Seminariet
Studieavsnitt 8: Dag 1; 2 Nephi 26–27


Studieavsnitt 8: Dag 1

2 Nephi 26–27

Inledning

Nephi förutsåg Jesu Kristi besök i Amerika och sitt folks slutliga undergång. Nephi såg också människorna i de sista dagarna och varnade dem för högmod, hemliga sammansvärjningar och prästvälde. Och för att visa att Herren skulle bereda en möjlighet för oss att övervinna följderna av ogudaktighet och avfall, tog Nephi med Jesajas profetior om återställelsen av Jesu Kristi evangelium i de sista dagarna.

2 Nephi 26

Nephi profeterar om de sista dagarna och inbjuder alla att komma till Kristus

Har du någonsin varit med om en jordbävning, ett mycket kraftigt åskväder eller något annan förödande händelse eller sett fotografier eller filmer av dem? Nephi såg att i de sista dagarna skulle människorna på jorden ”hemsökas av åska och blixtar och jordskalv och all slags förgörelse” (2 Nephi 26:6). Vad tänker du på när du läser om ”Herrens vrede” (2 Nephi 26:6) eller ”Guds straffdomar” (2 Nephi 25:3)? Guds straffdomar är avsedda att vara till välsignelse för hans barn – att få de ogudaktiga att omvända sig och att skydda de rättfärdiga. I 2 Nephi 26:1–11 profeterar Nephi om den ödeläggelse som skulle föregå Jesu Kristi besök på den amerikanska kontinenten och om sitt folks slutliga undergång till följd av deras ogudaktighet. Läs 2 Nephi 26:8–9 och var uppmärksam på välsignelser som Nephi sade att hans rättfärdiga efterkommande skulle få. Läs därefter 2 Nephi 26:12–13 och var uppmärksam på vad vi lovas om vi utövar tro på Jesus Kristus.

 1. Jesus Kristus uppenbarar sig för dem som utövar tro på honom och håller ut i rättfärdighet. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur uppenbarar sig Jesus Kristus för dem som utövar tro på honom? (Se 2 Nephi 26:13.)

  2. På vad sätt har du bevittnat eller upplevt några av de här sätten varpå Jesus Kristus uppenbarar sig?

I 2 Nephi 26:14–19 profeterar Nephi att Mormons bok ska komma fram i de sista dagarna efter att hans folk och hans bröders avkomlingar försvagats av otro. I 2 Nephi 26:20–22 beskriver han hur många i de sista dagarna ska vara högmodiga, förkasta Guds underverk och förlita sig på sin egen visdom och lärdom. Vad har du sett för exempel på att Nephis profetia går i uppfyllelse?

Nephi varnade oss och sade att djävulen använder högmod, girighet och hemliga gärningar för att förgöra oss. Markera i 2 Nephi 26:22 hur Satan försöker binda oss. Ett rep av lin är en tunn lintråd som lätt går av. Tvinnas många trådar ihop blir det till ett starkt rep. Läs 2 Nephi 26:32 och lägg märke till exempel på ”mörkrets gärningar” som Herren har befallt oss att inte göra. Begrunda hur en enda tråd kan bli de ”starka rep” som beskrivs i 2 Nephi 26:32.

 1. Föreställ dig att du vill berätta för en kamrat hur man undviker djävulens (Satans) fällor. Använd 2 Nephi 26:20–22, 32 och skriv ett stycke i din studiedagbok som förklarar hur djävulen går till väga för att försöka binda oss. Betona beskrivningen i 2 Nephi 26:22 hur den onde använder rep av lin till dess hans offer har bundits med starkare rep. Ge ett exempel på det här.

Nephi såg den förödelse som den onde vållade och varnade för Satans fällor och inflytande i de sista dagarna. Nephi undervisade om att alla erbjuds Guds kärlek och att det är Guds avsikt att frälsa alla som kommer till honom. Läs 2 Nephi 26:23–24 och markera ord och uttryck som beskriver hur Gud verkar när det gäller sina barns frälsning. Vad är Guds avsikt enligt 2 Nephi 26:24 med allt han gör? Markera gärna uttrycket som undervisar om följande princip: Allt som Herren gör är för att det ska vara till nytta för världen.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Detta att allt som Herren gör är för att det ska vara till nytta för världen, hur stärker den insikten din tro på vår himmelske Fader och ger dig frid och tillförsikt här i livet?

Ögna igenom 2 Nephi 26:25–28, 33 och markera orden alla, någon, och ingen, inget varje gång de förekommer i texten. Läs sedan verserna på nytt och var särskilt uppmärksam på de här orden och hur Nephi undervisade om att Herren älskar alla människor och inbjuder alla att komma till honom och ta del av hans frälsning. Begrunda hur den här principen påverkar din syn på bud och normer och på andra människor.

 1. Läs 2 Nephi 26:29–31. Lista två eller tre saker i din studiedagbok från vers 29 som kännetecknar prästvälde, och besvara följande frågor:

  1. Varför tror du att prästvälde skadar kyrkan?

  2. Hur förhindras prästvälde enligt 2 Nephi 26:30?

2 Nephi 27:1–23

Nephi profeterar att Mormons bok ska komma fram

Bild
 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Hur vet du (eller varför tror du) att Mormons bok är Guds ord?

Herren uppenbarade detaljer om Mormons boks framkomst för profeten Jesaja som Nephi upptecknade i 2 Nephi 27. Efter att Jesaja hade profeterat att många i de sista dagarna skulle vara fulla av ondska och förkasta profeterna, sade han att Gud skulle uppenbara en bok med forntida skrifter (se 2 Nephi 27:1–7). Läs 2 Nephi 27:12–14 och ta reda på hur Herren skulle bekräfta att den bok som skulle komma fram i de sista dagarna är sann.

Ett sätt som Herren bekräftade att Mormons bok är sann var att låta vittnen få se guldplåtarna. Oliver Cowdery, David Whitmer och Martin Harris utsågs till de tre vittnena (som omtalas i 2 Nephi 27:12). (Se ”Tre vittnens vittnesbörd” i förordet till Mormons bok.)

De ”få” som nämns i 2 Nephi 27:13 innefattade de åtta vittnena (se ”Åtta vittnens vittnesbörd” i förordet till Mormons bok). Markera gärna uttrycket ”så många vittnens mun som synes honom gott” i 2 Nephi 27:14. När du får ett vittnesbörd om Mormons bok och bär det, blir också du ett vittne om att boken är sann. Skriv gärna ditt namn bredvid 2 Nephi 27:14 som ett av de ytterligare vittnena om att Mormons bok är sann.

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum har sagt följande om sitt vittnesbörd om Mormons bok:

”Jag vittnar om att man inte kan uppnå fullständig tro på detta de sista dagarnas verk – och därigenom finna den högsta graden av frid och ro i vår tid – förrän man omfattar Mormons boks gudomlighet och den Herren Jesus Kristus som den vittnar om …

Jag ber att mitt vittnesbörd om Mormons bok och allt vad det innebär, givet här under min egen ed och i mitt ämbete, ska upptecknas av människor på jorden och änglar i himlen … Jag [vill] att det ska framgå helt tydligt när jag står inför Guds domarskrank att jag förkunnade för världen, på det mest rättframma sätt jag kunde uppbjuda, att Mormons bok är sann, att den kom fram på det sätt som Joseph Smith sade att den kom fram och att den gavs för att skänka de trofasta glädje och hopp under de sista dagarnas vedermödor” (se ”Trygghet åt själen”, Liahona, nov. 2009, s. 89–90).

Tänk igenom hur du kan stärka din övertygelse om att Mormons bok är sann.

 1. Skriv i din studiedagbok vad du kommer att göra i år för att stärka ditt vittnesbörd om att Mormons bok är sann.

För att kunna göra följande uppgift får du slå upp Joseph Smith – Historien i Den kostbara pärlan. Läs Joseph Smith – Historien 1:63–65 och ta reda på vilka personer som förekommer i de här verserna. Läs därefter avsnitten i 2 Nephi 27 som anges i uppställningen nedan och para ihop ett namn med varje versgrupp.

 1. Charles Anthon

 2. Joseph Smith

 3. Martin Harris

Bild

Ordet tecken i Joseph Smith – Historien 1:63–65 syftar på skrivtecknen på reformerad egyptiska som Joseph Smith hade skrivit av och översatt från guldplåtarna och som Martin Harris visade för professor Charles Anthon. Charles Anthon var lärare vid Columbia College och hade gjort sig ett namn som kännare av forntida språk. Efter att ha intygat skriftligen att Joseph Smiths översättning av tecknen var korrekt, rev professor Anthon sönder sitt intyg då Martin Harris sade att plåtarna hade kommit fram genom en uppenbarelse. Han erbjöd sig att själv översätta uppteckningen. När Martin Harris talade om att några av plåtarna var förseglade, svarade professor Anthon att han inte kunde läsa en förseglad bok. Vad får vi veta i 2 Nephi 27:16 om Charles Anthons motiv för att vilja översätta plåtarna?

Läs 2 Nephi 27:20–23 och markera uttrycket som förekommer i både vers 20 och 21.

 1. Skriv i din studiedagbok hur det du har studerat hittills i 2 Nephi 27:1–23 bekräftar att Gud kan utföra sitt eget verk. (Gå till L&F 20:8–12 om du behöver ytterligare information om hur Mormons bok kom fram.)

Skriv gärna följande sanning i dina skrifter: Mormons boks framkomst är ett av Guds sätt att utföra sitt verk i de sista dagarna.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Den forntida profetian om Mormons bok har gått i uppfyllelse. Hur stärker det ditt vittnesbörd om boken och dess roll i återställelsen av Herrens kyrka?

2 Nephi 27:24–35

Nephi profeterar om Jesu Kristi återställda evangeliums positiva inverkan.

Bild

Gud utsåg en ung man som hette Joseph Smith till återställelsens profet och till att åstadkomma hans förunderliga verk i de sista dagarna. Uttrycket ”förunderligt verk” syftar på återställelsen av Jesu Kristi evangelium, som inbegriper framkomsten av Mormons bok. Läs 2 Nephi 27:25–26 och markera uttrycket ”underbart och förunderligt verk”. Urskilj tillstånd som skulle råda när Herren påbörjade detta förunderliga verk. Begrunda hur Mormons bok och återställelsen har hjälpt dig att undgå de tillstånden.

Läs 2 Nephi 27:29–30, 34–35 och markera välsignelser vi får tack vare Mormons boks framkomst och evangeliets återställelse. Mormons bok och Jesu Kristi återställda evangelium ger glädje och insikt till alla som studerar och tar emot dem.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Hur har evangeliets återställelse och Mormons boks framkomst, varit ett ”förunderligt verk” i ditt liv?

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 26–27 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: