Skrifterna
Alma 63


Kapitel 63

Shiblon och senare Helaman övertar de heliga uppteckningarna – Många nephiter färdas till landet norrut – Hagoth bygger fartyg som seglar ut på det västra havet – Moronihah besegrar lamaniterna i strid. Omkring 56–52 f.Kr.

1 Och det hände sig i början av det trettio och sjätte året av domarnas regering över Nephis folk att aShiblon övertog de bheliga föremål som Alma hade överlämnat åt Helaman.

2 Och han var en rättfärdig man som vandrade rättrådigt inför Gud och han strävade efter att ständigt göra gott och att hålla Herrens, sin Guds, bud, och detsamma gjorde hans bror.

3 Och det hände sig att även Moroni dog. Och så slutade det trettio och sjätte året av domarnas regering.

4 Och det hände sig i det trettio och sjunde året av domarnas regering att en stor skara människor, ja, fem tusen och fyra hundra män med sina hustrur och sina barn, drog ut ur Zarahemlas land till det land som låg anorrut.

5 Och det hände sig att Hagoth, som var en mycket vetgirig man, gick ut och byggde sig ett mycket stort fartyg på gränsen till landet Ymnighet vid landet Ödeläggelse och sjösatte det i det västra havet, vid det asmala näs som ledde till landet norrut.

6 Och se, det var många nephiter som gick ombord och seglade iväg med ansenliga förnödenheter och även många kvinnor och barn. Och de satte kurs norrut. Och så slutade det trettio och sjunde året.

7 Och i det trettio och åttonde året byggde denne man andra fartyg. Och det första fartyget återvände också, och många fler människor gick ombord därpå, och även de försåg sig med ansenliga förnödenheter och lade åter ut mot landet norrut.

8 Och det hände sig att de aldrig mer hördes av. Och vi antar att de drunknade i havets djup. Och det hände sig att ännu ett fartyg seglade iväg, men vart det for vet vi inte.

9 Och det hände sig att många människor det året drog bort till landet anorrut. Och så slutade det trettio och åttonde året.

10 Och det hände sig i det trettio och nionde året av domarnas regering att även Shiblon dog, och Corianton hade dragit bort till landet norrut på ett fartyg för att föra förnödenheter till folket som hade dragit bort till det landet.

11 Därför blev det nödvändigt att Shiblon före sin död överlämnade dessa heliga föremål till aHelamans son, som hette Helaman och som var uppkallad efter sin far.

12 Och se, alla de ainristningar som Helaman var i besittning av skrevs och sändes ut bland människobarnen över hela landet, utom de stycken som Alma hade befallt binte skulle spridas.

13 Men dessa föremål skulle hållas heliga och aöverlämnas från ett släktled till ett annat. Detta år hade de därför överlämnats åt Helaman före Shiblons död.

14 Och det hände sig också det året att en del avfällingar hade gått över till lamaniterna, och de hetsades åter till vrede mot nephiterna.

15 Och samma år kom de även ner med en talrik här för att strida mot Moronihahs folk, eller mot aMoronihahs här, men de led nederlag och drevs tillbaka till sina egna länder och led stora förluster.

16 Och så slutade det trettio och nionde året av domarnas regering över Nephis folk.

17 Och så avslutades berättelsen, skriven av Alma och av Helaman, hans son, och likaså av Shiblon, som också var hans son.