Seminariet
Studieavsnitt 10: Dag 3; Enos


Studieavsnitt 10: Dag 3

Enos

Inledning

Efter att ha begrundat sin fars ord bad Enos om och fick förlåtelse för sina synder. Han bad sedan för nephiternas och lamaniternas andliga välfärd och tillbringade sitt liv med att arbeta för deras frälsning.

Enos 1:1–8

Efter att ha begrundat sin fars ord ber Enos om och får förlåtelse för sina synder

Läs Enos 1:1, 3 och lägg märke till det inflytande som Jakob hade på Enos. Även om Enos var son och sonson till profeter behövde han fortfarande erfara kraften i Jesu Kristi försoning för egen del.

Tänk på ett tillfälle när du var mycket hungrig. Ringa in några ord som beskriver hur du känner dig eller vad du känner när du är hungrig:

 • tom

 • svag

 • otillfredsställd

 • utsvulten

 • smärta

 • orolig

 • ett begär

Markera uttrycket ”min själ hungrade” i Enos 1:4. Vad tror du menas med det här uttrycket?

Uttrycket ”min själ hungrade” kan innebära en känsla av andlig tomhet eller smärta eller en önskan att bli mättad andligen. Enos skrev om ett tillfälle då han upplevde den här andliga hungern. Han skrev att hans fars ord ”sjönk in djupt i [hans] hjärta” (Enos 1:3). När han begrundade de orden fick han en önskan som ledde till att han handlade i tro. Hans trofasta handlingar förde till förändringar i hans liv och till välsignelser från Herren.

Bild
Enos ber
 1. Här följer en rad uppgifter som hjälper dig att förstå Enos upplevelse och tillämpa den på ditt eget liv. Börja med att dela en hel sida i din studiedagbok i sex delar och benämn dem på följande sätt:

Vad Enos önskade:

Vad jag önskar:

Vad Enos gjorde:

Vad jag behöver göra:

Vad Enos upplevde:

Min upplevelse:

 1. Läs Enos 1:2–3 och leta efter uttryck i verserna som visar vad Enos önskade i sitt liv. Skriv de här uttrycken i delen ”Vad Enos önskade” i uppställningen i studiedagboken.

Enos önskan att få förlåtelse för sina synder hjälper oss att förstå vad han menade i Enos 1:4 då han skrev: ”Min själ hungrade.” Förutom att hungra efter förlåtelse önskade sig Enos också ”evigt liv och de heligas glädje” (Enos 1:3). Han ville få uppleva den glädje som kommer av att vara värdig att vara tillsammans med Herren och andra rättfärdiga.

 1. Tänk efter om du har samma andliga hunger som Enos beskrev. Skriv i delen ”Vad jag önskar” i din studiedagbok några andliga önskningar som du hungrar efter i ditt liv.

Enos önskningar fick honom att utöva sin tro och handla. Hitta och markera i Enos 1:2 det ord som Enos använde för att beskriva sina ansträngningar. Lägg märke till att Enos inte kämpade med Gud utan inför Gud i bön. En sådan kamp är en själslig och andlig kamp för att visa vår himmelske Fader att vi har en uppriktig önskan och är villiga att göra nödvändiga förändringar i vårt liv. I Enos 1:4 skildrar Enos sin kamp.

 1. Läs Enos 1:4 och markera vad Enos gjorde för att visa att han hade en uppriktig önskan att få förlåtelse för sina synder. Skriv det du har markerat i delen ”Vad Enos gjorde” i uppställningen i din studiedagbok.

Ordet vädjan i Enos 1:4 betyder att be ödmjukt och enträget. Våra böner är kanske inte lika långa som Enos böner, men de bör vara uppriktiga.

 1. Skriv i delen ”Vad jag behöver göra” i uppställningen i din studiedagbok hur du kan visa Herren att du är uppriktig när du ber och söker att få hans andliga välsignelser.

 2. Enos trofasta och uppriktiga strävan förde till stora välsignelser i hans liv. Läs Enos 1:5–8 och markera vad Enos upplevde. Skriv det här i delen ”Vad Enos upplevde” i uppställningen i studiedagboken. När du läser verserna 5 och 6, lägg då märke till hur Enos visste att han hade blivit förlåten. Rösten som nämns i vers 5 var en röst som kom till hans sinne (se Enos 1:10).

Enos 1:7–8 visar oss att när vi utövar tro på Jesus Kristus kan vi få förlåtelse för våra synder och bli helade. Vår önskan att förbättra oss, våra uppriktiga böner och våra ansträngningar att omvända oss är sätt som vi kan visa tro på Jesus Kristus.

President Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet har förklarat hur vår skuld kan bli utplånad om vi utövar tro på Jesus Kristus och omvänder oss från våra synder:

”När vi en gång verkligen har omvänt oss, tar Kristus bort vår syndaskulds börda. Vi kan för egen del få veta att vi fått förlåtelse och gjorts rena. Den Helige Anden bekräftar detta för oss. Han är Helgaren. Inget vittnesbörd om förlåtelse är större än detta …

[Herren] förkunnade: ’Den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem’ (L&F 58:42).

Satan försöker få oss att tro att våra synder inte är förlåtna eftersom vi minns dem. Satan är en lögnare. Han försöker få oss att se suddigt och leda oss bort från omvändelsens och förlåtelsens stig. Gud har inte lovat oss att vi inte skulle minnas våra synder. Att minnas dem hjälper oss undvika att göra samma misstag igen. Men om vi håller oss trogna och trofasta, uppmjukas minnet av våra synder med tiden. Detta är en del av den nödvändiga läknings- och helgelseprocessen” (”Återvänd med säkerhet”, Liahona, maj 2007, s. 101).

Begrunda följande frågor för att få hjälp att tillämpa president Uchtdorfs ord: När har du känt att Herren har förlåtit dig dina synder? Hur visste du att du hade blivit förlåten? Har du upplevt Herrens förlåtelse nyligen?

 1. När du har begrundat de här frågorna, skriver du i delen ”Min upplevelse” i studiedagboken hur du har upplevt och känt att du har blivit förlåten. Eller också skriver du vad du hoppas att få uppleva när du utövar tro på Jesus Kristus.

Enos 1:9–27

Enos ber för nephiterna och lamaniterna och arbetar tillsammans med andra för deras frälsning

Bild
concentric circles

Den här figuren illustrerar Enos bön. Först bad han för sig själv och sedan utökade han sina böner till att också omfatta andra. Läs Enos 1:9–10 och markera i dina skrifter vilka Enos bad för därnäst. Läs Enos 1:11–14 och markera vilka Enos bad för efter det.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Vad tycker du är imponerande i fråga om Enos bön för lamaniterna med tanke på hans beskrivning i Enos 1:14 av lamaniternas avsikter?

Enos föredöme lär oss att när vi upplever Jesu Kristi försonings välsignelser, försöker vi hjälpa andra att få frälsning. För att du ska komma ihåg den här sanningen skriver du följande ord av president Howard W. Hunter, eller en del av dem, i marginalen i dina skrifter:

”Varje gång vi erfar försoningens välsignelser i vårt liv kan vi inte undgå att känna omtanke om andra människors välfärd …

En viktig indikator på ens personliga omvändelse är önskan att dela med sig av evangeliet till andra” (The Teachings of Howard W. Hunter, sammanst. av Clyde J. Williams [1997], s. 248–249).

Läs Enos 1:19–20, 26 och markera ord eller uttryck som visar att Enos hade en uppriktig önskan i fråga om nephiterna och lamaniterna.

Läs Enos 1:27 och var uppmärksam på den glädje som Enos upplevde på grund av sina ansträngningar och sin visshet om att han skulle få evigt liv.

 1. För att du ska få tillfälle att använda det du har lärt dig i den här lektionen, bestämmer du dig under bön för ett eller flera sätt varpå du ska följa Enos exempel. Välj en mening nedan och avsluta den i din studiedagbok:

  1. I likhet med Enos önskar jag få förlåtelse för mina synder. Jag ska visa Herren att jag önskar det uppriktigt genom att …

  2. I likhet med Enos önskar jag hjälpa min familj och mina vänner att komma till Jesus Kristus. En person som jag ska försöka hjälpa är (personens namn). Jag ska försöka hjälpa den här personen genom att …

  3. Enos bad för lamaniterna, som kunde betraktas som hans fiender. I likhet med Enos vill jag visa Herrens kärlek mot dem som är ovänliga mot mig. Ett sätt som jag ska göra det på är …

Sträva uppriktigt att göra det som du har skrivit i din studiedagbok. När du utövar tro på Jesu Kristi försoning och omvänder dig, kan du uppleva förlåtelse, glädje och en starkare önskan att hjälpa andra.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Enos 1 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: