Skrifterna
Alma 7


Almas ord som han framförde för folket i Gideon, enligt hans egen uppteckning.

Omfattar kapitel 7.

Kapitel 7

Kristus ska födas av Maria – Han ska lossa dödens band och bära sitt folks synder – De som omvänder sig, blir döpta och håller buden ska få evigt liv – Orenhet kan inte ärva Guds rike – Ödmjukhet, tro, hopp och kärlek krävs. Omkring 83 f.Kr.

1 Se, mina älskade bröder, då jag har tillåtits att komma till er försöker jag därför atala till er på mitt eget sätt, ja, med min egen mun, då det är första gången som jag har talat till er med min muns ord, för jag har varit helt och hållet bunden till bdomarsätet och har haft så mycket att göra att jag inte har kunnat komma till er.

2 Och inte ens nu kunde jag ha kommit om det inte vore för att domarsätet hade agetts till en annan som ska regera i mitt ställe. Och Herren har i stor barmhärtighet beviljat mig att komma till er.

3 Och se, jag har kommit med stora förhoppningar och stor önskan att jag skulle finna att ni hade ödmjukat er inför Gud och att ni hade fortsatt att be om hans nåd, att jag skulle finna att ni var oklanderliga inför honom, att jag skulle finna att ni inte befann er i samma hemska trångmål som våra bröder i Zarahemla.

4 Men välsignat vare Guds namn för att han har låtit mig veta, ja, har gett mig den mycket stora glädjen att veta att de åter är förankrade på hans rättfärdighets väg.

5 Och jag hoppas, enligt Guds Ande som är i mig, att jag också ska få glädjas över er. Men jag önskar inte att min glädje över er ska komma efter så många bedrövelser och sorger som jag har haft för bröderna i Zarahemla, för se, min glädje över dem har kommit efter det att jag kämpat mig igenom mycken bedrövelse och sorg.

6 Men se, jag hoppas att ni inte är i ett tillstånd av så stor otro som era bröder var. Jag hoppas att ni inte är upphöjda i hjärtats högmod, ja, jag hoppas att ni inte har fäst era hjärtan vid rikedomar och världens fåfängligheter. Ja, jag hoppas att ni inte tillber aavgudar utan tillber den sanne och blevande Guden och att ni med evig tro ser framåt mot era synders förlåtelse, som ska komma.

7 För se, jag säger er att det finns mycket som ska ske. Och se, det finns en sak som är viktigare än allt annat – för se, den atiden är inte långt borta då Återlösaren ska leva och komma bland sitt folk.

8 Se, jag säger inte att han ska komma bland oss då han bor i sitt dödliga tabernakel, för se, Anden har inte sagt mig att så ska vara fallet. Beträffande detta vet jag ingenting, men så mycket vet jag, att Herren Gud har makt att göra allt som är enligt hans ord.

9 Men se, så mycket har Anden sagt till mig: ”Ropa till detta folk och säg: ’aOmvänd er och bered Herrens väg och vandra på hans stigar, som är raka. För se, himmelriket är nära och Guds Son bkommer till jorden.

10 Och se, han ska afödas av bMaria i Jerusalems land, som är våra cfäders land. Och hon ska vara en djungfru, ett dyrbart och utvalt redskap som ska överskuggas och ebli havande genom den Helige Andens kraft och föda en son, ja, Guds Son.

11 Och han ska gå ut och lida smärta och abedrövelser och frestelser av alla slag, och detta för att det ord ska kunna uppfyllas som säger att han ska ta på sig sitt folks smärta och sjukdomar.

12 Och han ska ta på sig adöden så att han kan lossa de dödens band som binder hans folk. Och han ska ta på sig deras skröpligheter så att hans inre kan fyllas av barmhärtighet i köttet, så att han i köttet kan veta hur han ska bbistå sitt folk i enlighet med deras skröpligheter.’”

13 Se Anden avet allt. Ändå lider Guds Son i köttet för att han ska kunna bta på sig sitt folks synder, så att han kan utplåna deras överträdelser genom sin befrielses kraft. Och se, detta är det vittnesbörd som är i mig.

14 Nu säger jag er att ni måste omvända er och afödas på nytt. För Anden säger att om ni inte är födda på nytt kan ni inte ärva himmelriket. Kom därför och bli döpta till omvändelse så att ni kan tvättas rena från era synder, och så att ni kan tro på Guds Lamm som tar bort världens synder och som är mäktig att frälsa och rena er från all orättfärdighet.

15 Ja, jag säger er: Kom, och frukta inte, lägg bort varje synd som så lätt aansätter er och som binder er till undergång, ja, kom och gå till verket och visa er Gud att ni är villiga att omvända er från era synder och ingå ett förbund med honom om att hålla hans bud, och betyga detta för honom i dag genom att gå ner i dopets vatten.

16 Och den som gör detta och från den stunden håller Guds bud, han ska komma ihåg att jag säger honom, ja, han ska komma ihåg att jag har sagt honom att han ska få evigt liv enligt den Helige Andens vittnesbörd, som vittnar i mig.

17 Och nu, mina älskade bröder, tror ni på detta? Se, jag säger er: Ja, jag vet att ni tror på det. Och sättet på vilket jag vet att ni tror på det är genom Andens tillkännagivande som är i mig. Och eftersom er tro på detta är stark, ja, på det som jag har sagt, så är min glädje stor.

18 För som jag sa till er från början hade jag en innerlig önskan att ni inte skulle befinna er i samma trångmål som era bröder, och jag har nu funnit att min önskan har uppfyllts.

19 För jag märker att ni vandrar på rättfärdighetens stigar. Jag märker att ni vandrar på den stig som leder till Guds rike, ja, jag märker att ni gör hans astigar raka.

20 Jag märker att det genom hans ords vittnesbörd har tillkännagjorts för er att han inte kan avandra på krokiga stigar. Inte heller avviker han från det som han har sagt. Inte heller svänger han det minsta av från höger till vänster, eller från det som är rätt till det som är fel. Därför är hans bana ett evigt kretslopp.

21 Och han bor inte i aoheliga tempel. Inte heller kan orenhet eller något som är besudlat tas emot i Guds rike. Därför säger jag er att tiden ska komma, ja, och det ska ske på den yttersta dagen att den som är boren ska förbli i sin orenhet.

22 Och nu, mina älskade bröder, har jag sagt detta till er för att kunna väcka er till medvetande om er plikt mot Gud, så att ni kan vandra ostraffliga inför honom, så att ni kan vandra enligt Guds heliga orden enligt vilken ni har tagits emot.

23 Och nu vill jag att ni ska vara aödmjuka och vara undergivna och milda, beredvilliga, fulla av tålamod och långmodighet, vara måttliga i allt, vara noga med att alltid hålla Guds bud, be om allt vad ni står i behov av, både andligt och timligt, och alltid tacka Gud för allt ni får.

24 Och se till att ni har atro, hopp och kärlek, för då kommer ni alltid att överflöda av goda gärningar.

25 Och må Herren välsigna er och bevara era kläder obefläckade så att ni till sist kan få sitta ner med Abraham, Isak och Jakob och de heliga profeter som funnits ända sedan världens begynnelse, med era kläder aobefläckade alldeles som deras kläder är obefläckade, i himmelriket för att aldrig mer lämna det.

26 Och nu, mina älskade bröder, har jag talat dessa ord till er enligt den Ande som vittnar i mig. Och min själ gläds storligen på grund av den stora flit och uppmärksamhet som ni har ägnat mitt ord.

27 Och må nu aGuds frid vila över er och över era hus och länder och över era flockar och hjordar och allt ni äger, och över era kvinnor och era barn, i enlighet med er tro och era goda gärningar alltifrån denna stund och för evigt. Och så har jag talat. Amen.