Skrifterna
Alma 9


Almas ord, och även Amuleks ord, vilka förkunnades för folket som var i Ammonihahs land. De kastas även i fängelse och befrias genom Guds förunderliga kraft som var i dem, enligt Almas uppteckning.

Omfattar kapitel 9 till och med 14.

Kapitel 9

Alma befaller folket i Ammonihah att omvända sig – Herren ska vara barmhärtig mot lamaniterna i de sista dagarna – Om nephiterna överger ljuset kommer de att förgöras av lamaniterna – Guds Son kommer snart – Han ska återlösa dem som omvänder sig, blir döpta och tror på hans namn. Omkring 82 f.Kr.

1 Och vidare: Eftersom jag, Alma, hade fått befallning av Gud att jag skulle ta med mig Amulek och gå ut och på nytt predika för detta folk, eller för de människor som befann sig i staden Ammonihah, hände det sig att då jag började predika för dem började de strida mot mig och säga:

2 ”Vem är du? Menar du att vi ska tro på aen enda mans vittnesbörd, även om han skulle predika för oss att jorden ska förgås?”

3 Nu förstod de inte de ord som de sa, för de visste inte att jorden ska förgås.

4 Och de sa även: ”Vi kommer inte att tro på dina ord även om du skulle profetera att denna stora stad ska förgöras på aen enda dag.”

5 Nu visste de inte att Gud kunde göra sådana förunderliga gärningar, för de var ett hårdhjärtat och styvnackat folk.

6 Och de sa: ”aVem är Gud som binte sänder större myndighet än en enda man bland detta folk för att för dem förkunna sanningen om så stora och förunderliga ting?”

7 Och de gick fram för att bära hand på mig, men se, de gjorde det inte. Och jag stod och predikade med frimodighet för dem, ja, jag vittnade frimodigt för dem och sa:

8 ”Se, o ni ogudaktiga och fördärvade asläkte, ni har glömt era fäders tradition, ja, hur snart har ni inte glömt Guds bud.

9 Kommer ni inte ihåg att vår fader Lehi fördes ut ur Jerusalem av aGuds hand? Kommer ni inte ihåg att de alla leddes av honom genom vildmarken?

10 Och har ni så snart glömt hur många gånger han befriade våra fäder ur deras fienders händer och bevarade dem från att förgöras, ja, av sina egna bröders händer?

11 Ja, och om det inte hade varit för hans ojämförliga makt och hans barmhärtighet och hans tålamod med oss skulle vi oundvikligen ha utrotats från jordens yta för länge sedan och kanske överlämnats till ett tillstånd av aoändligt elände och lidande.

12 Se, nu säger jag er att han befaller er att omvända er, och om ni inte omvänder er kan ni på intet sätt ärva Guds rike. Men se, detta är inte allt. Han har befallt er att omvända er, för annars ska han fullständigt autplåna er från jordens yta. Ja, han ska hemsöka er i sin vrede, och i sin bbrinnande vrede ska han inte vända sig bort.

13 Se, kommer ni inte ihåg de ord som han talade till Lehi när han sa: ’aI den mån som ni håller mina bud ska ni få framgång i landet.’ Och vidare är det sagt: ’I den mån som ni inte håller mina bud ska ni avskäras från Herrens närhet.’

14 Nu vill jag att ni ska minnas att i den mån som lamaniterna inte har hållit Guds bud har de aavskurits från Herrens närhet. Nu ser vi att Herrens ord har besannats i detta avseende och att lamaniterna har avskurits från hans närhet alltsedan deras första överträdelser i detta land.

15 Men jag säger er att det på domens dag ska vara adrägligare för dem än för er, om ni blir kvar i era synder, ja, även drägligare för dem redan i detta liv än för er, om ni inte omvänder er.

16 För det finns många löften som har agetts till lamaniterna. För det är på grund av sina fäders btraditioner som de har blivit kvar i sitt tillstånd av cokunnighet. Därför ska Herren vara barmhärtig mot dem och dförlänga deras tillvaro i landet.

17 Och en gång i tiden ska de aförmås att tro på hans ord och inse att deras fäders traditioner är felaktiga. Och många av dem kommer att bli frälsta, för Herren kommer att vara barmhärtig mot alla som båkallar hans namn.

18 Men se, jag säger er att om ni framhärdar i er ogudaktighet ska era dagar i landet inte förlängas, för alamaniterna ska sändas mot er. Och om ni inte omvänder er ska de komma vid en tidpunkt som ni inte känner till, och ni kommer att hemsökas med bfullständig undergång, och det ska ske enligt Herrens brinnande cvrede.

19 För han ska inte tillåta att ni lever i er ondska så att hans folk förgörs. Jag säger er: Nej, han låter hellre lamaniterna aförgöra hela hans folk som kallas Nephis folk, om det vore möjligt att de kunde bfalla i synd och överträdelse efter att ha fått sig så mycket ljus och så stor kunskap given från Herren sin Gud,

20 ja, efter att ha varit ett folk så storligen gynnat av Herren, ja, efter att ha varit gynnat framför alla andra nationer, släkten, tungomål och folk, efter det att de enligt sin önskan och sin tro och sina böner har fått allt atillkännagivet för sig, det som har varit, det som är och det som ska komma,

21 efter att ha fått besök av Guds Ande, efter att ha samtalat med änglar och efter att ha blivit tilltalade av Herrens röst, och efter att ha fått profetians ande och uppenbarelsens ande och även många gåvor: gåvan att tala med tungor och gåvan att predika och den Helige Andens gåva och gåvan att aöversätta,

22 ja, och efter att av Gud ha abefriats ur Jerusalems land genom Herrens hand, efter att ha räddats från hungersnöd och från sjukdom och alla slags sjukdomar av varje sort, och efter att ha vuxit sig starka i strid så att de inte har gått under, efter att gång på gång ha förts ut ur bträldom och efter att ha bevarats och beskyddats fram tills nu, och de har haft framgång till dess de är rika på alla slags ting –

23 och se, nu säger jag er att om detta folk, som har fått så många välsignelser ur Herrens hand, skulle överträda buden, i strid med det ljus och den kunskap de har, jag säger er att om så skulle bli fallet, om de skulle falla i överträdelse, skulle det bli mycket adrägligare för lamaniterna än för dem.

24 För se, Herrens alöften är givna till lamaniterna, men det är de inte till er om ni överträder. För har inte Herren uttryckligen lovat och fastslagit att om ni gör uppror mot honom ska ni fullständigt utplånas från jordens yta?

25 Och av denna anledning, för att ni inte ska förgås, har Herren nu sänt sin ängel att besöka många av hans folk och förkunna för dem att de måste gå ut och ropa mäktigt till detta folk och säga: ’aOmvänd er, för himmelriket är nära.

26 Och ainte många dagar härefter ska Guds Son komma i sin härlighet, och hans härlighet ska vara bFaderns Enföddes härlighet, full av cnåd, rättvisa och sanning, full av tålamod, dbarmhärtighet och långmodighet, snar att ehöra sitt folks rop och att besvara deras böner.

27 Och se, han kommer för att aåterlösa dem som vill bli bdöpta till omvändelse, genom tro på hans namn.

28 Bered därför Herrens väg, för tiden är nära då alla människor ska skörda sina agärningars lön i enlighet med hur de har varit – om de har varit rättfärdiga ska de bskörda sina själars frälsning, enligt Jesu Kristi makt och befrielse, och om de har varit onda ska de skörda sina själars cfördömelse, enligt djävulens makt och fångenskap.’

29 Och se, detta är ängelns röst som ropar till folket.

30 Och nu, mina aälskade bröder, för ni är mina bröder och ni borde vara älskade, och ni borde göra sådana gärningar som hör till omvändelsen eftersom era hjärtan har varit storligen förhärdade mot Guds ord, och eftersom ni är ett bvilsegånget och fallet folk.”

31 Nu hände det sig att då jag, Alma, hade talat dessa ord, se, då vredgades folket på mig för att jag hade sagt till dem att de var ett hårdhjärtat och astyvnackat folk.

32 Och även för att jag sa till dem att de var ett vilsegånget och fallet folk vredgades de på mig och försökte bära hand på mig för att de skulle kunna kasta mig i fängelse.

33 Men det hände sig att Herren inte tillät att de vid detta tillfälle skulle ta mig och kasta mig i fängelse.

34 Och det hände sig att även Amulek gick fram och började predika för dem. Och alla aAmuleks ord är nu inte nedskrivna, men en del av hans ord finns nedskrivna i denna bok.