Seminariet
Studieavsnitt 10: Dag 2; Jakob 7


Studieavsnitt 10: Dag 2

Jakob 7

Inledning

Jakob förtröstade på sitt vittnesbörd och på Herren för att bemöta Sherem, som var en antikrist, och hans falska föreställningar och argument. En antikrist är någon som energiskt eller intensivt motarbetar Kristus och försöker att utrota tron på honom, på hans sanna kyrka och evangelium eller på frälsningsplanen.

Bild
Jakob och Sherem

För att kunna omintetgöra Sherems avsikter hämtade Jakob kraft från tidigare upplevelser som hade stärkt hans tro på Jesus Kristus. Han förtröstade också på den Helige Andens ledning, på sin insikt i skrifterna och profeternas ord och på sitt vittnesbörd om Jesus Kristus. När Sherem krävde ett tecken som bevis på att Jakobs ord var sanna, blev han slagen av Gud. Jakob avslutade sin uppteckning med att beskriva hur nephiterna förtröstade på Herren när de befäste sig mot lamaniterna. Innan Jakob dog anförtrodde han de mindre plåtarna åt sin son Enos.

Jakob 7:1–14

Jakob förtröstar på Herren när han möter Sherem, en antikrist

Äldste Robert D. Hales i de tolv apostlarnas kvorum sade: ”En av de stora prövningarna under jordelivet är när vår tro ifrågasätts eller kritiseras. Vid sådana tillfällen vill vi kanske reagera aggressivt … Men det är viktigt att vid sådana tillfällen tänka efter, be och följa Frälsarens exempel. Kom ihåg att Jesus själv föraktades och förkastades av världen … Men när vi bemöter våra anklagare så som Frälsaren gjorde, blir vi inte bara mer kristuslika utan inbjuder också andra att känna hans kärlek och följa honom” (”Kristligt mod: Lärjungeskapets pris”, Liahona, nov. 2008, s. 72).

Tänk på ett tillfälle när man ifrågasatte eller kritiserade din tro. När du studerar Jakob 7 får du veta hur en man som hette Sherem kritiserade Jakobs tro och hur Jakob framgångsrikt bemötte den här kritiken.

Läs Jakob 7:1–5 och var uppmärksam på ord och uttryck som visar 1) vad Sherem försökte göra och 2) hur han försökte uppnå sina syften. Markera dem gärna i dina skrifter.

Vilket inflytande hade Sherem på folket enligt Jakob 7:3?

 1. Lägg märke till i Jakob 7:4 att Sherem var ”lärd” och kunde ”tala mycket kraftfullt”. Skriv i din studiedagbok varför det ibland är svårt att försvara sin tro mot någon som Sherem.

Kom ihåg att inte alla som ifrågasätter eller kritiserar vår tro har samma motiv som Sherem. Även om det finns några som i likhet med Sherem medvetet försöker omintetgöra vår tro så finns det också andra som kanske ifrågasätter vår tro därför att de är nyfikna eller därför att de har fått felaktiga upplysningar om den.

När du läser Jakob 7:5–14, begrunda då hur du skulle bemöta någon som Sherem. När du studerar Jakobs ord kommer du att se att när vi förtröstar på Herren kan vi övervinna angrepp mot vår tro. Skriv gärna den här principen i marginalen i dina skrifter i närheten av de här verserna. Var uppmärksam på hur Jakob visade prov på den här principen i mötet med Sherem.

Läs versen eller verserna i Jakob 7:5–14 som anges i vänstra kolumnen i uppställningen nedan och para ihop det skriftstället med den utsaga i högra kolumnen som bäst beskriver hur Jakob förlitade sig på Herren i det skriftstället. Skriv utsagans bokstav på raden bredvid skriftställehänvisningen.

Hur förlitade sig Jakob på Herren

 1. Jakob 7:5

 2. Jakob 7:8

 3. Jakob 7:10–11

 4. Jakob 7:12

 5. Jakob 7:13–14

 1. Han vittnade om skrifterna och profeternas ord.

 2. Han lämnade utgången i Guds hand.

 3. Han förlitade sig på den Helige Andens ledning och kraft.

 4. Han kom ihåg tidigare upplevelser som hade stärkt hans tro.

 5. Han bar det vittnesbörd han hade fått genom den Helige Anden.

Jämför dina svar med de rätta svaren i slutet av den här lektionen.

Hur kan du stärka ditt vittnesbörd så att det inte rubbas när andra ifrågasätter eller kritiserar din tro? Lägg märke till i Jakob 7:5 att Jakob var ett exempel på följande sanning: Vi kan inte rubbas i vår tro om vårt vittnesbörd bygger på uppenbarelse och äkta andliga upplevelser. Begrunda hur starkt ditt vittnesbörd om Jesus Kristus är och vad du kan göra för att stärka det.

Jakobs svar till Sherem är ett exempel som vi kan följa när vi bemöter dem som ifrågasätter eller kritiserar vår tro.

 1. Besvara tre av nedanstående frågor i din studiedagbok. Det hjälper dig att tänka på de sätt som Jakob förlitade sig på Herren och hur samma handlingar har hjälpt eller kan hjälpa dig när andra ifrågasätter din tro:

  1. Lägg märke till i Jakob 7:5 att Jakob tack vare tidigare andliga upplevelser hade fått en orubblig tro. Vilka upplevelser har stärkt din tro? Hur kan det vara till hjälp att komma ihåg de här upplevelserna när andra ifrågasätter eller kritiserar din tro?

  2. I Jakob 7:8 säger Jakob: ”Herren Gud utgöt sin Ande i min själ.” Vad behöver du göra för att Anden ska utgjutas i din själ? Hur har den Helige Anden hjälpt dig att bemöta frågor eller kritik som rör din tro?

  3. Hur kan vanan att studera skrifterna och de nutida profeternas ord dagligen, hjälpa dig i situationer när andra ifrågasätter eller kritiserar din tro? (Se Jakob 7:10–11.)

  4. När har du burit ditt vittnesbörd för någon som ifrågasatt eller kritiserat din tro? (Se Jakob 7:12.) Vad blev följden?

  5. Jakob försökte inte bevisa att hans vittnesbörd var sanningsenligt när Sherem ville se ett tecken på det utan överlämnade utgången i Herrens händer (se Jakob 7:14). Hur är det till hjälp för dig att du vet att du inte behöver bevisa att ditt vittnesbörd är sanningsenligt för dem som ifrågasätter din tro?

Jakob 7:15–23

Sherem blir slagen av Gud, bekänner och dör, vilket får nephiterna att vända sig till Herren

Äldste Robert D. Hales sade:

”När vi låter bli att ge igen – när vi vänder andra kinden till och står emot ilskan – följer också vi Frälsarens exempel. Vi visar prov på hans kärlek, som är den enda kraft som kan besegra motståndaren och bemöta våra anklagare utan att i gengäld anklaga dem. Det är inte svaghet. Det är kristligt mod.

Under årens lopp lär vi oss att protester mot vår tro inte är något nytt, och de kommer troligtvis inte att försvinna på länge. Men Kristi sanna lärjungar ser möjligheter mitt i motståndet …

Lyckligtvis känner Herren deras hjärtan som anklagar oss och vet hur vi bäst kan bemöta dem. När sanna lärjungar söker vägledning från Anden får de skräddarsydd inspiration vid varje tillfälle. Och vid varje tillfälle reagerar sanna lärjungar på ett sådant sätt som inbjuder Herrens ande” (”Kristligt mod: Lärjungeskapets pris”, s. 72–73).

Vad tror du menas med att ”[se] möjligheter mitt i motståndet”?

Om vi bemöter dem som ifrågasätter vår tro på ett sätt som inbjuder Herrens ande så kan det mycket väl leda till något gott. Läs Jakob 7:15–23 och leta efter det goda som Jakobs möte med Sherem ledde till.

Vad står det i Jakob 7:21–22 som tyder på att Jakob önskade att hans upplevelse med Sherem skulle hjälpa andra?

Hur påverkades folkmängden till sist enligt Jakob 7:23 av Jakobs möte med Sherem?

 1. En princip vi lär oss av Jakobs möte med Sherem är att när vi bemöter kritik mot vår tro på ett sätt som inbjuder Anden kan vi hjälpa andra att vända sig till Herren. Besvara följande frågor om den här principen i din studiedagbok:

  1. Hur hjälper dig kunskapen om den här principen att hjälpa andra att vända sig till Herren?

  2. Hur skulle du kunna använda den här principen?

Jakob 7:24–27

Jakob skildrar hur nephiterna försöker vinna tillbaka lamaniterna och avslutar sin uppteckning

Läs Jakob 7:24–27. Markera ett uttryck i Jakob 7:25 som illustrerar Jakobs budskap att vi ska förlita oss på Herren när vi ställs inför svårigheter.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Vad är något du kommer att börja göra (eller fortsätta att göra) för att vara beredd den dag någon angriper din tro?

Om du är osäker på hur du ska hantera bestämda frågor eller kritik av din tro, studera då Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet, äldste Robert D. Hales generalkonferenstal ”Kristligt mod: Lärjungeskapets pris” (Liahona, nov. 2008, s. 72–75) och andra resurser som finns på LDS.org och youth.lds.org.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Jakob 7 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare:

Rätt svar till matchningsuppgiften i början av lektionen: 1) d, 2) c, 3) a, 4) e, 5) b.