Seminariet
Introduktion till hemstudieseminarium


Introduktion till hemstudieseminarium

Hemstudieseminariet har tagits fram för att hjälpa dig att stärka din förståelse av Jesu Kristi evangelium och tillämpa dess läror i det dagliga livet genom skriftstudier. I årets studiekurs gör du först läsuppgifter ur texten i skrifterna som ligger till grund för den här kursen – Mormons bok – och sedan slutför du de enskilda lektionerna. En gång i veckan träffar du en seminarielärare för att lämna in dina skrivuppgifter och delta i en lektion.

Seminariet är ett dagligt religiöst utbildningsprogram. Du bör studera skrifterna dagligen under bön. Du behöver arbeta på dina seminarieuppgifter varje skoldag även om du inte går till en seminarielektion varje dag. Det finns 32 studieavsnitt som ska slutföras under kursen. Lässchemat på sidan viii visar vad du ska studera i varje studieavsnitt. Din lärare kommer att hjälpa dig förstå när varje studieavsnitt ska vara färdigt. Lektionerna i den här studievägledningen bör var och en ta omkring 30 minuter förutom ditt dagliga skriftstudium.

Du bör ha två skriftdagböcker (eller två anteckningsböcker), förutom din privata dagbok, i vilka du gör skrivuppgifterna som ges i studievägledningen. När du träffar läraren en gång i veckan ger du honom eller henne skriftdagboken med skrivuppgifterna från studievägledningen som du har gjort för den veckan. Din lärare läser igenom dina skrivuppgifter och skriver anteckningar till dem och lämnar tillbaka skriftdagboken påföljande vecka. Du kunde också göra skrivuppgifterna på papper i en lösbladspärm och lämna in papperen för den veckan. När du sedan får tillbaka dem kan du sätta in dem i pärmen igen.

Hur man använder den här studievägledningen i dagligt seminarium

Den här studievägledningen kan användas av lärare och elever i dagligt seminarium för att förhöja lektioner eller ta igen undervisning. Men den är inte avsedd att ges till varje elev i dagligt seminarium. Om en elev behöver ta igen en lektion, kan läraren ge honom eller henne i uppgift att göra motsvarande hemstudielektion.

Hur man använder elevens studievägledning

Bild

Lässchema för Mormons bok

Bild

Välkommen till Mormons bok

Vad är Mormons Bok?

Mormons bok är ännu ett Jesu Kristi testamente. Den innehåller forntida profeters skrifter och skildrar Guds handlingssätt mot en gren av Israels hus på den amerikanska kontinenten. För sista dagars heliga är Mormons bok helig skrift jämte Bibeln, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan. Mormons bok är en uppteckning om tidigare civilisationer på den amerikanska kontinenten.

Sedan Mormons bok utgavs för första gången på engelska 1830 har den översatts till många språk och mer än 150 miljoner böcker har tryckts. Den har beskrivits av Guds profeter som ”slutstenen” i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Varför är det så viktigt att jag studerar Mormons bok?

President Ezra Taft Benson sade att du kommer närmare Gud när du studerar Mormons bok med ett uppriktigt hjärta:

”Finns det inte något djupt inne i våra hjärtan som längtar efter att komma närmare Gud, att vara mer lika honom på vår dagliga väg, att ständigt förnimma hans närhet? I så fall kommer Mormons bok att hjälpa oss mer än någon annan bok.

Det är inte bara det att Mormons bok undervisar oss om sanningen, även om den verkligen gör det. Det är inte bara det att Mormons bok bär vittnesbörd om Kristus, även om den sannerligen också gör det. Men det finns något mer. Det finns en kraft i boken som kommer att börja flöda in i ert liv i det ögonblick som ni på allvar börjar studera boken. Ni kommer att få större förmåga att motstå frestelser. Ni kommer att få större kraft att undvika att bli bedragna. Ni kommer att finna kraft att förbli på den trånga och smala stigen. Skrifterna kallas för ’livets ord’ (se L&F 84:85), och ingenstans är detta mer sant än i Mormons bok. När ni börjar hungra och törsta efter dessa ord, kommer ni att finna liv i mer och mer överflöd” (”Mormons bok – slutstenen i vår religion”, Nordstjärnan, jan. 1987, s. 4).

Mormons bok skrevs för oss i vår tid. Mormon, den profet som boken är uppkallad efter, och hans son Moroni förkortade uppteckningar från många århundraden när de sammanställde guldplåtarna från vilka profeten Joseph Smith senare översatte Mormons bok. Gud som vet allt i förväg inspirerade sina profeter vad de skulle ta med i sitt sammandrag som vi skulle behöva i vår tid. Moroni som var den siste av profeterna som skrev i Mormons bok förutsåg vår tid: ”Se, jag talar till er som om ni vore närvarande, och ändå är ni inte det. Men se, Jesus Kristus har visat er för mig, och jag känner era gärningar” (Mormon 8:35).

President Benson sade också att studiet av Mormons bok hjälper dig att skilja mellan gott och ont:

”Mormons bok för människor till Kristus på två grundläggande sätt. För det första berättar den klart och tydligt om Kristus och hans evangelium. Den vittnar om hans gudomlighet och om nödvändigheten av en Återlösare och behovet av att sätta vår lit till honom. Den vittnar om fallet och försoningen och evangeliets första principer, bland annat att vi behöver ha ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande och genomgå en andlig pånyttfödelse. Den förkunnar att vi måste hålla ut intill änden i rättfärdighet och leva ett moraliskt liv som heliga.

För det andra avslöjar Mormons bok Kristi fiender. Den vederlägger falska läror och bilägger stridigheter. (Se 2 Nephi 3:12.) Den stärker Kristi ödmjuka efterföljare mot djävulens onda avsikter, strategier och läror i vår tid. Avfällingarna i Mormons bok är av liknande slag som avfällingar i dag. Gud som har oändlig förutkännedom utformade Mormons bok så att vi kan känna igen villfarelser och bekämpa falska pedagogiska, politiska, religiösa och filosofiska föreställningar i vår tid” (se ”Mormons bok är Guds ord”, Nordstjärnan, aug. 1975, s. 43).

Om Mormons bok

Mormons bok består av 15 olika böcker. Åtta av dem inleds med en överskrift som fanns på guldplåtarna som profeten Joseph Smith översatte: 1 Nephi, 2 Nephi, Jakob, Alma, Helaman, 3 Nephi, 4 Nephi och Ether. Och några kapitel föregås av en överskrift som även den fanns på guldplåtarna (frånsett uppgifter om hur många kapitel som ingår i ett visst avsnitt): Mosiah 9, Mosiah 23, Alma 5, Alma 7, Alma 9, Alma 17, Alma 21, Alma 36, Alma 38, Alma 39, Alma 45, Helaman 7, Helaman 13, 3 Nephi 11 och Moroni 9.

I början av varje kapitel i Mormons bok står en kort kursiverad sammanfattning av kapitlet. De här kapitelingresserna skrevs och lades till under första presidentskapets ledning och ingick inte i texten till Mormons bok på guldplåtarna.