Seminariet
Studieavsnitt 27: Dag 4; 3 Nephi 28–30


Studieavsnitt 27: Dag 4

3 Nephi 28–30

Inledning

Innan Jesus Kristus gav sig i väg frågade han var och en av sina lärjungar vad de önskade av honom. Nio av dem bad att när de hade avslutat sin verksamhet på jorden att de då snart skulle få återvända till honom. Tre av dem bad att få bli kvar på jorden för att fortsätta att föra själar till Kristus ända tills han återvänder. Herren uppfyllde båda dessa rättfärdiga önskningar. Mormon beskrev de tre nephiternas verksamhet på jorden närmare.

När Mormon avslutade sin skildring av Frälsarens besök hos nephiterna, sade han att Mormons boks framkomst skulle vara ett tecken på att Herren hade börjat fullborda sitt förbund med Israels hus. Han avslutar 3 Nephi med att skriva ner Frälsarens inbjudan till alla människor att omvända sig och bli räknade bland Israels hus.

3 Nephi 28:1–11

Jesus Kristus uppfyller sina tolv lärjungars önskningar

Fundera på vad du skulle svara Jesus Kristus om han visade sig för dig och frågade: ”Vad är det du önskar av mig?”

Skriv kortfattat vilka rättfärdiga önskningar du skulle berätta om.

Läs 3 Nephi 28:1–3 och ta reda på vad nio av de nephitiska lärjungarna svarade när Herren frågade dem: ”Vad är det ni önskar av mig?” Lägg märke till vad Frälsaren ansåg om deras önskan.

Läs 3 Nephi 28:4–7 och ta reda på vad tre övriga lärjungarna önskade av Frälsaren? Lägg märke till vad Frälsaren ansåg om deras önskan. Begrunda varför Herren sade att de var ”mer välsignade” på grund av sin önskan.

Läs 3 Nephi 28:8–10 för att få veta hur Frälsaren beskrev välsignelserna som de tre nephiterna skulle få tack vare sin önskan att fortsätta att arbeta bland dödliga människor. Du kan skriva följande sanning i marginalen i dina skrifter eller i din studiedagbok: Herren välsignar oss efter våra rättfärdiga önskningar. Läs följande ord av äldste Neal A. Maxwell i de tolv apostlarnas kvorum om vikten av rättfärdiga önskningar:

”Det vi under längre tid önskar är därför det vi till sist blir och får i evigheten …

Rättfärdiga önskningar måste vara ihärdiga, ty, som president Brigham Young sade: ’De män och kvinnor som vill ha en plats i celestiala riket, kommer att upptäcka att de måste kämpa varje dag’ (Journal of Discourses, 11:14)” (”’Enligt vårt hjärtas önskningar’”, Nordstjärnan, jan. 1997, s. 20).

 1. Besvara en av eller båda följande frågor i din studiedagbok:

  1. När har du känt att Herren välsignade dig för att du omsatte dina rättfärdiga önskningar i handling?

  2. Vad tänker du börja göra i dag för att låta dina rättfärdiga önskningar få näring så att du kan få Herrens välsignelser?

3 Nephi 28:12–35

Mormon beskriver de tre nephiternas verksamhet

Många har hört legender, myter och rykten om påstådda besök av de tre nephiterna. I stället för att sätta vår tilltro till fabler bör vi vända oss till skrifterna och ta reda på vad det står där om deras mission och hur de kan tjäna med kraft ”som Guds änglar” (3 Nephi 28:30).

Läs 3 Nephi 28:12–17 för att få veta vad som hände med de tre nephiterna. Varför var det nödvändigt enligt 3 Nephi 28:15 att lärjungarna genomgick den här förändringen?

Läs 3 Nephi 28:18–23 och ta reda på hur Herren välsignade nephiterna så att de kunde genomföra sina rättfärdiga önskningar. Fundera på vad de här verserna lär oss om Herrens villighet att välsigna oss när vi lever enligt våra rättfärdiga önskningar.

Studera 3 Nephi 28:25–31 och ta reda på vilka som har haft nytta av och kommer att ha nytta av de tre nephiternas verksamhet. Markera gärna det du hittar.

3 Nephi 28:36–40

Mormon får kunskap om förvandlade varelser

Tänk på ett tillfälle när du hade en fråga om evangeliet eller stod inför en svårighet. Läs 3 Nephi 28:36 och var uppmärksam på vad Mormon inte förstod om de tre nephiterna kroppsliga tillstånd efter att de hade genomgått en förändring. Begrunda ditt svar på följande fråga: Vem vänder du dig vanligtvis till när du har en fråga om evangeliet? Läs 3 Nephi 28:36–37 för att få veta vad Mormon gjorde för att få svar på sin fråga.

Studera 3 Nephi 28:37–40 och var uppmärksam på vad Mormon fick veta om den förändring som skedde med de tre nephiternas kroppar. De tre nephiternas tillstånd kallas ”förvandling” och påminner om det tillstånd som kallas ”förklaring” (se 3 Nephi 28:17) men varar längre. Förvandlade varelser är fortfarande dödliga men, som Joseph Smith förklarade, deras fysiska kropp har förändrats från ett telestialt tillstånd till ett terrestrialt tillstånd, och de har befriats från den dödliga kroppens fysiska lidanden (se History of the Church, 4:210). Förvandlade varelser kan visa sig och försvinna som de behagar och efter Guds vilja (se 3 Nephi 28:27–30). De hjälper till att föra själar till frälsning, och de förblir i ett förvandlat tillstånd till Jesu Kristi andra ankomst, då de genomgår ytterligare en förändring och blir uppståndna, förhärligade varelser (se 3 Nephi 28:7–8, 39–40).

Mormons erfarenheter lär oss att om vi ber Herren om insikt så får vi uppenbarelser. Skriv gärna den här principen i dina skrifter eller i din studiedagbok.

 1. Skildra i din studiedagbok en upplevelse då du eller någon du känner sökte svar hos Herren genom innerlig bön.

3 Nephi 29

Mormon vittnar om att Herren ska fullborda sitt förbund med Israels hus i de sista dagarna

Efter att Mormon hade skrivit om Frälsarens besök hos Mormons boks folk profeterade han hur Herrens löften skulle uppfyllas i de sista dagarna. Fundera över ditt svar på följande fråga: När har du fått veta eller själv bevittnat att ett av Guds löften uppfyllts?

Du kan markera orden när och när du studerar 3 Nephi 29:1–3. De här orden hjälper dig urskilja en händelse som visar att Herren håller sina löften till Israels hus i de sista dagarna. (Orden ”dessa uppteckningar” i 3 Nephi 29:1 syftar på Mormons bok.)

Vi får veta i 3 Nephi 29:1–3 att Mormons boks framkomst är ett tecken på att Herren håller på att fullborda sitt förbund med Israels hus.

Bild
Mormons bok

Mormons bok vittnar att Herren håller på att förbereda sitt folk för sin ankomst (se 3 Nephi 29:2). När du läser följande ord av äldste Russell M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum, markera då hur Mormons bok hjälper oss att förbereda för Frälsarens ankomst:

”Mormons bok är ett påtagligt tecken på att Herren har börjat samla in sina barn av Israels förbund …

Ja, Herren har inte glömt oss! Han har välsignat oss och andra över hela världen med Mormons bok … Den hjälper oss att sluta förbund med Gud. Den inbjuder oss att minnas honom och lära känna hans älskade Son. Den är ännu ett Jesu Kristi testamente” (”Förbund”, Liahona, nov. 2011, s. 88).

 1. Läs 3 Nephi 29:4–6 och gör en av eller både följande uppgifter i din studiedagbok:

  1. Hitta tre ställen som handlar om Mormons bok som du tror kan hjälpa någon att komma till Jesus Kristus. För varje ställe skriver du en eller två meningar och förklarar varför du valde det stället.

  2. Skriv ett stycke om hur du tror att Mormons bok kunde hjälpa någon att förstå och ta emot uppenbarelsens, profetians och tungomålets gåvor eller den Helige Andens kraft.

3 Nephi 30

Herren befaller icke-judarna att omvända sig och komma till honom

Mormon avslutade sin uppteckning om Frälsarens verksamhet med att skriva särskilda anvisningar som han fick av Jesus Kristus angående icke-judarna. Läs 3 Nephi 30:1–2 och fundera på att markera så många av Frälsarens anvisningar till icke-judarna som du kan hitta. Du kan också markera de välsignelser som icke-judarna kan få om de kommer till Kristus. Även om 3 Nephi 30:2 riktar sig till dem som inte är medlemmar i kyrkan, kan vi använda Jesu Kristi inbjudan till att mäta våra egen villighet att leva efter kraven i hans förbund.

 1. Skriv följande princip i din studiedagbok: Om vi kommer till Kristus, blir vi räknade bland hans folk. Skriv i din studiedagbok varför det är en Herrens välsignelse att bli ”räknade bland [hans] folk som är av Israels hus” (3 Nephi 30:2).

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 3 Nephi 28–30 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: