Seminariet
Studieavsnitt 12: Dag 2; Mosiah 9–10


Studieavsnitt 12: Dag 2

Mosiah 9–10

Inledning

Under kung Benjamins regering ledde Zeniff en grupp nephiter från Zarahemla för att bosätta sig bland lamaniterna i Nephis land. Lamaniternas kung tillät dem att stanna eftersom han planerade att sätta dem i träldom. Lamaniternas falska traditioner och hat till nephiterna ledde så småningom till krig. När lamaniterna försökte att sätta dem i träldom vände sig Zeniffs folk till Herren, som stärkte dem och hjälpte dem att driva ut lamaniterna ur sitt land.

Mosiah 9:1–13

Zeniff leder en grupp nephiter i avsikt att återvända till Nephis land

Har du någonsin intensivt velat något? I dag kommer du att läsa om en man som intensivt ville någonting och om följderna av att han handlade efter sina önskningar.

Titta på kartan över vandringar i förra lektionen. Kommer du ihåg vandringen då Ammon upptäckte Limhi och hans folk? Slå upp Mosiah 7–8 och leta efter när händelserna i de här kapitlen ägde rum (står längst ner på sidan eller i kapitelingressen). Jämför det med årtalsangivelsen för Mosiah 9:1. Hur många år går vi tillbaka i tiden mellan Mosiah 8 och Mosiah 9?

Läs Mormons förord till Zeniffs uppteckning som står direkt före Mosiah 9.

Zeniff, Limhis farfar, ledde en grupp nephiter i avsikt att återvända till Nephis land Han ville någonting så intensivt att han kanske inte tänkte på vad hans önskningar kunde leda till. Läs i Mosiah 9:1–4 om vad Zeniff gjorde för att uppnå det han ville.

Zeniffs alltför stora iver ledde till att han blev bedragen av lamaniternas kung. Läs Mosiah 9:5–7, 10 och ta reda på vad som blev följden av Zeniffs alltför stora iver.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad var det Zeniff inte begrep därför att han var alltför ivrig att besitta Nephis land?

  2. Vad finns det för exempel på sådant i vår tid som en del ungdomar är alltför ivriga att få eller uppnå?

  3. Vad tror du att det finns för faror med att vara sen att komma ihåg Herren när du gör val i ditt liv?

Efter tolv år hade Zeniffs folk blivit mycket framgångsrikt. Lamaniternas kung började oroa sig för att han inte skulle kunna sätta dem i träldom som planerat, så han började förbereda sitt folk för krig mot dem (se Mosiah 9:11–13).

Mosiah 9:14–10:22

Lamaniterna försöker sätta Zeniffs folk i träldom

Ringa in områden i ditt liv där du skulle vilja ha större kraft och styrka och mer stöd – skolarbete, stå emot frestelser, relationer till kamrater och vänner, ledarskap, arbete, relationer till familjemedlemmar, utveckla färdigheter och talanger.

När du studerar Mosiah 9–10, var då uppmärksam på en princip som hjälper dig att förstå vad du ska göra för att få större kraft och styrka i de här områdena i ditt liv. Mosiah 9–10 innehåller skildringar av två olika tillfällen då lamaniterna gick ut i strid mot Zeniff och hans folk.

 1. Skriv av följande uppställning i din studiedagbok. Lämna tillräcklig plats under varje skriftställehänvisning för ditt svar. Studera de angivna verserna och ta reda på vad Zeniffs folk och lamaniterna gjorde för att få kraft och styrka. Fyll i uppställningen med den information du hittar.

Hur förberedde sig folket?

Hur visade de att de satte sin lit till Herren?

Vad blev följden?

Zeniff och hans folk

Mosiah 9:14–16

Mosiah 9:17

Mosiah 9:18

Lamaniterna

Mosiah 10:6–8

Mosiah 10:11

Mosiah 10:19–20

 • Vilka likheter ser du mellan hur Zeniffs folk och lamaniterna förberedde sig för striden?

 • Vilka olikheter ser du mellan hur Zeniffs folk och lamaniterna förberedde sig för striden?

Något vi lär oss i Mosiah 9:17–18 är att Herren ger oss kraft och styrka när vi gör allt vi kan och sätter vår lit till honom.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: I vilka områden av mitt liv skulle jag kunna förlita mer på Herren och be honom att stärka mig?

 2. Markera de tre första raderna i Mosiah 9:18. Be en vuxen som du har förtroende för (en förälder, ledare i kyrkan eller lärare) att berätta för dig om ett tillfälle då han eller hon bad Herren om hjälp och kände sig stärkt av honom. Var särskilt uppmärksam på vad personen gjorde för att få Herrens kraft. Skriv vad du lär dig av det i studiedagboken.

Har du någonsin varit arg på någon och hyst agg – känt att du inte kan förlåta eller glömma vad den personen har gjort? Har du någonsin känt någon som tycktes hata dig? Innan Zeniff och hans folk gick ut i strid för andra gången, förklarade Zeniff för sitt folk varför lamaniterna var hatiska mot nephiterna. När du studerar Zeniffs ord i Mosiah 10:11–18, kan det vara bra att tänka på att ordet ”vredgades” innebär att de var mycket arga. Studera Mosiah 10:11–18 och ta reda på varför Lamans och Lemuels efterkommande fortsatte att hata Nephis efterkommande. Markera olika former av uttrycket behandlats illa och ordet vredgades allteftersom du läser.

Begrunda följande frågor:

 • Varför hade lamaniterna ett sådant våldsamt hat till nephiterna?

 • Vem skadar det när du är arg eller vägrar att förlåta?

 • Hur kan vrede och agg komma att påverka din familj eller dina framtida barn?

Läs följande berättelse av äldste Donald L. Hallstrom i presidentskapet för de sjuttios kvorum och ta reda på vad han rekommenderade att vi gör när vi känner oss illa behandlade eller är arga på någon:

”För många år sedan bevittnade jag en sorg som blev till en tragedi. Ett ungt par närmade sig sitt första barns födelse. De var fyllda av förväntan och spänning inför denna stora händelse. Det uppstod komplikationer under förlossningen och barnet dog. Sorgen blev till förtvivlan, förtvivlan till vrede, vreden till kritik och kritiken till hämnd mot doktorn som de höll odelat ansvarig. Föräldrar och andra släktingar engagerade sig djupt och tillsammans försökte de förstöra doktorns rykte och karriär. När veckor blev till månader förtärde bitterhet familjen och de vände den mot Herren. ’Hur kunde han tillåta att något så hemskt fick ske?’ De förkastade upprepade försök av kyrkans ledare och medlemmar att andligen och känslomässigt trösta dem och med tiden tog de avstånd från kyrkan. Fyra generationer i släkten har i dag påverkats av detta. Där det en gång fanns tro och hängivenhet mot Herren och hans kyrka har det under årtionden rått fullständig andlig inaktivitet hos alla familjemedlemmar …

Mina farföräldrar fick två barn, en son (min far) och en dotter … [Deras dotter] gifte sig 1946 och fyra år senare var hon med barn. Ingen visste att hon bar på tvillingar. Tragiskt nog dog både hon och tvillingarna under förlossningen.

Mina farföräldrar var förtvivlade. Men deras sorg fick dem genast att vända sig till Herren och hans försoning. Utan att dröja sig kvar vid hur detta kunde hända eller vem som bar skulden till det inriktade de sig på att leva ett rättfärdigt liv …

Trofastheten som [dessa farföräldrar] visade, särskilt under svårigheter, har i dag påverkat fyra generationer i rätt nedstigande led. På ett direkt och djupgående sätt har det påverkat deras son (min far) och min mor, när mina föräldrars egen dotter, deras yngsta barn, dog i komplikationer efter en förlossning. Mina föräldrar följde exemplet de sett i den tidigare generationen och vände sig – utan att tveka – till Herren för att få tröst …

Om du tycker att du blivit orättvist behandlad – av någon (en familjemedlem, en vän, en medlem i kyrkan, en ledare i kyrkan, en arbetskamrat) eller någonting (en närståendes död, hälsoproblem, ekonomiska svårigheter, övergrepp, missbruk) – ta itu med problemen rakt på sak och med all din kraft … Och vänd dig genast till Herren. Utöva all den tro du har på honom. Dela din börda med honom. Låt hans nåd lätta på dina bördor … Låt aldrig en jordisk omständighet göra dig andligt handikappad” (”Vänd dig till Herren”, Liahona, maj 2010, s. 78–80).

Lägg märke till att både i fråga om lamaniterna och det unga paret som förlorade sitt första barn kom flera generationer att påverkas av deras vrede och känsla av att ha blivit illa behandlade.

 1. Tänk på ett tillfälle när du kände dig illa behandlad eller var arg på någon. Känner du så för närvarande? Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur får jag hjälp att kunna förlåta?

  2. Hur kan jag följa äldste Hallstroms farföräldrars exempel i mitt liv nu och följa hans råd i den sista meningen av citatet?

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mosiah 9–10 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: