Seminariet
Studieavsnitt 22: Dag 3; Helaman 5


Studieavsnitt 22: Dag 3

Helaman 5

Inledning

Ogudaktigheten bland nephiterna fortsatte och så småningom valde de flesta av dem ogudaktighet hellre än rättfärdighet. Nephi och Lehi kom ihåg sin far Helamans råd och ägnade sig åt att predika evangeliet. Deras far Helaman hade lärt dem vikten av att bygga sitt liv med Frälsaren som grundval. Efter att ha predikat för nephiterna började Lehi och Nephi predika för lamaniterna och kastades i fängelse. Herren befriade Nephi och Lehi genom ett under och flertalet av lamaniterna blev omvända till evangeliet.

Helaman 5:1–13

Helaman uppmanade sina söner Nephi och Lehi att komma ihåg Guds bud och Jesu Kristi makt att hjälpa dem.

Läs följande sex ord och uttryck. Försök att komma ihåg vart och ett av dem så att du kan göra nästa uppgift, som består i att skriva några ord ur minnet i din studiedagbok: familj, föräldrar, Jesu Kristi försoning, profeter, omvändelse leder till frälsning, håll buden.

 1. Slå igen boken och skriv de här sex orden eller uttrycken ur minnet i din studiedagbok.

Kontrollera dina svar. Fundera över om det var lätt eller svårt att komma ihåg orden eller uttrycken. Tror du att det gjorde någon skillnad att du fick veta i förväg att du skulle bli ombedd att skriva dem ur minnet?

Läs följande ord av president Spencer W. Kimball och fundera över varför minnas är ett sådant viktigt ord när vi försöker leva efter evangeliet: ”När ni slår i ordboken efter det viktigaste ordet, vet ni vad det är? Det kan vara minnas. Eftersom ni alla har ingått förbund – ni vet vad ni ska göra och ni vet hur ni ska göra det – är det viktigaste för oss att minnas” (”Circles of Exaltation” [tal till KUV-lärare, 28 juni 1968], s. 5).

I dag kommer du att läsa om två personer som påverkade tusentals människors liv därför att de kom ihåg sanningar som deras far hade undervisat dem om. Begrunda under lektionens gång vad du tror att Herren vill att du ska komma ihåg.

I Helaman 5:1–4 avgår Nephi som överdomare därför att folket hade blivit så ogudaktigt. Han och hans bror Lehi ville ägna all sin tid åt att predika Guds ord. När de började sin verksamhet mindes de vad deras far Helaman hade undervisat dem om. Läs följande verser och sammanfatta här i boken vad Helaman bad sina söner att komma ihåg. Markera gärna orden komma ihåg varje gång de förekommer i de här verserna.

 1. För att du ska få djupare insikt i det som du just läste, besvarar du följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur kan detta att komma ihåg andras rättfärdiga exempel hjälpa dig att välja att ”göra det som är gott”? (Helaman 5:7.)

  2. Vad gör du för att komma ihåg Jesu Kristi försoning?

Läs Helaman 5:12 igen och leta efter uttryck som stöder den här principen: Om vi bygger vår grundval på Jesus Kristus, har Satan ingen makt över oss. (Helaman 5:12 är ett nyckelskriftställe. Markera det gärna på ett sådant sätt att du hittar det lätt.)

Bild

Föreställ dig att du har fått i uppdrag att rita och bygga ett hus som inte kan falla. Fundera över svar på följande frågor:

 • Vad behöver en sådan byggnad för slags grund?

 • Hur bidrar en stark grund till att en byggnad kan stå emot väder och vind, naturkatastrofer eller andra svåra omständigheter?

 • Vilka ord eller uttryck i Helaman 5:12 tyder på att även om du bygger på vår Återlösare Jesu Kristi grundval så förhindrar det inte motståndarens angrepp utan ger dig styrka att övervinna dem?

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad tror du det innebär att bygga ditt livs grundval på Jesu Kristi klippa? Hur skulle du kunna tillämpa den här principen i ditt liv?

  2. När har du kunnat motstå frestelser eller uthärda prövningar tack vare att Jesus Kristus är grundvalen i ditt liv?

  3. Vad kan du göra så att ditt liv i högre grad bygger på Frälsarens grundval?

Helaman 5:14–52

Herren beskyddar Nephi och Lehi i fängelset och skingrar mörkret som överskuggar deras tillfångatagare då dessa ropar till honom och omvänder sig

I Helaman 5:14–19 predikar Nephi och Lehi evangeliet med stor kraft i Zarahemlas land och döper tusentals personer där. Därefter begav de sig till Nephis land, som var lamaniternas land. Följande uppgift är avsedd att hjälpa dig att förstå Nephis och Lehis anmärkningsvärda upplevelser bland lamaniterna.

 1. Gör följande uppställning på en hel sida i din studiedagbok. Läs därefter verserna i varje ruta och rita en enkel teckning eller skriv en kort sammanfattning av det som skildras i varje versgrupp.

  Nephi och Lehi bland lamaniterna

  Helaman 5:20–21

  Helaman 5:22–25

  Helaman 5:26–28

  Helaman 5:29–34

  Helaman 5:35–39

  Helaman 5:40–44

I den här upplevelsen kan molnet av mörker symbolisera synd och pelaren av eld som omslöt varje person kan symbolisera den Helige Anden.

Läs vers 28 och 34 och skriv hur folket kände sig i molnet av mörker som överskuggade dem:

Läs vers 43 och 44 och skriv hur folket kände sig när de omslöts av pelaren av eld:

Läs vers 41 och 42 och skriv vad människorna gjorde för att få bort molnet av mörker, eller med andra ord, för att omvända sig från sina synder:

Läs Alma 5:45–47 och begrunda vad du lär dig om omvändelse i den här upplevelsen. En princip är: När vi utövar tro på Jesus Kristus och omvänder oss från våra synder, fyller den Helige Anden vårt hjärta med frid och glädje.

I Helaman 5:48–52 får vi veta att omkring 300 lamaniter var del av det här undret och blev helt och hållet omvända till evangeliet. De gick ut och predikade för sitt folk tills ”den större delen av lamaniterna” också hade blivit omvända (Helaman 5:50). De som blev omvända ”lade ned sina krigsvapen” (Helaman 5:51) och ”överlämnade sina egendomsländer till nephiterna” (Helaman 5:52). I de flesta fall i Mormons bok fick nephiterna tillbaka sina landområden genom krig, men i det här fallet skedde det därför att deras fiender omvände sig och tog emot evangeliet.

 1. Fundera över om du har frid och glädje i ditt liv, om det kanske finns några moln av mörker där, som till exempel synder som du inte har omvänt dig från, stridigheter med familjemedlemmar eller kamrater eller kanske bara något sådant som att du försummar att läsa i skrifterna och be regelbundet. Skriv ner en eller flera av de här sakerna i din studiedagbok. Begrunda vad du kan göra för att följa lamaniternas exempel som du läser om i Helaman 5. Skriv vad du kan göra så att Frälsaren skingrar de moln av mörker som kan vara över dig. På vilket sätt kunde omvändelse vara den lösning du letar efter? Hur hjälper omvändelse dig att bygga på Jesu Kristi grundval?

Bild
Nyckelskriftställe – Helaman 5:12

Läs Helaman 5:12 och hitta ord som frammanar bilder hos dig (till exempel, klippa, grundval, virvelvind, hagel, storm). För att göra det lättare att memorera den här versen skriver du den första bokstaven i varje ord i versen på ett papper, såvida inte ordet frammanar en bild hos dig. Gör ordet det, ritar du en enkel bild som står för ordet i stället för att skriva en bokstav. Öva på att läsa upp versen enbart med hjälp av det här papperet. Placera det där du ser det ofta så att det hjälper dig att komma ihåg sanningarna i den här versen.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Helaman 5 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: