Seminariet
Studieavsnitt 26: Dag 2; 3 Nephi 18


Studieavsnitt 26: Dag 2

3 Nephi 18

Inledning

Mot slutet av sin första dag bland nephiterna välsignade Jesus Kristus sakramentet och gav folket. Han befallde dem att be alltid till Fadern och räcka alla människor en vänskaplig hand. Frälsaren utlovade stora välsignelser till dem som lyder de här befallningarna. Han gav därefter sina tolv nephitiska lärjungar anvisningar om deras tjänande i kyrkan. Innan han steg upp till himlen gav han dem myndighet att ge den Helige Andens gåva.

3 Nephi 18:1–14

Jesus Kristus välsignar och ger nephiterna sakramentet

Läs följande berättelse av äldste Gerald N. Lund, som verkade som medlem av de sjuttios kvorum, och föreställ dig hur det kan ha varit att vara mannen i den här berättelsen:

”För en tid sedan läste jag en intressant artikel om bergsklättring [som innehöll] en berättelse som ger ett underbart svar på frågan: ’Hur kan vi odugliga tjänare någonsin gengälda Kristus för vad han har gjort för oss?’

Artikeln handlade om en man som hette Czenkusch som har en klätterskola … Czenkusch beskrev för journalisten den säkringsteknik man använder vid klättring. Med hjälp av den skyddar sig klättrare mot att falla. Den ena klättraren hittar ett säkert fäste och säkrar repet för den andra klättraren, vanligtvis runt sin egen kropp. ’Säkring klar’ betyder: ’Jag har dig. Om något händer så stoppar jag dig om du faller.’ Det är en viktig del av bergsklättring. Lägg nu märke till vad som följde i artikeln. ’Rep och säkringar har gett Czenkusch hans bästa och värsta ögonblick som klättrare. Han föll en gång från en hög klippvägg och ryckte med sig tre kilar och drog ner sin klätterkamrat från en klipphylla. Han slutade falla huvudstupa tre meter från marken när hans fastklängda kamrat [Don] hejdade fallet med blotta styrkan i sina utsträckta armar. ”Don räddade mig”, säger Czenkusch. ”Vad känner man för en person som har gjort något sådant? Ger man honom ett begagnat klätterrep i julklapp? Nej, man kommer ihåg honom. Man kommer alltid ihåg honom”’ [Eric G. Anderson, ”The Vertical Wilderness”, Private Practice, nov. 1979, s. 21; betoning tillagd]” (”The Grace and Mercy of Jesus Christ”, i Jesus Christ: Son of God, Savior, sammanst. av Paul H. Peterson, Gary L. Hatch och Laura D. Card [2002], s. 48).

Läs 3 Nephi 18:1–11 och ta reda på vad Jesus Kristus bad nephiterna att göra för att komma ihåg honom. Markera gärna orden minne och kommer ihåg i verserna 7 och 11. Varför tror du att det är viktigt att alltid komma ihåg Frälsarens försoningsoffer för dig? På vilket sätt handlar du annorlunda om du kommer ihåg Frälsaren?

Frälsarens befallning att komma ihåg hans kropp och blod måste ha haft särskild innebörd för folket eftersom de just hade rört vid såren på hans kropp. Även om du själv inte har sett såren i Frälsarens kropp, varför är det ändå viktigt att du kommer ihåg hans försoningsoffer när du tar sakramentet?

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Om du förstår att Frälsaren är medkännande till sitt väsen, hur hjälper det dig att utöva tro på honom?

Jesu Kristi ord i 3 Nephi 18:7–11 undervisar om följande principer: När vi tar sakramentet betygar vi för Fadern att vi är villiga att göra allt som Frälsaren har befallt. När vi tar sakramentet betygar vi för Fadern att vi alltid kommer ihåg Jesus Kristus. Läs 3 Nephi 18:7–11 och markera ord eller uttryck som lär ut dessa principer. När du läser vers 11, fundera då över hur du skulle känna dig om Frälsaren sade de orden till dig.

 1. Välj två av följande frågor och besvara dem i din studiedagbok:

  1. Vilka aspekter av Frälsarens liv och verksamhet kan du komma ihåg under sakramentsförrättningen?

  2. Vad kan du göra så att du sedan under resten av veckan alltid kommer ihåg Frälsaren?

  3. Om du strävar uppriktigt att komma ihåg Frälsaren under sakramentet, hur skulle det kunna påverka dig under veckan?

Upptäck en annan princip som lärs ut i 3 Nephi 18:7, 11 genom att avsluta följande mening med ett uttryck som talar om vad Frälsaren lovar dem som tar sakramentet och kommer ihåg honom. När vi tar sakramentet och alltid kommer ihåg Frälsaren, ska vi .

Bild
bread and water
 1. Jämför 3 Nephi 18:12–14 med Helaman 5:12. Skriv i din studiedagbok hur detta att ta sakramentet varje vecka kan hjälpa dig att göra Jesus Kristus till den grund du bygger ditt liv på.

 2. För att du ska komma ihåg Frälsaren mer skriver du varje dag under den kommande veckan i din studiedagbok vad du gjorde för att komma ihåg Frälsaren den dagen. Du kunde skriva vad du tänkte under sakramentet eller hur det detta att du kom ihåg Frälsaren påverkade dina tankar, ord och handlingar.

3 Nephi 18:15–25

Jesus undervisar nephiterna om att alltid be till Fadern och ofta komma tillsammans

När Jesus Kristus hade välsignat sakramentet och gett det åt nephiterna, undervisade han dem om viktiga principer för bön. En av principerna som han undervisade om är: Om vi är vaksamma och alltid ber till Fadern, kan vi stå emot Satans frestelser. När vi är vaksamma är vi andligt vakna eller på vår vakt.

Läs 3 Nephi 18:15–21 och markera ord eller uttryck som lär ut ovanstående princip. Varför tror du att det krävs både vaksamhet och bön för att stå emot frestelser?

Obs att 3 Nephi 18:15, 20–21 är ett nyckelskriftställe. Du kan markera de här verserna i dina skrifter.

 1. Läs och fundera över följande frågor. Besvara därefter två eller flera av dem i din studiedagbok:

  1. Hur har bönen hjälpt dig att stå emot Satans frestelser?

  2. Vad kan du göra för att förbättra dina personliga böner?

  3. Vilka välsignelser har du fått genom att be med familjen? (Se 3 Nephi 18:21.)

  4. Vad kan du göra för att hjälpa din familj att be tillsammans regelbundet och på ett meningsfullt sätt?

När vi ber till vår himmelske Fader och kommer vår Frälsare Jesus Kristus närmare, känner vi ofta att vi också vill hjälpa andra att komma honom närmare. Tänk på någon som du skulle vilja hjälpa att komma närmare Frälsaren. Läs 3 Nephi 18:22–24 och var uppmärksam på följande principer i verserna: När vi betjänar andra kan vi hjälpa dem komma till Kristus.

I 3 Nephi 18:24 undervisar Frälsaren om att vi alla ska hålla upp vårt ljus så att det lyser för världen. Han sade också att han är det ljus som vi ska hålla upp. Äldste Robert D. Hales i de tolv apostlarnas kvorum sade att vi ska hålla upp Frälsarens ljus genom att hålla hans bud och följa hans exempel:

”Vi bör vara som Frälsaren då han uppmanade oss och sade: ’Kom … och följ mig.’ Skulle det inte behaga Jesus om vi lät vårt ljus lysa på ett sådant sätt att de som följde oss skulle följa Frälsaren? Det finns de som söker efter ljuset [som] med glädje ska gå genom dopets port och in på den raka och smala vägen som leder till evigt liv (se 2 Nephi 31). Blir du ljuset som leder dem till en trygg hamn? …

Har du någonsin tänkt på att du kanske är ljuset som vår himmelske Fader har sänt för att leda någon hem i säkerhet eller visa vägen tillbaka till den raka och smala stigen som leder till evigt liv? Ditt ljus är en fyr och får aldrig sluta lysa, får aldrig vilseleda dem som letar efter vägen som leder hem …

Jesus Kristus är det ljus som vi har fått att följa så att vi vet vart vi ska gå. [Jag ber] att vi alla ska välja det rätta [så att vi kan] lyfta och stärka vår omgivning” (”That Ye May Be Children of Light” [KUV-brasafton för unga vuxna, 3 nov. 1996], s. 6–7).

Du kan betjäna andra genom att be för dem, bjuda in dem till kyrkans möten och vara ett exempel på en Kristi efterföljare. Tänk på hur du kände dig när du följde Jesu Kristi exempel och hjälpte någon att komma Frälsaren närmare. Vad tänker du göra i dag eller den här veckan för att låta ditt ljus lysa så att de som följer dig också följer Frälsaren?

3 Nephi 18:26–39

Frälsaren undervisar sina lärjungar om att räcka alla en vänskaplig hand

När Frälsaren hade instiftat sakramentet och undervisat nephiterna om bönen, vände han sig till de tolv lärjungar som han hade utvalt och undervisade dem om hur de skulle handha kyrkans angelägenheter (se 3 Nephi 18:26–39). Lägg märke till att Frälsaren i 3 Nephi 18:26 slutar tala till folket och vänder sig till ledarna som ”han hade utvalt”. I verserna 28–29 varnar han dem för att låta ovärdiga personer ta sakramentet.

Kyrkans medlemmar bör koncentrera sig på sin egen värdighet att ta sakramentet och överlämna ansvaret att avgöra andras värdighet att ta sakramentet till dem som Herren har kallat att göra sådana bedömningar, som biskopen eller stavspresidenten. Läs 3 Nephi 18:32 och ta reda på vad Frälsaren sade till lärjungarna om hur de skulle ha omsorg om dem som har kommit bort från tron. Fundera på hur du skulle kunna ”fortsätta betjäna” en vän, familjemedlem eller någon i din församling som har kommit bort från tron.

Bild
scripture mastery icon
Nyckelskriftställe – 3 Nephi 18:15, 20–21

Du kan lägga ner några minuter på att lära dig 3 Nephi 18:15, 20–21 utantill. Skriv de tre verserna på ett papper och öva sedan på att läsa upp dem. När de har läst upp verserna några gånger börjar du sudda bort olika delar av dem medan du fortsätter att läsa upp verserna. Upprepa gärna det här tills du har suddat bort eller strukit över alla ord.

När du lär dig de här verserna utantill, tänk då också på vad Frälsaren lärde. I 3 Nephi 18:15 undervisar Jesus Kristus nephiterna om hur de står emot djävulens frestelser. Lägg märke till den kraft som bönen ger. Genom bön kan vi få kraft att motstå frestelser.

I 3 Nephi 18:20–21 lär oss Jesus Kristus att när vi ber med tro, besvarar Fadern alltid våra böner, men han besvarar dem enligt sin plan för sina barn och efter vad han vet är rätt för oss. Läs vers 20 högt: ”Och vad ni än ber Fadern om i mitt namn, som är rätt, med tro på att ni skall få, se, det skall bli er givet.” Vad tror du menas med uttrycket ”som är rätt” i det här skriftstället? (Läs gärna och hänvisa till Jakobs brev 4:3.)

President Gordon B. Hinckley gav det här vittnesbördet: ”Gud vår evige Fader lever. Han är universums Skapare och Härskare men är ändå vår Fader. Han är den Allsmäktige och är över allt och alla. Han kan nås med bön … Hör han ett barns bön? Naturligtvis gör han det. Besvarar han den? Naturligtvis gör han det. Inte alltid som vi skulle vilja, men han svarar. Han hör och svarar” (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], s. 468).

Äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: ”[I 3 Nephi 18:20] påminner Frälsaren oss om att oavsett hur stark tron är, kan den aldrig frambringa ett resultat som står i motsats till hans vilja vars kraft den är. Kraften i tron på Herren Jesus Kristus är alltid underkastad himlens ordning, Herrens godhet, vilja, visdom och tidsplan. Därför kan vi aldrig ha verklig tro på Herren utan att också ha fullständig tillit till Herrens vilja och hans tidsplan” (se ”Tro på Herren Jesus Kristus”, Nordstjärnan, juli 1994, s. 97).

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 3 Nephi 18 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: