Seminariet
Studieavsnitt 16: Dag 4; Alma 14–16


Studieavsnitt 16: Dag 4

Alma 14–16

Inledning

Efter att ha hört Almas och Amuleks predikan kom några i Ammonihah till tro och omvände sig, däribland Zeezrom. Andra var arga och fick Alma och Amulek satta i fängelse. De ogudaktiga i Ammonihah drev ut männen som hade blivit troende och kastade deras hustrur och barn i elden. Efter många dagar befriade Herren Alma och Amulek ur fängelset och förgjorde de ogudaktiga ledarna i Ammonihah. I Sidom led Zeezrom både kroppsligen och andligen. Han bekände sin tro på Jesus Kristus för Alma och blev botad. En lamanitisk här ödelade senare staden Ammonihah, och därmed gick en profetia i uppfyllelse. Almas profetiska ledning gjorde att nephiternas härar kunde slå tillbaka lamaniternas anfall. Alma, Amulek och många andra bröder stärkte kyrkan runtom i nephiternas land.

Bild

Alma 14

Alma och Amulek sätts i fängelse och de troende drivs bort eller kastas i elden

Tänk på ett tillfälle när du såg eller hörde talas om att en oskyldig person utsattes för lidande av någon annan – till exempel då någon blev förföljd på grund av sin tro. Begrunda följande frågor:

 • Vilka känslor hade du för personen som led?

 • Vad kände du mot personen som utsatte honom eller henne för lidandet?

 • Varför tror du att de oskyldiga och rättfärdiga ibland drabbas av olycka?

När du läser Alma 14, sätt då de här frågorna i samband med Almas och Amuleks upplevelser.

Läs Alma 14:1–10 och ta reda på vilka som led och hur de led. Fyll därefter i följande uppställning:

Vem led?

Hur led de?

Vad vill Amulek göra i Alma 14:10? Läs Alma 14:11 och urskilj en sanning som kunde hjälpa någon som brottas med frågan varför de ogudaktiga ibland tillåts att skada de oskyldiga och rättfärdiga.

Så här skulle man kunna uttrycka en sanning ur Alma 14:11: Herren tillåter att de rättfärdiga utsätts för lidande av de ogudaktiga så att hans domar må bli rättvisa. Lägg märke till att Herren uppenbarade för Alma att de som dog togs emot av Herren ”i härlighet” (Alma 14:11). President Henry B. Eyring i första presidentskapet har undervisat om den här händelsen ur en evig synvinkel: ”Amulek fick välsignelsen att bevittna Guds godhet och rättvisa till och med i en sådan fruktansvärd tragedi” (”Amulek: The Blessings of Obedience”, i Heroes from the Book of Mormon [1995], s. 110).

Läs Alma 60:12–13 och gör en tvärhänvisning till och från Alma 14:10–11. Vi lär oss att ett av skälen till att Herren tillåter att de rättfärdiga utsätts för lidande är att deras vittnesbörd ska beseglas med deras liv (se L&F 135:3) och stå som ett vittnesbörd emot de ogudaktiga.

Det kan vara svårt för oss att förstå varför Gud tillåter att de rättfärdiga får lida. Läs och begrunda följande ord av president Spencer W. Kimball. De hjälper dig förstå varför Gud tillåter människor att utöva sin handlingsfrihet även om det innebär att de väljer fel:

”Om vi såg jordelivet som hela vår existens skulle smärta, sorg, misslyckanden och ett kort liv vara en katastrof. Men om vi ser på livet som något evigt som sträcker sig långt bakåt till föruttillvaron och in i den eviga framtiden efter döden, kan allt som händer oss sättas i rätt perspektiv …

 Om alla sjuka som vi ber för skulle bli botade, om alla de rättfärdiga blev beskyddade och de onda förintade, skulle Faderns hela plan gå om intet och evangeliets grundprincip, handlingsfrihet, upphöra. Ingen skulle behöva leva av tro” (Kyrkans presidenters lärdomar: Spencer W. Kimball [2006], s. 15).

 1. Skriv i din studiedagbok hur de sanningar som du har fått kunskap om i Alma 14:11 och i president Kimballs ord hjälper dig att förstå varför Gud ibland tillåter att de rättfärdiga utsätts för lidande av de ogudaktiga.

Läs Alma 14:12–13 och ta reda på vad Alma sade till Amulek för att hjälpa honom uthärda de prövningar de upplevde. Varför tror du att Alma kunde reagera med en sådan tillförsikt?

Läs följande ord av äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum för att förstå vad Alma lärde Amulek om förtröstan på Herren: ”Detta liv handlar om djupgående förtröstan – förtröstan på Jesus Kristus, förtröstan på hans lärdomar, förtröstan på vår förmåga, när vi leds av den Helige Anden, att lyda dessa lärdomar för att uppleva lycka nu och få en meningsfull, i högsta grad lycklig tillvaro i evigheten. Att förtrösta innebär att lyda villigt utan att på förhand veta hur det går (se Ords. 3:5–7). För att nå gott resultat, måste din förtröstan på Herren vara mäktigare och mer beständig än tron på dina egna känslor och din egen erfarenhet” (se ”Förtrösta på Herren”, Nordstjärnan, jan. 1996, s. 16).

Du kan skriva följande sanning i dina skrifter bredvid Alma 14:12–13. När vi litar på Herren ger han oss styrka i våra prövningar.

 1. Välj en eller flera av följande situationer och skriv i din studiedagbok hur principen du just skrev i dina skrifter skulle kunna hjälpa personerna i dessa situationer:

  1. Flera av spelarna i en ung mans idrottslag undviker honom eller hånar honom öppet för att han lever efter evangeliets normer. Vid sidan av träningen tycks de medvetet planera aktiviteter som de vet att han inte kan delta i på grund av sin övertygelse.

  2. En ung kvinna söker ett jobb i en affär där en god vän arbetar. Hon får inte jobbet, och hennes vän berättar senare för henne att affärsinnehavaren sade att han aldrig skulle anställa en mormon.

  3. När en ung man vädjar till några pojkar som går i hans klass i skolan att inte prata oanständigt när han är i närheten, börjar de knuffa honom och hotar att slå honom nästa gång han lägger sig i hur de pratar.

Läs Alma 14:14–17 och tänk över hur Almas och Amuleks tro hjälpte dem när de blev misshandlade av ammonihahiternas ogudaktiga ledare. Varför tror du att inget svar alls var det bästa svaret? (Se också Matt. 27:11–14.)

I Alma 14:18–28 skildras vad Alma och Amulek fick utstå innan Gud befriade dem och förgjorde många av ammonihahiternas ogudaktiga ledare. Uttrycket ”gnisslade tänder” (vers 21) innebär att de var mycket arga.

 1. Skriv i din studiedagbok vilket av Almas och Amuleks lidanden i Alma 14:18–25 som hade varit svårast för dig och förklara varför. Skriv sedan om en egen upplevelse när du utsattes för prövningar trots att du försökte leva rättfärdigt (eller om vad någon du känner upplevde som också försökte leva rättfärdigt).

Vad var det i Alma 14:25 som gjorde det möjligt för Alma och Amulek att stå på fötterna? Läs Alma 14:26–29 och markera ord och uttryck som du tycker bäst bekräftar följande sanning: Om vi vänder oss till Herren med tro, ger han oss styrka i våra lidanden och befriar oss på sitt eget sätt och i sin egen tid.

Herren har makt att befria dig från dina prövningar och lidanden på sitt eget sätt och i sin egen tid. När vi lär oss lita på Herrens vilja får vi större kraft och förmåga att uthärda svårigheter i våra liv.

Alma 15–16

Zeezrom helas, en lamanitisk här ödelägger Ammonihah, Alma och Amulek fortsätter att predika för nephiterna

Efter att ha lämnat Ammonihah gick Alma och Amulek till staden Sidom som låg i närheten, där de fann de troende från Ammonihah, däribland Zeezrom. Läs Alma 15:3–5 för att få veta i vilket tillstånd Zeezrom befann sig.

Tänk över följande: Vad hade orsakat Zeezroms sjukdom? Vad gjorde Zeezrom för att få lindring och frid?

Utforska Alma 15:6–10 och stryk under två eller tre uttryck som visar att Alma hjälpte Zeezrom att inrikta sig på Jesus Kristus och hans försoning. För att förstå hur prästadömsbärare kan hjälpa människor att få barmhärtighet genom försoningen, läser du följande skildring av äldste Jay E. Jensen i presidentskapet för de sjuttios kvorum:

”Medan jag var biskop blev jag vittne till försoningens välsignelser i de medlemmars liv som begått allvarliga överträdelser …

En ung ensamstående vuxen i vår församling hade sällskap med en flicka. De lät sina känslor gå över styr. Han kom till mig för att få råd och hjälp. Med det han bekände som grund och de Andens maningar som kom till mig, fick han bland annat inte ta del av sakramentet under en tid. Vi träffades regelbundet för att försäkra oss om att omvändelse hade skett, och efter en lämplig tidsperiod gav jag honom lov att på nytt få ta del av sakramentet.

När jag satt på förhöjningen under det sakramentsmötet drogs min blick till honom när han nu värdigt tog del av sakramentet. Jag såg barmhärtighetens, kärlekens och trygghetens armar omsluta honom när försoningens helande kraft värmde hans själ och lyfte hans börda, vilket ledde till den utlovade förlåtelsen, friden och glädjen” (”Trygghetens armar”, Liahona, nov. 2008, s. 49).

Bild

Biskopar och andra prästadömsledare kan hjälpa oss att genom Jesu Kristi försoning få den barmhärtighet och styrka vi behöver. Vad ser du för bevis i Alma 15:11–12 på att Zeezrom hade omvänt sig och fått Herrens barmhärtighet?

En princip i Alma 15:6–12 som du kunde skriva i din studiedagbok är: Genom tro på Jesus Kristus kan vi bli helade och styrkta. Hur var den här principen uppenbar i Amuleks liv att döma av Alma 15:16, 18?

Alma och Amulek upprättade en församling i Sidoms land och återvände sedan till Zarahemla.

I Alma 16 tränger en lamanitisk här in i nephiternas länder och ödelägger staden Ammonihah. Därmed går Almas och Amuleks profetia i uppfyllelse om att folket skulle utplånas om de inte omvände sig (se Alma 9:12). När du läser Alma 16, var då uppmärksam på vem nephiterna vände sig till för att få hjälp att besegra den lamanitiska hären. Likna den här upplevelsen vid dina egna strider och fiender.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 14–16 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: