Seminariet
Studieavsnitt 15: Dag 1; Alma 5:1–36


Studieavsnitt 15: Dag 1

Alma 5:1–36

Inledning

När kyrkan hotades av ogudaktighet och stridigheter (se Alma 4:9–11), visste Alma som högpräst över kyrkan att det enda som kunde leda till en verklig förbättring var en mäktig förändring i kyrkans medlemmars hjärtan. Alma började missionera för att vinna tillbaka Zarahemlas folk genom att vittna om Jesus Kristus och kalla folket till omvändelse. Han uppmanade dem att bereda sig för domens dag genom att tro på Guds ord och utvärdera sina hjärtans andliga tillstånd. När du studerar den första hälften av Alma 5, tänk då på hur du kan använda det du lär dig så att du får uppleva eller fortsätter att uppleva den mäktiga förändringen i hjärtat som behandlas i det här kapitlet.

Alma 5:1–13

Alma skildrar sin fars omvändelse, och deras omvändelse som följde honom

Hur mycket har du förändrats sedan du var åtta år? Hur mycket har du förändrats sedan du var tolv år? Tänk på olika sätt som människor kan förändra sig, till exempel i fråga om utseende, beteende eller inställning. Tänk på vad som kan tänkas leda till sådana förändringar hos människor. Läs därefter Alma 5:12 och ta reda på vad som förändrades hos Alma den äldre. När du studerar Alma 5:1–13, tänk då på hur någons hjärta skulle kunna förändras.

Äldste Gerald N. Lund, som senare verkade som medlem i de sjuttios kvorum, sade att ordet hjärta i skrifterna ofta syftar på den ”verkliga, inre personen” (”Understanding Scriptural Symbols”, Ensign, okt. 1986, s. 25). Tänk en stund på hur en ”mäktig förändring i hjärtat” skiljer sig från andra sätt som människor kan förändra sig – bland annat de sätt du tänkte på när du började lektionen.

Tänk på att kung Benjamins folk upplevde en ”mäktig förändring” i hjärtat så att de ”inte längre [hade] någon benägenhet att göra ont, utan att ständigt göra gott” (Mosiah 5:2). Skriv gärna äldste Lunds förtydligande och skriftställehänvisningen till Mosiah 5:2 i marginalen i dina skrifter bredvid Alma 5:11–13.

Äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: ”Ni kanske undrar: Varför sker inte denna mäktiga förändring snabbare hos mig? Ni bör komma ihåg att de förunderliga exemplen med kung Benjamins folk, Alma och några andra i skrifterna är just – förunderliga. De är inte typiska. För de flesta av oss sker förändringarna i små steg, alltefter som tiden går. Att födas på nytt är, till skillnad från vår fysiska födelse, en process mer än en händelse. Och vårt engagemang i den processen är jordelivets huvudsyfte” (”Född på nytt”, Liahona, maj 2008, s. 78).

Läs Alma 5:3–7 och ta reda på vad Alma berättade för folket i Zarahemla för att förbereda deras hjärtan för den här förändringen.

Besvara följande fråga här i boken: Alma berättade för Zarahemlas folk om sin fars och andras omvändelse och deras befrielse ur träldomen. Hur tror du att de här upplevelserna hjälpte folket att bereda sig för att uppleva en hjärtats förändring?

Läs Alma 5:10 och ringa in frågetecknen i slutet av varje fråga som Alma ställde till folket. Utforska sedan Alma 5:11–13, där Alma börjar besvara de här frågorna, och leta efter vad som stöder följande påstående: När vi tror på Guds ord och utövar tro på Jesus Kristus, kan vi uppleva en mäktig förändring i hjärtat.

Tron på Guds ord leder till en mäktig förändring i hjärtat eftersom Guds ord lär oss om Frälsaren. Almas folk trodde på Guds ord som heliga profeter hade framfört till dem. De fick kunskap om Jesu Kristi försonings återlösande kraft och deras hjärtan förändrades allteftersom deras tro på Frälsaren växte.

 1. Skriv i din studiedagbok och förklara med egna ord hur tron på Jesu Kristi försoning leder till en mäktig förändring i hjärtat.

 2. Skriv i din studiedagbok om hur ditt hjärta har förändrats. Om du har märkt en förändring i ditt hjärta när du har studerat Mormons bok i år i seminariet, kunde du beskriva den händelsen som del av ditt svar.

Alma 5:14–36

Alma undervisar om att det krävs en mäktig förändring i hjärtat för att komma in i himmelriket

Efter att ha undervisat om att tron på Guds ord hjälper oss att påbörja processen att få en mäktig förändring i hjärtat, bad Alma folket att begrunda flera frågor. De här frågorna kan hjälpa oss utvärdera vårt andliga hjärtas tillstånd – den inre människans önskningar och känslor.

Läs Alma 5:14 och markera de tre frågor som Alma bad folket att begrunda om sig själva. De här frågorna beskriver förändringen vi upplever när vi utövar tro på den återlösning som erbjuds oss genom Jesus Kristus. Kom ihåg att du läste i tidigare lektioner (om Mosiah 5 och Mosiah 27) att uttrycket ”födas på nytt” syftar på den förändring någon upplever när han eller hon tar emot Jesus Kristus och börjar ett nytt liv, inte bara som hans lärjunge utan också som hans son eller dotter i andligt avseende (se Mosiah 27:25).

 1. Skriv i din studiedagbok om hur en förändring i hjärtat kan återspeglas i någons ansikte. Med ansikte menas i det här skriftstället ansiktsuttryck som återspeglar någons inställning, stämning eller andliga tillstånd. Beskriv någon du känner som har fått Frälsarens bild i sitt ansikte.

Inom medicinen är ett kardiogram en grafisk framställning som läkare använder för att utvärdera hjärtats tillstånd. Det hjälper dem att upptäcka problem som kräver behandling. Studera verserna ur Alma 5 som står längst ner i det andliga kardiogrammet nedan. När du läser varje vers, kryssa då i den ruta i uppställningen som bäst beskriver hur du skulle besvara frågan eller frågorna i versen. (Om du inte vill att någon annan ska läsa dina svar, kan du skriva av uppställningen på ett löst blad eller i din privata dagbok och sedan fylla i den.)

Alma 5: Andligt kardiogram

Alltid

Nästan alltid

Vanligtvis

Ibland

Sällan eller aldrig

Verser ur Alma 5

15

16

19

26

27

28

29

30–31

När du har fyllt i ditt andliga kardiogram läser du Alma 5:21–25. Var uppmärksam på vad Alma sade om följande sanning: Genom att uppleva en hjärtats förändring förbereder vi oss för att få en plats i himmelriket (celestiala riket).

 1. Gör följande i din studiedagbok:

  1. Gör en lista över ord och uttryck som Alma använder i Alma 5:21−25 och beskriv det tillstånd som du skulle vilja vara i nu.

  2. Förklara hur du tror att en hjärtats förändring bereder oss för att få en plats i himmelriket.

Läs Alma 5:33–36 och begrunda dina känslor inför Almas budskap. Leta efter ord och uttryck som hjälper dig att besvara följande frågor:

 • Vad inbjuder Herren mig att göra?

 • Vad blir lönen om jag tar emot hans inbjudan?

 • Vad lär mig de här verserna om Frälsaren?

Läs följande ord av president Ezra Taft Benson som beskriver hur personer som har upplevt en hjärtats förändring vill leva:

”När man väljer att följa Kristus, väljer man att förändras …

Herren arbetar inifrån och ut. Världen arbetar utifrån och in. Världen vill ta bort människorna ur slummen. Kristus tar bort slummen ur människorna, och sedan tar de sig själva ur slummen. Världen vill forma människorna genom att förändra deras omgivning. Kristus förändrar människorna, som sedan förändrar sin omgivning. Världen vill forma det mänskliga beteendet, men Kristus kan förändra människans natur …

[Män och kvinnor] som förändrats för Kristus kommer att ledas av Kristus. Likt Paulus frågar de: ’Herre, vad vill du att jag ska göra?’ (Se Apg 9:6 i engelska Bibeln [KJV].) …

Deras vilja uppgår i hans vilja. (Se Joh. 5:30.)

De gör alltid det som behagar Herren. (Se Joh. 8:29.)

De är inte endast villiga att dö för Herren, utan ännu viktigare är att de vill leva för honom.

Om man går hem till dem, vittnar tavlorna på väggarna, böckerna i bokhyllorna, musiken de lyssnar på, deras ord och handlingar om att de är kristna.

De står som vittnen om Gud alltid och i allting och överallt. (Se Mosiah 18:9.)

De har Kristus i sinnet och vänder sig till honom i varje tanke. (Se L&F 6:36.)

De har Kristus i hjärtat eftersom de ger Herren sin tillgivenhet för evigt. (Se Alma 37:36.)

Nästan varje vecka tar de sakramentet och vittnar på nytt för sin evige Fader att de är villiga att ta på sig hans Sons namn och alltid minnas honom samt hålla hans bud. (Se Moroni 4:3.)” (Se ”Födda av Gud”, Nordstjärnan, nr 2 1986, s. 4, 5.)

Avsluta lektionen med att stryka under en tanke i president Bensons ord som hjälper dig tänka på hur du vill leva som en som upplever en hjärtats förändring. Sätt upp ett mål som hjälper dig att använda det du känt när du studerat Almas undervisning om att uppleva en hjärtats förändring (skriv gärna ner målet i din privata dagbok eller på ett löst blad). När du ständigt strävar att födas av Gud och uppleva en hjärtats förändring är du beredd att komma in i Guds rike.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 5:1–36 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: