är skrivna på dem utifrån vilka mitt folk och deras bröder ska bdömas på den stora och yttersta dagen enligt Guds ord som är skrivet.

12 Och nu beträffande denne kung Benjamin: Han hade en del stridigheter bland sitt eget folk.

13 Och det hände sig även att lamaniternas härar kom ner från aNephis land för att strida mot hans folk. Men se, kung Benjamin samlade sina härar, och han motstod dem, och han stred med sin egen arms kraft med bLabans svärd.

14 Och i Herrens kraft stred de mot sina fiender till dess de hade dräpt många tusen av lamaniterna. Och det hände sig att de stred mot lamaniterna till dess de hade drivit dem ut ur alla sina arveländer.

15 Och det hände sig att sedan det kommit falska akristusgestalter, och deras munnar hade tystats och de hade bestraffats för sina brott,

16 och sedan det hade kommit falska profeter och falska predikanter och lärare bland folket, och alla dessa hade bestraffats för sina brott, och sedan det hade förekommit många stridigheter och många hade avfallit till lamaniterna, se, då hände det sig att kung Benjamin, med hjälp av de heliga aprofeter som fanns bland hans folk –

17 för se, kung Benjamin var en ahelig man och han regerade över sitt folk i rättfärdighet. Och det fanns många heliga män i landet, och de talade Guds ord med bkraft och med myndighet, och de talade med stor cskärpa eftersom folket var så styvnackade –

18 varför kung Benjamin, med hjälp av dessa, och genom att arbeta med sin kropps alla krafter och hela sin själs förmåga tillsammans med profeterna, än en gång upprättade fred i landet.