Seminariet
Studieavsnitt 25: Dag 3; 3 Nephi 14
föregående nästa


Studieavsnitt 25: Dag 3

3 Nephi 14

Inledning

Jesu Kristi predikan vid templet fortsätter i 3 Nephi 14. Han varnade folket för att döma andra, och han sade att de skulle söka välsignelser hos vår himmelske Fader genom bön. Frälsaren varnade dem också för falska profeter och betonade vikten av att göra Guds vilja.

3 Nephi 14:1–6

Frälsaren undervisar om att döma rättfärdigt

Läs eller sjung orden i andra versen av psalmen ”Lär mig att följa dig” (Psalmer, nr 150):

Hjälp mig aldrig döma andra,

är jag själv från synder fri?

Jag vill glömma och förlåta

innan stunden är förbi.

Hjälp mig aldrig döma andra,

lär mig att följa dig.

I 3 Nephi 14 fortsätter Frälsaren sin predikan vid templet. Läs 3 Nephi 14:1–2 och fundera över hur den här uppmaningen från Frälsaren relaterar till andra versen i psalmen som du just läste eller sjöng. (Uttrycket ”med det mått ni mäter” syftar på den norm som någon använder för att bedöma andra.)

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur relaterar Frälsarens ord i 3 Nephi 14:1–2 till andra versen i psalmen ”Lär mig att följa dig”?

  2. Hur skulle du med egna ord uttrycka sanningen som Frälsaren undervisar om i 3 Nephi 14:2? (Skriv också gärna den här sanningen eller principen i marginalen i dina skrifter.)

Äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum har skrivit följande om dömande som hjälper oss att förstå Frälsarens befallning i 3 Nephi 14:1 att inte döma. När du läser det, stryk då under det slags domar vi ska undvika att fälla och varför vi ska göra det.

”Det finns två sätt att döma: slutgiltiga domar, vilka vi är förbjudna att avkunna, och interimsdomar, som vi anmodats att fälla, men enligt rättfärdiga principer …

Den slutgiltiga domen … är det tillfälle i framtiden när vi alla ska stå inför Kristi domstol för att dömas enligt våra gärningar … Jag tror att skrifternas befallning att inte döma, med stor tydlighet syftar på denna slutgiltiga dom …

 Varför befallde Frälsaren oss att inte fälla några slutgiltiga domar? Jag tror att den här befallningen gavs därför att vi tillåter oss att avkunna slutgiltiga domar varje gång vi tillkännager att någon viss person kommer till helvetet (eller till himlen) på grund av en viss handling eller vid någon viss tidpunkt. När vi gör detta – och det är mycket frestande att göra det – skadar vi både oss själva och den person vi tillåter oss att döma …

En rättfärdig dom [måste], enligt sin definition, vara en interimsdom. Den kommer inte att tillkännage att en person blivit försäkrad upphöjelse eller avfärda någon person som ohjälpligt på väg till helvetets eld. Den tillkännager inte att en person har förverkat alla möjligheter till upphöjelse eller till och med alla möjligheter att vara till nytta i Herrens verk. Evangeliet är ett hoppets evangelium, och ingen av oss har rätt att förneka försoningens kraft att åstadkomma en rening av personliga synder, förlåtelse och ett bättre liv på skäliga villkor” (”’Judge Not’ and Judging”, Ensign, aug. 1999, s. 7, 9).

Begrunda hur äldste Oaks ord hjälper dig förstå Frälsarens befallning att inte döma.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok: Hur kan principen i 3 Nephi 14:2 att vi blir dömda efter hur vi själva dömer andra förändra vår syn på andras misstag eller svagheter? Läs 3 Nephi 14:12. Hur skulle den här versen kunna relatera till den principen?

Har du någonsin haft något smått i ögat som ett ögonhår eller dammkorn? Skrifterna använder ordet flisa för det här. En bjälke är ett långt och kraftigt trästycke. Frälsaren använde de här språkliga bilderna för att hjälpa oss förstå de problem som uppstår när vi dömer andra på ett orättfärdigt sätt eller otillbörligt finner fel hos dem. Läs 3 Nephi 14:3–5 och fundera över vad flisan och bjälken symboliserar.

 1. Rita en teckning i din studiedagbok av det som Frälsaren beskriver i 3 Nephi 14:4. Besvara därefter följande frågor:

  1. Vad tror du flisan symboliserar?

  2. Vad tror du bjälken symboliserar?

  3. Varför tror du att bjälken och inte flisan används för att symbolisera felen hos dem som dömer orättfärdigt?

Lägg märke till att Frälsarens analogi fokuserar på föremål som finns inuti ögat och därför inverkar på synen. Begrunda följande frågor angående dig själv: Hur kan mina fel påverka hur jag ser på andra? Hur kan jag tillämpa Kristi råd i 3 Nephi 14:5?

Tror du att du någonsin är rätt att bedöma andras beteende eller uppförande? Profeten Joseph Smith förtydligade att även om vi inte ska döma andra orättfärdigt så uppmanas vi samtidigt att döma rättfärdigt (se JSÖ, Matteus 7:2).

Följande förklaring belyser frågan om att döma andra: ”Ibland tror man att det är fel att döma andra på något sätt. Det är sant att du inte ska fördöma andra eller döma dem orättfärdigt, men du behöver ändå göra bedömningar av idéer, situationer och människor i livet. Herren har gett många befallningar som du inte kan hålla utan att göra vissa bedömningar” (Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet [2004], s. 26–27).

För att bättre förstå vikten av att göra rättfärdiga bedömningar läser du 3 Nephi 14:6 och urskiljer några bedömningar som Jesus Kristus säger att vi ska göra. Innan du läser är det viktigt att förstå att med uttrycken ”ge … det som är heligt åt hundarna” och att ”kasta … pärlor för svinen” menas att berätta om något som är heligt för dem som inte värdesätter det eller förstår att det är heligt.

Hur hjälper dig 3 Nephi 14:6 förstå att det är nödvändigt att göra rättfärdiga bedömningar? Äldste Dallin H. Oaks berättade om andra situationer där vi bör göra rättfärdiga bedömningar:

”Vi dömer alla när vi väljer våra vänner, när vi väljer hur vi ska använda vår tid och våra pengar och naturligtvis när vi väljer vår eviga livskamrat …

En rättfärdig dom styrs av Herrens ande, inte av vrede, hämndlystnad, avundsjuka eller egennytta” (”’Judge Not’ and Judging”, s. 9).

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför är det viktigt att göra rättfärdiga bedömningar i sådant som val av kamrater och vänner, beslut om hur vi ska använda vår tid och våra pengar eller val av evig livskamrat? Vad finns det för andra områden eller situationer där man behöver bedöma andra?

  2. Hur kan du döma andra på ett mer rättfärdigt sätt? Begrunda om det finns någon som du borde behandla vänligare eller låta bli att döma på ett orättfärdigt sätt.

3 Nephi 14:7–12

Frälsaren undervisar om att söka välsignelser hos vår himmelske Fader

Tänk på ett tillfälle när vår himmelske Fader har besvarat dina böner. Läs 3 Nephi 14:7–11 och ta reda på vad Frälsaren sade om vår himmelske Faders villighet att besvara våra böner.

En princip vi lär oss i 3 Nephi 14:7–11 är att Herren välsignar oss om vi vänder oss till honom i bön. Hur påverkas ditt sätt att be av vetskapen om att vår himmelske Fader gärna besvarar dina böner?

 1. Ställ följande fråga till en vuxen som du har förtroende för: När har du känt din himmelske Faders kärlek genom sättet som han besvarar dina böner? Sammanfatta hans eller hennes svar i din studiedagbok och skriv vad du lär dig av det svaret.

3 Nephi 14:13–27

Frälsaren undervisar om vikten av att göra vår himmelske Faders vilja

När Frälsaren fortsatte att undervisa folket som hade samlats vid templet använde han olika analogier för att hjälpa oss förstå hur viktigt det är att handla efter hans lära. Varje analogi innehåller ett bra och ett dåligt exempel.

 1. Gör en enkel illustration i din studiedagbok av det goda och dåliga exemplet i vart och ett av följande tre skriftställen. Skriv också vad du tror att Frälsaren vill att vi ska lära oss genom att jämföra goda och dåliga exempel. Var beredd att visa dina teckningar för klassen och berätta vad du lärde dig av de här analogierna.

  1. 3 Nephi 14:13–14

  2. 3 Nephi 14:15–20

  3. 3 Nephi 14:24–27

Läs 3 Nephi 14:21–23 och fundera på vad du kunde säga till någon som påstår att allt man behöver göra för att bli frälst i Guds rike är att säga att man tror på Jesus Kristus.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 3 Nephi 14 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: