Seminariet
Studieavsnitt 4: Dag 2; 1 Nephi 16
Hämtade filer
Hela boken (pdf)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Studieavsnitt 4: Dag 2

1 Nephi 16

Inledning

Nephis bröder märkte kraften i hans ord och ödmjukade sig inför Herren. När familjen färdades i vildmarken gav Herren dem Liahona, för att vägleda dem på färden. Familjen utstod många strapatser under färden, bland annat därför att deras pilbågar hade förlorat sin spänst och Nephis pilbåge brustit, vilket gjorde det svårt att skaffa mat. Även om de flesta i familjen knotade på grund av det här så gjorde Nephi en ny pilbåge och sökte Herrens ledning för att få veta var han skulle gå på jakt. När du studerar 1 Nephi 16 får du tillfälle att fundera över hur du själv skulle reagera på tillrättavisningar och prövningar. På samma sätt som Herren vägledde Lehis familj i deras strapatser kommer han vägleda dig i de svårigheter du ställs inför i livet, om du ödmjukt hämtar råd hos honom och följer dem.

1 Nephi 16:1–6

Nephi reagerar på sina bröders knot

Har du någonsin sett någon bli tillrättavisad på grund av dåligt uppförande? Hur reagerade den personen?

Laman och Lemuel tog det som en tillrättavisning när Nephi undervisade dem om att de ogudaktiga skulle bli bortstötta och inte få äta av frukten på livets träd (se 1 Nephi 15:36–16:1). Läs 1 Nephi 16:1–2 och stryk under vad Nephi sade om hur somliga reagerar när de får höra sanningen om de inte lever efter den.

Uttrycket ”den skär dem rakt i hjärtat” betyder att den avslöjar deras skuld. Vad tror du menas med att ”de skyldiga [finner] sanningen hård”?

 1. Pencil Icon
  Skriv en lista i din studiedagbok över vad du kan göra för att lyda även när sanningen tycks hård och ”skär [dig] rakt i hjärtat” (1 Nephi 16:2). Varför tror du att en del ungdomar har svårt att lyda vissa sanningar? Jämför din lista med vad Nephi sade till Laman och Lemuel i 1 Nephi 16:3–4.

Hur valde Laman och Lemuel att reagera på Nephis uppmaning enligt 1 Nephi 16:5? Vilket ord eller uttryck i den här versen beskriver vad vi bör göra om en sanning ”skär [oss] rakt i hjärtat”? Markera svaren på de här frågorna i dina skrifter.

1 Nephi 16:7–33

Lehis familj får vägledning genom Liahona

Liahona

Ange om följande påståenden är sanna (S) eller falska (F) genom att ringa in dina svar:

 • Nephi gifte sig med Ismaels äldsta dotter.

 • Lehi fick ett kompassliknande klot som kallades Liahona.

 • Det runda klotet hade fyra visare som visade vägen för Lehi och hans familj och gav andra anvisningar.

 • Efter att Lehis familj hade fått klotet gick färden genom vildmarken mycket lätt.

När du studerar 1 Nephi 16:7–10 och kapitelingresserna, kontrollera då om du har besvarat de tre första frågorna rätt (se också Alma 37:38). Läs 1 Nephi 16:17–19 och se efter om du har besvarat den fjärde frågan rätt. (De rätta svaren står i slutet av lektionen.)

Vi utsätts för prövningar även om vi lyder. Många av de prövningar vi ställs inför är inte följden av felaktiga val. De är en naturlig följd av jordelivet, men de ger oss tillfälle att utvecklas och tillväxa på vår jordiska färd, liksom Frälsaren gjorde (se L&F 122:7–8). Ett av våra prov i livet är hur vi reagerar på dessa prövningar.

Med tanke på Nephis beskrivning av klotet i 1 Nephi 16:10, hur skulle en sådan gåva kunna vara till stor hjälp för Lehi och hans familj på färden till det utlovade landet? Ta reda på och markera hur Liahona var till hjälp för Lehis familj i 1 Nephi 16:16.

Utforska 1 Nephi 16:20–22 och ta reda på hur några i Lehis familj reagerade när Nephis pilbåge brast. Läs 1 Nephi 16:23–25, 30–32 och leta efter Nephis reaktion på den här prövningen. Hur påverkades de andra i familjen av hans reaktion?

 1. Pencil Icon
  Besvara följande fråga i din studiedagbok: Vad har du lärt dig genom att jämföra de olika reaktionerna i Nephis familj på samma prövning?

I stället för att klaga gjorde Nephi en ny pilbåge och sökte vägledning för att få veta vart han skulle gå för att få mat till familjen. Nephis exempel visar att om vi gör allt vi kan och också söker Herrens vägledning, då hjälper han oss att ta oss igenom våra svårigheter.

I samband med de här händelserna förklarade Herren för Lehi hur Liahona fungerade. Leta i 1 Nephi 16:26–29 efter vad som krävdes för att Herren skulle leda Lehis familj med hjälp av Liahona.

 1. Pencil Icon
  Föreställ dig att du undervisar ett barn om Liahona. Förklara med enkla ord i din studiedagbok hur Liahona vägledde Lehis familj och vad de behövde göra för att den skulle fortsätta att vägleda dem.

 2. Pencil Icon
  Besvara följande fråga i din studiedagbok: Hur visar Liahona oss följande sanning: med små medel kan Herren åstadkomma stora ting? (1 Nephi 16:29.)

Herren har också gett dig gåvor för att hjälpa dig få personlig vägledning. Läs följande tre uttalanden om några av dessa gåvor och begrunda hur var och en av de här gåvorna från Herren liknar Liahona.

Patriarkalisk välsignelse

President Thomas S. Monson sade att patriarkaliska välsignelser är en personlig Liahona:

Monson, Thomas S.
”Samme Herre som gav Lehi en Liahona ger dig och mig i dag en sällsynt och värdefull gåva som ger ledning i vårt liv. Den märker ut farliga ställen och visar vägen till säkra passager – inte till ett förlovat land, men till vårt himmelska hem. Den gåva jag talar om kallas den patriarkaliska välsignelsen. Varje värdig medlem av kyrkan har rätt att få denna dyrbara och oskattbara personliga gåva …

 Din välsignelse ska inte vikas ihop snyggt och stoppas undan. Den ska inte ramas in och hängas upp eller publiceras. Den ska snarare läsas. Den ska älskas. Den ska efterföljas. Din patriarkaliska välsignelse kommer att hjälpa dig genom den mörkaste natt. Den ska leda dig genom livets faror … Din patriarkaliska välsignelse är för dig en personlig Liahona som märker ut din kurs och leder dig på vägen” (”Din patriarkaliska välsignelse: en Liahona av ljus”, Nordstjärnan, jan. 1987, s. 54–55).

Skrifterna och profeternas ord

Kerr, W. Rolfe
Äldste W. Rolfe Kerr, dåvarande medlem i de sjuttios kvorum, bekräftade att Kristi och hans tjänares ord är en andlig Liahona: ”Kristi ord kan vara som en personlig Liahona för var och en av oss och visa oss vägen. Låt oss inte vara försumliga för att vägen är lätt. Låt oss i tro införliva Kristi ord i vårt sinne och hjärta, som de finns upptecknade i heliga skrifter och som de förkunnas av levande profeter, siare och uppenbarare. Låt oss med tro och flit mätta oss med Kristi ord, ty Kristi ord kommer att bli vår andliga Liahona som visar oss allt som vi ska göra” (”Kristi ord – vår andliga Liahona”, Liahona, maj 2004, s. 37).

Den Helige Anden

Bednar, David A.
Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum jämförde den Helige Anden med Liahona: ”När vi strävar efter att alla våra attityder och handlingar ska vara rättfärdiga, blir den Helige Anden för oss i dag vad Liahona var för Lehi och hans familj på deras tid. Samma faktorer som gjorde att Liahona fungerade för Lehi inbjuder den Helige Anden till vårt liv. Och samma faktorer som gjorde att Liahona inte fungerade i forna dagar gör att vi drar oss undan från den Helige Anden i dag” (”Att vi alltid må hava hans Ande hos oss”, Liahona, maj 2006, s. 30).

 1. Pencil Icon
  Skriv i din studiedagbok om två eller tre sätt som en patriarkalisk välsignelse, skrifterna och profeternas ord eller den Helige Anden är som Liahona.

 2. Pencil Icon
  Beskriv i din studiedagbok ett tillfälle när du följde den vägledning du fick från en av källorna ovan och att detta ledde till att du blev vägledd av Herren.

1 Nephi 16:34–39

Ismaels döttrar sörjer över hans död, och Laman planerar att döda Lehi och Nephi

I 1 Nephi 16:34–38 får vi veta att Ismael dog efter att ha vandrat länge i vildmarken. Hans döttrar sörjde förlusten av fadern djupt, och några i hans familj knotade mot Lehi och Nephi och ville återvända till Jerusalem. Laman hade till och med för avsikt att mörda Nephi och Lehi. Nephis bröder visade än en gång sin svaghet och bristande tro. De önskade inte att Herrens vilja skulle ske. De hade stött bort den Helige Anden och därmed den hjälp som Herren skulle ha gett dem.

Läs 1 Nephi 16:39 och ta reda på vad Herren gjorde i den här situationen. Varför tuktar Herren oss enligt den versen?

Herren vägleder och tuktar oss för vårt bästa. Om vi handlar efter den vägledning eller tuktan vi får av Herren så välsignar han oss.

 1. Pencil Icon
  Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 1 Nephi 16 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: