Seminariet
Studieavsnitt 14: Dag 1; Mosiah 26


Studieavsnitt 14: Dag 1

Mosiah 26

Inledning

I Mosiah 26 läser du om att nephiter som inte var troende i det uppväxande släktet påverkade kyrkans medlemmar med ”smickrande ord” och fick dem att begå synder. Alma bad för att få veta hur han skulle döma de här medlemmarna enligt Guds vilja. Herren uppenbarade för Alma hur kyrkans medlemmar skulle ställas till svars för deras synder. Herren angav också villkoren för omvändelse. Alma lärde sig att Gud är villig att förlåta dem som verkligen omvänder sig.

Mosiah 26:1–6

Många i det uppväxande släktet är inte troende, och de begår synder

Tänk en stund över följande fråga: Varför tror du att en del ungdomar inte har något vittnesbörd eller inte har ett starkt vittnesbörd trots att de har lyssnat till profeter och blivit undervisade av sina föräldrar?

Mosiah 26 besvarar den här frågan. Studera verserna och besvara frågorna i följande uppställning (skriv svaren i studievägledningen):

Mosiah 26:1–2

Vad var det för tre saker som många i det uppväxande släktet inte trodde på?

Mosiah 26:3

Om vi har en misstrogen inställning när vi läser i skrifterna eller lyssnar till profeterna, hur kan det tänkas påverka oss?

Mosiah 26:4

Vad var en av huvudorsakerna till att de här personerna inte trodde på Frälsaren och gick med i kyrkan?

Skriv en princip som du lärde dig när du studerade de här verserna:

Uttrycket ”fäders tradition” i Mosiah 26:1 syftar på evangeliets sanningar som lämnats i arv av tidigare generationer. Uttrycket syftar ibland också på felaktiga uppfattningar (se Alma 9:16). En princip som lärs ut i Mosiah 26:1–4 är: Det krävs en önskan att tro och egna ansträngningar för att få ett vittnesbörd.

Läs följande ord av president Henry B. Eyring i första presidentskapet och stryk under de handlingar som är nödvändiga för att vi ska få och behålla ett vittnesbörd:

”Ett vittnesbörd kräver näring genom trons bön, hunger efter Guds ord i skrifterna och lydnad mot sanningen vi har tagit emot. Det finns en fara med att försumma bönen. Det är farligt för vårt vittnesbörd att bara planlöst studera och läsa skrifterna. De är nödvändiga näringsämnen för vårt vittnesbörd …

Ni måste mätta er med Guds ord, be innerligt och ständigt och alltid lyda Herrens bud för att ert vittnesbörd ska växa och frodas” (”Ett levande vittnesbörd”, Liahona, maj 2011, s. 127).

Lägg märke till att det uppväxande släktet på Almas tid inte gjorde det som president Eyring nämnde.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför är det enligt din erfarenhet viktigt att ha en troende inställning när du ber, läser i skrifterna och strävar att hålla buden?

  2. Skildra en upplevelse då trofast bön, skriftläsning eller lydnad mot buden stärkte ditt vittnesbörd.

Tänk efter ett ögonblick om du någon gång har sett personer som inte har ett vittnesbörd om evangeliet påverka medlemmar i kyrkan. Läs Mosiah 26:5–6 och ta reda på hur de icke-troende påverkade kyrkans medlemmar.

När du fortsätter att studera kan det vara bra att förstå innebörden av det här uttrycket i Mosiah 26:6: ”Det [blev] nödvändigt att de som begick synd och som tillhörde kyrkan skulle tillrättavisas av kyrkan.” Det betyder att upproriska medlemmar i kyrkan skulle dömas efter sina synder och ges möjlighet att omvända sig.

Mosiah 26:7–39

Alma frågar hur han ska döma dem som begår synd

Bild
young woman and bishop at his desk

Förbered dig för att studera återstoden av Mosiah 26 genom att föreställa dig att du är biskop i en församling med några medlemmar som har begått allvarliga synder. Som biskop har du fått i uppdrag av Herren att ställa de här medlemmarna till svars och hjälpa dem att omvända sig. Tänk igenom hur du skulle behandla de här medlemmarna och hur du hjälper dem på bästa sätt.

Alma befann sig i en sådan situation. Det var inte lätt för honom. Liksom bemyndigade prästadömsledare i vår tid hade han ansvaret att hjälpa medlemmar i kyrkan som hade begått allvarliga synder att omvända sig, få förlåtelse och återvända till en aktiv och hedervärd ställning i kyrkan. Läs Mosiah 26:7–14 och ta reda på hur Alma reagerade och vad han gjorde för att få ett svar från Herren.

 1. Skriv i din studiedagbok varför det är viktigt att vi vet att prästadömsledare söker ledning hos Herren och blir vägledda av honom när de hjälper dem som har syndat.

Kom ihåg att Alma före sin omvändelse hade varit en av den ogudaktige kung Noas präster. Läs Mosiah 26:15–18 och urskilj vad Alma och hans folk hade gjort för att återvända till Herren och vilka välsignelser som Herren hade gett dem.

 1. Läs Mosiah 26:29–30. Gör sedan följande, ettdera eller bådadera:

  1. Förklara varför du tror att det är väsentligt att alla förstår följande princip, även de som har begått allvarliga synder: Herren förlåter den som omvänder sig i sitt hjärtas uppriktighet.

  2. Skriv ditt vittnesbörd om följande princip: Herren förlåter den som omvänder sig i sitt hjärtas uppriktighet.

Efter att Alma hade bett om vägledning hur han skulle hjälpa medlemmar i kyrkan som hade begått allvarliga synder, fick han anvisningar av Herren om vad han skulle göra. Han skulle ge medlemmarna tillfälle att omvända sig, men om de inte omvände sig skulle de inte räknas bland Herrens folk. De här anvisningarna ger en inblick i vad omvändelsens princip innebär. Läs Mosiah 26:21–31 och var uppmärksam på sådant som ger dig djupare insikt i omvändelsens princip.

 1. Besvara en eller flera av följande frågor i din studiedagbok. Det hjälper dig att analysera det du läser i de här verserna.

  1. Hur skulle du sammanfatta Frälsarens ord i Mosiah 26:23? Varför tror du att det är viktigt att vi inser att Frälsaren själv betalade för våra synder?

  2. Vilka uttryck i Mosiah 26:21–31 visar att Frälsaren hade förtroende för Alma som prästadömsledare? På vad sätt kan hjälpen från en prästadömsledare stötta dem som har begått eller frestas att begå allvarliga synder?

  3. Vad tror du det innebär att omvända sig ”i sitt hjärtas uppriktighet”? (Mosiah 26:29.)

  4. Varför tror du att vi måste förlåta andra för att Herren ska förlåta oss? (Se Mosiah 26:31.)

Skriv med egna ord en princip som du upptäckte i Mosiah 26:21–31:

Även om du kanske upptäckte en annan princip eller uttryckte den med andra ord, följer här några principer som lärs ut i Mosiah 26:21–31:

 • Biskopar och grenspresidenter företräder Herren när de hjälper oss att omvända oss och få förlåtelse.

 • Bekännelse av våra synder leder till förlåtelse. (Alla synder måste bekännas för Gud. Allvarliga synder måste också bekännas för en prästadömsledare, som kan hjälpa till med omvändelseprocessen.)

 • Vi måste förlåta andra för att Herren ska förlåta oss.

 1. Läs följande situationer. Det hjälper dig att analysera de här principerna. Välj en situation och skriv i din studiedagbok hur verserna och principerna som du har studerat i dag kunde hjälpa personen i situationen i fråga:

  1. En ung kvinna har begått en allvarlig synd men vågar inte prata med biskopen.

  2. En ung man vill omvända sig men vet inte hur.

  3. En ung kvinna upprepar en synd som hon begått tidigare och är orolig för att Herren kanske inte förlåter henne igen.

  4. En ung man beslutar sig för att omvända sig men vägrar att förlåta någon som har gjort orätt mot honom.

 2. Välj en av principerna som togs upp i lektionen och begrunda hur du kan tillämpa den på dina egna försök att omvända dig. Skriv i din studiedagbok hur du kommer att tillämpa den principen.

Läs Mosiah 26:37–39 och ta reda på vad som hände när Alma utförde Herrens anvisningar. De erfarenheter som Alma och hans folk gjorde, lär oss att vi kan ha frid och framgång om vi omvänder oss och lever rättfärdigt.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mosiah 26 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: