Skrifterna
Alma 13


Kapitel 13

Män kallas som högpräster på grund av sin mycket stora tro och sina goda gärningar – De ska undervisa om buden – Genom rättfärdighet heliggörs de och går in i Herrens vila – Melkisedek var en av dessa – Änglar förkunnar glada budskap i hela landet – De ska förkunna tiden för Kristi ankomst. Omkring 82 f.Kr.

1 Och vidare, mina bröder, vill jag rikta er uppmärksamhet på den tid när Herren Gud gav dessa bud till sina barn, och jag vill att ni ska komma ihåg att Herren Gud aordinerade präster enligt sin heliga orden, som var enligt hans Sons orden, för att undervisa folket om dessa ting.

2 Och dessa präster ordinerades enligt hans Sons aorden på ett bsådant sätt att folket därigenom kunde veta på vilket sätt de skulle se fram emot hans Son för att få återlösning.

3 Och detta är sättet varpå de ordinerades: De akallades och bförbereddes från världens cgrundläggning enligt Guds dförutkännedom, på grund av sin stora tro och sina goda gärningar. Från början lämnades de att evälja mellan gott och ont, och eftersom de valde det goda och utövade mycket stor ftro är de gkallade med en helig kallelse, ja, med den heliga kallelse som bereddes samtidigt med och i enlighet med en förberedande återlösning för sådana.

4 Och sålunda har de akallats till detta heliga kall på grund av sin tro, medan andra förkastade Guds Ande på grund av sina hjärtans hårdhet och sina sinnens blindhet fastän de, om det inte hade varit för detta, kunde ha fått lika stor bförmån som sina bröder.

5 Eller kort sagt: Från början hade de asamma ställning som sina bröder, och sålunda bereddes detta heliga kall från världens grundläggning åt sådana som inte förhärdade sina hjärtan, och det är i och genom den enfödde Sonens försoning, vilken var förberedd –

6 och sålunda kallades de genom denna heliga kallelse och ordinerades till Guds heliga ordens höga prästadöme för att undervisa människobarnen om hans bud så att även de skulle kunna komma in i hans avila.

7 Detta höga prästadöme är enligt hans Sons orden, en orden som var till från världens grundläggning, eller med andra ord är autan dagars början eller års slut och är beredd från evighet till all evighet enligt bhans förutkännedom om allt.

8 Och på detta sätt aordinerades de: De kallades med en helig kallelse och ordinerades med en helig förrättning och tog på sig den heliga ordens höga prästadöme, vilken kallelse och förrättning och höga prästadöme är utan början eller slut.

9 Sålunda blev de ahögpräster för evigt enligt Sonens, Faderns Enföddes, orden, han som är utan dagars början eller års slut, som är full av bnåd, rättvisa och sanning. Och så är det. Amen.

10 Nu fanns det, som jag sa om den heliga orden eller detta ahöga prästadöme, många som ordinerades och blev Guds högpräster, och det skedde på grund av deras mycket stora tro och bomvändelse och deras rättfärdighet inför Gud då de valde att omvända sig och handla rättfärdigt hellre än att förgås.

11 Därför kallades de enligt denna heliga orden och aheliggjordes, och deras bkläder tvättades vita genom Lammets blod.

12 Sedan de nu aheliggjorts genom den bHelige Anden och deras kläder gjorts vita, eftersom de var crena och obefläckade inför Gud, kunde de inte se på dsynd utom med eavsky. Och det var många, ja ett mycket stort antal, som gjordes rena och gick in i Herrens, sin Guds, vila.

13 Och nu, mina bröder, vill jag att ni ska ödmjuka er inför Gud och bära sådan afrukt som tillhör omvändelsen så att även ni kan gå in i denna vila.

14 Ja, ödmjuka er som människorna gjorde i aMelkisedeks dagar, han som även var en högpräst enligt den orden som jag har talat om, och som också tog på sig det höga prästadömet för evigt.

15 Och det var till samme Melkisedek som aAbraham betalade btionde, ja, vår fader Abraham betalade i tionde en tiondel av allt han ägde.

16 Och dessa aförrättningar gavs på detta sätt för att folket därigenom skulle kunna se framåt mot Guds Son, för det var en bförebild till hans orden, eller det var hans orden, och detta var för att de skulle se framåt mot honom för sina synders förlåtelse så att de kunde gå in i Herrens vila.

17 Nu var denne Melkisedek kung över Salems land, och hans folk hade tilltagit i ondska och avskyvärdhet, ja, de hade alla gått vilse. De var fulla av all slags ogudaktighet.

18 Men Melkisedek, som hade utövat mäktig tro och tagit emot det höga prästadömets ämbete enligt aGuds heliga orden, predikade omvändelse för sitt folk. Och se, de omvände sig. Och Melkisedek upprättade fred i landet under sina dagar. Därför kallades han fridsfursten, för han var kung i Salem, och han regerade under sin far.

19 Nu fanns det amånga före honom, och det fanns även många efter honom, men bingen var större. Därför har man särskilt omnämnt honom.

20 Nu behöver jag inte säga mer om detta. Vad jag har sagt får räcka. Se, askrifterna finns framför er. Om ni bförvränger dem blir det till er egen undergång.”

21 Och nu hände det sig att när Alma sagt dessa ord till dem sträckte han fram sin hand mot dem och ropade med mäktig stämma och sa: ”Nu är tiden att aomvända sig, för frälsningens dag närmar sig.

22 Ja, och Herrens röst genom änglars amun förkunnar det för alla nationer, ja, förkunnar det så att de kan få glada budskap om stor glädje, ja, och han låter dessa glada budskap ljuda bland allt sitt folk, ja, likaså till dem som är skingrade över jordens yta. Därför har de kommit till oss.

23 Och de tillkännages för oss med atydliga ord så att vi kan förstå, så att vi inte kan ta miste, och detta eftersom vi är bvandringsmän i ett främmande land. Därför är vi storligen gynnade, för vi har fått dessa glada budskap förkunnade för oss i alla delar av vår vingård.

24 För se, aänglar förkunnar det nu för många i vårt land, och detta sker i avsikt att bereda människobarnens hjärtan på att ta emot hans ord när han kommer i sin härlighet.

25 Och nu väntar vi bara på att höra det glada budskapet om hans ankomst förkunnat för oss genom änglars mun. För tiden kommer, men vi avet inte hur snart. Gud give att det sker i min tid, men vare sig det sker förr eller senare ska jag fröjda mig över det.

26 Och det ska tillkännages för arättfärdiga och heliga män genom änglars mun vid tiden för hans ankomst, så att våra fäders ord må uppfyllas enligt det de har sagt om honom, vilket var enligt profetians ande som var i dem.

27 Och nu, mina bröder, aönskar jag i djupet av mitt hjärta, ja, med så stor ängslan att det smärtar mig, att ni ska hörsamma mina ord och överge era synder och inte uppskjuta er omvändelses dag,

28 utan att ni ödmjukar er inför Herren och åkallar hans heliga namn och ständigt avakar och ber så att ni inte blir bfrestade mer än ni kan uthärda, och därmed leds av den Helige Anden och blir ödmjuka, csaktmodiga, undergivna, tåliga, fulla av kärlek och tålmodiga i allt,

29 ahar tro på Herren, har hopp om att ni ska få evigt liv och ständigt har bGuds kärlek i era hjärtan, så att ni kan upphöjas på den yttersta dagen och komma in i hans cvila.

30 Och må Herren bevilja er omvändelse så att ni inte ådrar er hans vrede, så att ni inte binds med ahelvetets kedjor, så att ni inte må lida den andra bdöden.”

31 Och Alma talade många fler ord till folket, som inte är nedskrivna i denna bok.