Seminariet
Studieavsnitt 9: Dag 3; Jakob 1–2


Studieavsnitt 9: Dag 3

Jakob 1–2

Inledning

Efter Nephis död började nephiterna ”i viss mån ägna sig åt ogudaktiga seder” under en ny kungs regering (Jakob 1:15). Nephis två yngre bröder Jakob och Josef hade invigts av Nephi till att vara folkets präster och lärare, och de verkade med all iver för att förmå folket att omvända sig och komma till Kristus. Jakob lydde Nephis befallning att skriva ner heliga predikningar, uppenbarelser och profetior på de mindre plåtarna. Han fullgjorde trofast sitt gudagivna uppdrag att kalla sitt folk till omvändelse och varnade dem för högmod, kärlek till rikedomar och sexuell omoral. Han undervisade dem om faran och följderna av dessa tre utbredda synder.

Jakob 1:1–2:11

Jakob varnar folket i fråga om deras ogudaktighet

Tänk igenom vad du skulle säga i följande situation: En av dina kamrater i kyrkan har en negativ inställning till sina prästadömsledare och säger: ”De verkar inte ha någon kontakt med verkligheten. De varnar för val som inte spelar någon större roll. Jag önskar att de inte skulle lägga ner så mycket tid på att berätta om allt som vi ska undvika. De borde bara prata om positiva saker.”

Bild
Jakob predikar

Tänk igenom varför prästadömsledare ibland varnar för synd. Jakob skrev att folket efter Nephis död (se Jakob 1:9) i viss mån började ägna sig åt ogudaktiga seder. Läs Jakob 1:15–16 och ta reda på vad folket gjorde som bekymrade Jakob.

Ringa gärna in ordet började i Jakob 1:15–16. Varför är det en välsignelse att ha prästadömsledare som varnar oss för problem när de börjar eller till och med innan de börjar?

Läs Jakob 1:6–8 och urskilj varför Jakob och de andra ledarna varnade Nephis folk för synd. Varför tror du att prästadömsledare i din familj och släkt såväl som lokala ledare och generalauktoriteter så flitigt varnar dig i fråga om synd och undervisar dig om evangeliet? Markera gärna uttryck i Jakob 1:7 som undervisar om följande sanning: Prästadömsledare arbetar flitigt för att hjälpa oss att komma till Kristus.

Läs Jakob 1:17–19 och leta efter ytterligare skäl till att Jakob och hans bror Josef arbetade så flitigt för att undervisa folket.

Vad tror du att det innebär att få ett ”uppdrag från Herren” (Jakob 1:17)?

Markera gärna andra uttryck som betonar följande princip: Prästadömsledare har ett gudagivet ansvar att predika Guds ord och varna för synd.

Begrunda varför det är viktigt att förstå att kyrkans ledare hålls ansvariga för hur de undervisar om det som Herren vill att vi ska veta.

När du studerar Jakob 2:1–3, 6–7, 10–11, var då uppmärksam på uttryck som visar Jakobs känslor inför sitt svåra uppdrag att kalla sitt folk till omvändelse.

 1. Tänk igenom vad följande uttryck säger om Jakobs motiv till att vilja fullgöra sin svåra uppgift: ”I dag tyngs jag av en långt större önskan om och oro för era själars välfärd” (Jakob 2:3) och ”jag [måste] handla efter Guds stränga befallningar” (Jakob 2:10). Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. När har du känt en prästadömsledares kärlek och omsorg om dig?

  2. När har du känt att Gud inspirerade en prästadömsledare att hjälpa dig?

Tänk återigen på situationen som du skulle föreställa dig i början av lektionen. Vad skulle du säga till din kamrat med tanke på vad du har studerat i dag?

Jakob 2:12–21

Jakob tillrättavisar sitt folk för deras högmod

Innan du börjar studera vad Herren befallde Jakob att predika, tänker du på välsignelser som du har fått av Herren inom följande områden: familj, vänner, lärare och ledare i kyrkan, konstnärlig och musikalisk begåvning, idrottslig begåvning, talanger, utbildning, möjligheter till utveckling, kunskap om evangeliet och materiella ägodelar. Tänk på andra sätt som Herren har välsignat dig.

Läs Jakob 2:12–13 och ta reda på vad nephiterna sökte efter. Lägg märke till att Jakob sade att ”försynens hand” hade välsignat nephiterna med rikedomar. Det här uttrycket syftar på vår himmelske Fader.

 1. Skriv i din studiedagbok varför det är viktigt att du kommer ihåg att det är Herren som har gett dig de välsignelser och förmågor du har.

Om vi inte är på vår vakt, kan vi bli uppblåsta i högmod efter att ha fått de välsignelser vi ville ha, precis som nephiterna. Skriv i utrymmet nedan vad du tror menas med att vara ”uppblåsta i hjärtats högmod”.

Vad var enligt Jakob 2:13 orsakerna till nephiternas högmod?

Tänk på någon person eller grupp i vår tid som behandlar andra illa, ignorerar eller förföljer andra därför att de ”har fått rikligare” än dem (Jakob 2:13). Så till exempel kan några göra misstaget att tro att bara därför att de har mer pengar, fler vänner, större idrottslig begåvning eller större kunskap om evangeliet än någon annan, så är de bättre än andra och kanske till och med förföljer dem. Begrunda om det har funnits något tillfälle i ditt liv när du har varit högmodig.

Läs Jakob 2:17–21 och markera uttryck som kan hjälpa dig att övervinna högmod.

 1. Skriv i din studiedagbok två eller fler uttryck som du hittade i Jakob 2:17–21 och förklara hur de uttrycken kan hjälpa dig att övervinna högmod. Några av följande frågor kan vara till hjälp när du gör den här uppgiften: Vad tror du det innebär att söka efter Guds rike? Att få ett hopp i Kristus? Om du söker efter Guds rike och får ett hopp i Kristus, hur tror du det påverkar din syn på andra och hur du behandlar dem?

Föreställ dig att din mamma, pappa eller ledare fråga dig vad du har studerat i dag. Skriv ner en princip ur Jakob 2:17–21 som du kan använda för att besvara frågan.

En princip i Jakob 2:17–21 är: Vi bör söka efter Guds rike framför alla andra intressen.

 1. Skriv ett sätt i din studiedagbok varpå du kan använda de välsignelser och möjligheter som Herren har gett dig till att bygga upp Guds rike och bli till välsignelse för andra.

Jakob 2:22–30

Jakob tillrättavisar sitt folk för deras sexuella omoral

President Ezra Taft Benson betonade följande. Gissa vilka två ord som avslutar meningen:

”Denna generations hemsökelse är ” (”Att rena oss själva”, Nordstjärnan, juli 1986, s. 3; rätt svar ges i slutet av lektionen).

Läs Jakob 2:22–23, 28 och markera uttryck som Jakob använde för att betona att sexuell omoral är en allvarlig synd. Ordet hor syftar på sexuella synder.

Äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum tog upp några handlingar som innebär ett brott mot Herrens kyskhetslag: ”All sexuell intimitet utanför äktenskapet – jag menar all avsiktlig kontakt med en annans kropps heliga, intima delar, med eller utan kläder – är synd och förbjuds av Gud. Det är också en överträdelse att avsiktligt stimulera dessa känslor i sin egen kropp” (”Att välja rätt”, Nordstjärnan, jan. 1995, s. 36).

Homosexuella handlingar och att titta på pornografi är också brott mot Herrens kyskhetslag.

Lägg märke till i Jakob 2:23–24 hur nephiterna försöker rättfärdiga sina synder. Tänk ett ögonblick på hur människor i vår tid försöker rättfärdiga sexuell omoral.

En av nephiternas synder var otillåtet utövande av månggifte. Jakob undervisade om Herrens befallning att en man ska vara gift med en enda hustru (se Jakob 2:27). Att ha flera hustrur utan Herrens godkännande genom hans tillsatta prästadömsledare är ett exempel på sexuell synd. I Guds ögon är sexuella synder mycket allvarliga synder (se Alma 39:5).

Herrens folk får endast praktisera månggifte när Herren befaller det (se Jakob 2:30). Det har funnits tider i historien då Herren har befallt sitt folk att praktisera månggifte. Så till exempel praktiserade Abraham och Sara månggifte på Gamla testamentets tid (se 1 Mos. 16:1–3; L&F 132:34–35, 37) och även deras sonson Jakob (se L&F 132:37). Det praktiserades även under den återställda kyrkans tidiga dagar och tog sin början med Joseph Smith (se L&F 132:32–33, 53). Men Gud befallde sin profet Wilford Woodruff att månggiftet skulle upphöra (se Officiellt tillkännagivande 1 i Läran och förbunden).

Läs Jakob 2:31–35 och markera några negativa följder av sexuell synd.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur påverkar sexuell omoral familjer enligt Jakob?

  2. Några ungdomar menar kanske att de kan leva omoraliskt eftersom de inte är gifta och därför inte är otrogna mot en make eller maka och inte heller har några barn. Hur kan en tonåring och hans eller hennes familj påverkas av omoral?

  3. Varför tror du att Herren anser att omoral är en sådan allvarlig synd?

Läs början av Jakob 2:28 och markera vad Herren gläds åt. (Obs att även om Herren inte nämner män i den här versen så gläds han lika mycket åt mäns kyskhet.) Den här versen undervisar om följande princip: Herren gläds åt kyskhet.

Tänk igenom, med tanke på vad du har lärt dig i dag, varför Herren gläds åt sina barns kyskhet. Tänk på din familj och på den familj som du hoppas att du ska ha i framtiden. Om du lever efter Herrens kyskhetslag, hur blir det till välsignelse för dig och för dem? Begrunda hur dina val att vara kysk och ren gläder Herren.

Du kan förbli ren. Om du redan har överträtt kyskhetslagen, kan du omvända dig och bli ren genom Jesu Kristi försoning. Sök att få den Helige Andens vägledning och tänk på ett eller fler sätt varpå du kan vara mer på din vakt mot frestelser att bryta mot kyskhetslagen. Om du har begått sexuella synder, gör då vad som krävs, bland annat att vända dig till din biskop eller grenspresident, för att bekänna allt du har gjort som strider mot Herrens kyskhetslag.

Bild
Min Fader
 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Jakob 1–2 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare:

Följande ord saknades i citatet i början av lektionen: (President Benson sade:) ”Denna generations hemsökelse är sexuell omoral.